E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Lucrari electrice privind imbunatatire nivel tensiune LEA JT Valoare estimata totala de 259.295 euro cuprinde si valoare de 25.022 euro reprezentant un procent de 10,0 % Cheltuieli diverse si neprevazute astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general
Nr anunt seap / Data publicare
353309  /  03-09-2013 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 174630 /  2013-11-11
Autoritate contractanta / Judet Societatea Comerciala Filiala de Distributie a Energiei Electrice "Electrica Distributie Transilvania Sud" S.A. / Brasov
Tip / Denumire contract Lucrari  /  Lucrari electrice privind imbunatatire nivel tensiune LEA JT Valoare estimata totala de 259.295 euro cuprinde si valoare de 25.022 euro reprezentant un procent de 10,0 % Cheltuieli diverse si neprevazute astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general
Cod CPV 45310000-3;
Valoare estimata 259,295.00 EUR
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 17-09-2013  /  10:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 17-09-2013  /  11:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
Ctr.Lucrari-Plata intarziata-JT_MT-Scris.gar.bancara.doc.p7m
CS.part01.rar.p7m
CS.part02.rar.p7m
CS.part03.rar.p7m
CS.part04.rar.p7m
CS.part05.rar.p7m
CS.part06.rar.p7m
CS.part07.rar.p7m
CS.part08.rar.p7m
CS.part09.rar.p7m
CS.part10.rar.p7m
CS.part11.rar.p7m
CS.part12.rar.p7m
Formulare lucrari 2013 .doc.p7m
FisaDate_No111308_IP.pdf
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Societatea Comerciala Filiala de Distributie a Energiei Electrice "Electrica Distributie Transilvania Sud" S.A.
Numar invitatie: 353309 / 03.09.2013
Denumire contract: Imbunatatire nivel de tensiune LEA JT Lisnau
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social Societatea Comerciala Filiala de Distributie a Energiei Electrice "Electrica Distributie Transilvania Sud" S.A.
Cod fiscal: RO14493260, Adresa: Brasov, str. Pictor Luchian nr. 25, Brasov, Telefon: +40 0268305320/+40 0728137596, Fax: +40 0268305004 , Email: manica.vochin@electricats.ro, petru.nastase@electricats.ro, magdalena.lungu@electricats.ro
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
str Lunca Oltului nr.9A, Sf Gheorghe, Romania, cod postal: 520036, telefon:+40 267305999, fax:+40 267305704
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sediul SDEE Covasna str Lunca Oltului nr 9A Sf Gheorghe
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2) Tip Activitate: Electricitate
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Imbunatatire nivel de tensiune LEA JT Lisnau
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Lucrari electrice privind imbunatatire nivel tensiune LEA JT Valoare estimata totala de 259.295 euro cuprinde si valoare de 25.022 euro reprezentant un procent de 10,0 % Cheltuieli diverse si neprevazute astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general
II.1.6) CPV: 45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 259,295 EUR
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Val.garantiei de participare este de 20.197 lei echivalent a 4.600 euro. Curs de schimb euro/alta valuta ce va fi avut in vedere la conversia valorii aferente este cel comunicat de BNR din data de 30.07.2013 (1euro= 4,3907 lei) IMM beneficiaza de reduceri cu 50%,conform legii 346/2004. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se constituie Conform art 86 alin (1) din HG 925/2006. Cont RO30RNCB0124007504130387BCRSfantuGheorghe pentru ordin de plata. Trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Ofertantul pierde garantia de participare conform art. 87 din HG 925/2006 si cota parte din garantie in conformitate cu art.278^1 din OUG34/2006. Garantia pentru participare se restituie conf art. 88 din HG 925/2006.Perioada de valabilitate a garantia de participare este de 100 zile de la termenul limita de primire a ofertei.
Garantie de buna executie Garantia buna executie in cuantum de 5 % din val. contract fara TVA.IMM beneficiaza de reducerea cu 50%, cf.L346/2004.Modalitatea de constituire este conform art 90 din HG 925/2006
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 180, (formular04),art.181(formular05)si art.69^1(pers cu functii de decizie în cadrul autoritatii Dir Gen Ion Dobre, Dir Ec Monica Radulescu,Dir Distrib Radu Holom, Dir Teh 110kvNicuConstandache, Dir Dezv Catalin Grama, Dir Adj Ioan Toma, Manica Vochin, Dir SDEE Csaba Josza, Elthes Ferenc, Poenaru Constantin, Tirsoaga Mihai)(formular06) din OUG 34/2006. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular03). Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta(Formular02). Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte ca nu are datorii scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea„conform cu originalul". Certificat privind plata impozitelor si taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat din care sa rezulte ca nu are datorii, scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul". Persoanele juridice/fizice straine pot depune documente doveditoare in conformitate cu prevederile art.182 din OUG 34/2006 Atestat ANRE tip C2A, B, C1A. Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului din care sa rezulte ca ofertantul are cod CAEN care corespunde cu obiectul contractului:lucrari de instalatii electrice. Datele inscrise in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Persoanele juridice/fizice straine pot depune documente doveditoare in conformitate cu prevederile art.183 din OUG 34/2006
Capacitatea economica si financiara  
Descriere: Nivelul minim impus pt media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani : media cifrei de afaceri globale trebuie sa fie mai mare sau egala cu valoarea de 390.000 euro.Curs de schimb euro/alta valuta ce va fi avut in vedere la conversia valorii aferente este cel comunicat de BNR din data de 30.07.2013 (1euro= 4,3907 lei) . Pentru echivalenta din alta valuta in lei a cifrei globale de afaceri se va avea in vedere cursulmediu anual comunicat de BNR. IMM beneficiaza de reducerea cu 50% a pragului cifrei de afaceri globale,cf.L346/2004. Lichiditatea generala >90%. Depunerea unei declaratii cu informatii generale referitoare la Media cifrei de afaceri globalepe ultimi trei ani. (formular 13) Bilantul contabil al ultimul an financiar incheiat-2012,sau prezentarea oricaror altor documentecare pot fi prezentate de ofertanti in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare lichiditatea generala(Lg=active circulante total /datorii curente platibile pana la un an) Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: Cerinta 1.-Prezentarea unei liste privind lucrari executate in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) din care sa rezulte faptul ca ofertantul a executat lucrari similare prin cumularea valorilor mai multe contracte sa fie de minim 180.000 euro. (formular0.7).Curs de schimb euro/alta valuta ce va fi avut in vedere la conversia valorii aferente este cel comunicat de BNR din data de 30.07.2013 (1euro= 4,3907 lei) .Pentru echivalenta valorilor experientei similare din alta valuta in lei se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Cerinta 2-Prezentarea unei liste/declaratii privind personalul de specialitate minim necesar, de care ofertantul dispune pentru executarea contractului: 1.Responsabil tehnic cu calitatea in executia lucrarilor electrice- se va prezenta copiedupa certificatul responsabilului tehnic cu calitatea in executia lucrarilor electrice conf. Ordin 364/2010 emis de MECMA. 2.Responsabil tehnic cu executia-se va prezenta copiedupa certificatul responsbilului tehnic cu executia atestat MDRL conf Lg10/1995.3.Responsabil cu Protectia Muncii- se va prezenta in acest sens o copie dupa certificatul de absolvire de cursuri in acest sens. Cerinta 3 -Declaratie referitoare la dotarea tehnica utilajele,instalatiile,echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari( formular 10) Cerinta 4-Declaratie privind informatii referitoare la studiile, pregatireaprofesionala si calificarea personalului de conducere, precum si alepersoanelor responsabile pentru executia lucrarilor (formular12) Cerinta 5- Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3ani(formular 11) Cerinta 6 - Declarartie privind partea din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora(formular 09) Lista lucrarilor executate va fi însotita de certificari de bunaexecutie .Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit. Asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii si protectiei mediului prin detinerea certificatelor ISO 9001/2008 si ISO 14001/2005 sau echivalent Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 17.09.2013 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 17.09.2013 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii: 02.09.2013 07:52

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !