E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:achizitie hartie imprimanta si copiator necesara desfasurarii activitatii SDM Targu Jiu. Optiuni: ctr.se poate prel./supl.cf.art.6.alin.3 din HG 925/2006-ctr.cu caracter de reg.
Nr anunt seap / Data publicare
352319  /  08-08-2013 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 172718 /  2013-09-04
Autoritate contractanta / Judet SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA / Gorj
Tip / Denumire contract Furnizare  /  achizitie hartie imprimanta si copiator necesara desfasurarii activitatii SDM Targu Jiu. Optiuni: ctr.se poate prel./supl.cf.art.6.alin.3 din HG 925/2006-ctr.cu caracter de reg.
Cod CPV 30197643-5;
Valoare estimata 78,615.00 -
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 20-08-2013  /  11:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 20-08-2013  /  14:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
proiect contract hartie 2013.docx.p7s
modele formulare solicitate hartie.docx.p7s
CS hartie copiator si imprimanta.doc.p7s
anexa nr 1 publicata.xlsx.p7s
FisaDate_No107966_IP.pdf
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
Loturi  
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Numar invitatie: 352319 / 08.08.2013
Denumire contract: HARTIE IMPRIMANTA SI COPIATOR
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Cod fiscal: RO 30267310, Adresa: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Targu Jiu, Telefon: +40 253335045, Fax: +40 253335068 , Email: traian.luba@eturceni.ro, dgrig@cnlo.ro
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Targu Jiu, Romania, cod postal: 210232, telefon:+40 374171129, fax:+40 253222015
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Targu Jiu, Romania, cod postal: 210232, telefon:+40 374171129, fax:+40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2) Tip Activitate: Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor combustibili solizi
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
HARTIE IMPRIMANTA SI COPIATOR
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
achizitie hartie imprimanta si copiator necesara desfasurarii activitatii SDM Targu Jiu. Optiuni: ctr.se poate prel./supl.cf.art.6.alin.3 din HG 925/2006-ctr.cu caracter de reg.
II.1.6) CPV: 30197643-5 - Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 78,615 - 117,922.5 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare este irevocabila si se constituie in lei, conform Anexei B.Echivalentul în alta valuta se va determina corespunzator cursului de schimb valutar anuntat de BNR pentru data de: 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Valabilitatea garantiei de participare: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire:a)instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari,care se prezinta în original,în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire, care va trebui sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare suma ce reprezinta valoarea calculata conform art.278.1,alin.1),litera a) din OUG 34/2006, in cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre CNSC;b)virament bancar în contul autoritatii contractante (RO49RNCB0149034562550007),deschis la B.C.R. Târgu Jiu);c)autoritatea contractanta este de acord si cu constituirea garantiei de participare prin depuneri la casieria unitatii: -a unui ordin de plata confirmat de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor;-numerar.
Garantie de buna executie Se va constitui de cãtre ofertantul/ofertantii declarat/i câstigãtor/i în maximum 15 zile de la incheierea contractului de furnizare, în valoare de 10% din pretul acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii). Modul de constituire:-printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului;-prin depunerea la casierie a unor sume în numerar art.90,alin.2) din HG nr.925/2006);-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art.90,alin.(3)din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui in conformitate cu prevederile art.92, alin.1) din HG 925/2006.
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: -Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate), cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv pentru tert sustinator, daca este cazul-Formular nr.1; -Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv pentru tert sustinator, daca este cazul, in care se va face referire doar la literele a, c1 si d-Formular nr.2; -Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010-Formular nr.3; -Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare(inclusiv subcontractant si tert sustinator)-Formular nr.4; Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt: -Daniel Antonie, Director S.D.M., -Vasile Ghimis, Director Directia Economica, -Constantin Lazaroiu, Director Directia R.U.A., -Dumitru Mocioi, Director Directia Achizitii Publice, -Ion Stoichitescu, Sef Birou Adm.Dc.SU Paza, -Liviu Radulescu, Inginer Birou Adm.Dc.SU Paza, -Ion Scurtu, Sef Serviciu Atribuire Contracte Produse, -Eugenia Bardan, economist în cadrul Serviciului Atribuire Contracte Produse, -Cosmin Mihai Popescu, consilier juridic; -Mihaela Popescu Bejat, consilier juridic. -Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie-Formular nr.5. -Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Documentul va fi prezentat fie în original, fie în copie legalizata sau în copie lizibila, cu mentiunea ,,conform cu originalul’’. Documentele emise in alta limba vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana. In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentului in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor. In cazul unei asocieri constituita in conformitate cu art.44 din OUG 34/2006, fiecare operator economic membru al asociatiei este obligat sa prezinte documentul solicitat pentru partea din contract pe care o realizeaza. Pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri, se vor prezenta: a) Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de I.M.M. al ofertantului, sau b) Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, in temeiul art.16, alin.2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 20.08.2013 11:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 20.08.2013 14:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 17.11.2013
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii: 07.08.2013 14:23

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !