E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:servicii de publicitate conform caietului de sarcini- obiectivul este Acela de a asigura publicitatea promovarea si informarea publicului privind activitatiile si serviciile oferite de Biblioteca Jud.Alexandru si Aristia Aman
Nr anunt seap / Data publicare
350755  /  19-07-2013 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 172805 /  2013-09-06
Autoritate contractanta / Judet BIBLIOTECA JUDETEANA ALEXANDRU SI ARISTIA AMAN / Dolj
Tip / Denumire contract Servicii  /  servicii de publicitate conform caietului de sarcini- obiectivul este Acela de a asigura publicitatea promovarea si informarea publicului privind activitatiile si serviciile oferite de Biblioteca Jud.Alexandru si Aristia Aman
Cod CPV 79341000-6;
Valoare estimata 201,608.64 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 08-08-2013  /  11:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 08-08-2013  /  12:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
caiet sarcini lot 7 presa scrisa.doc.p7s
caiet de sarcini lot 4 presa scrisa.doc.p7s
caiet sarcini lot 8 presa on line.doc.p7s
caiet de sarcini TV lot 3.doc.p7s
caiet sarcini lot 6 presa scrisa.doc.p7s
caiet de sarcini TV lot 2.doc.p7s
caiet sarcini lot 9 presa on-line.doc.p7s
caiet de sarcini TV lot 1.doc.p7s
caiet de sarcini lot 5 presa scrisa.doc.p7s
caiet sarcini lot 10 presa on-line.doc.p7s
caiet sarcini lot 11 presa on-line.doc.p7s
formulare reclama si publicitate.doc.p7s
Contract de servicii.doc.p7s
FisaDate_No105342_IP.pdf
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
Loturi  
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: BIBLIOTECA JUDETEANA ALEXANDRU SI ARISTIA AMAN
Numar invitatie: 350755 / 19.07.2013
Denumire contract: Servicii de publicitate -pentru presa si televiziunea locala
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social BIBLIOTECA JUDETEANA ALEXANDRU SI ARISTIA AMAN
Cod fiscal: 4332185, Adresa: MIHAIL KOGALNICEANU NR.9, Craiova, Telefon: +40 0251532267, Fax: +40 0251523177 , Email: camelia@aman.ro
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
MIHAIL KOGALNICEANU NR.9, Craiova, Romania, cod postal: 200390, telefon:+40 0251532267, fax:+40 0251523177, persoana de contact:Biblioteca Jud.Alexandru si Aristia Aman
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman Craiova
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Recreere, cultura si religie
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Servicii de publicitate -pentru presa si televiziunea locala
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
servicii de publicitate conform caietului de sarcini- obiectivul este Acela de a asigura publicitatea promovarea si informarea publicului privind activitatiile si serviciile oferite de Biblioteca Jud.Alexandru si Aristia Aman
II.1.6) CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 201,608.64 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare lot 1- 806,00 lei lot 2- 806,00 lei lot 3- 806,00 lei lot 4- 645,00 lei lot 5- 322,00 lei lot 6- 161,00 lei lot 7- 161,00 lei lot 8- 96,00 lei lot 9- 96,00 lei lot 10- 64,00 lei lot 11- 64,00 lei perioada de valabilitate a garantiei este egala cu perioada de valabilitate a ofertei respective 60 zile. a). instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original,in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentul de atribuire. garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: - conditionat, respectiv dupa constatarea culpeipersoanei garantate, in conformitate cu contractual garantat; sau - neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. b) ordin de plata - contul Bibliotecii Jud.Alexandru si Aristia Aman de constituire a garantiei de participare este: RO58TREZ2915006XXX008423 , deschis la Trezoreria Craiova, cod fiscal 4332185; c) Depunerea la casieria Bibliotecii Jud.Alexandri si Aristia Aman. Dovada constituirii garantiei de participare se va face cu respectarea prevederilor art.86 alin.6 din HG.925/2006, respective cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. In conformitate cu prevederile art.278^1 alin.1 lit.a din OUG 34/2006, in masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimate a contractului. ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi response si returnate la deschidere. data de referinta a cursului de schimb valutar avut in vedere la conversia valorii cuantumului afferent garantiei de participare este 15.06.2013- curs schimb BNR.
Garantie de buna executie garantia de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului. garantia de buna executie se va constitui conf.art.90 din HG 925/2006.
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: 1. prezentare formular privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.180 si art.181 din OUG 34/2006 se completeaza formular "Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 si art.181" din OUG.34/2006- anexa nr.1 2. prezentare formular anexa 691"Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.691" din OUG 34/2006 se completeaza anexa nr.10 3. prezentare formular "Certificat de participare cu oferta independenta"- se completeaza formular anexa nr.611 4. Conform art.691 din OUG.34/2006 se nominalizeaza persoanele cu functie de decizie. - Dindirica Lucian- manager - Croitoru Violeta- contabil sef - Duca Felix- sef serviciu - Presura Alexandra- responsabil achizitii publice Consilieri locali 1. Avram Cezar Gabriel 2. Badea Marin 3. Baragan Stelian 4. Bercea Florea Georgica 5. Bica Gheorghe 6. Brezniceanu Alexandru 7. Calin Cosmin Petrut 8. Ceana Mihaela 9. Ciurlin Costica 10. Dinca Oana Manuela 11. Drignei Daniel 12. Dumitrache Silviu Ionut 13. Durle Dumitru Cosmin 14. Iovan Cristinel Nicusor Leonard 15. Irinei Marin Ioan 16. Ivanovici Laurentiu 17. Marcea Marcel 18. Marin Marian Viorel 19. Marinescu Sofi Sabin 20. Mituletu Constantin Florin 21. Moise Simona 22. Mosoiu Constantin 23. Motoi Nichi Silviu 24. Neatu Breciuga Mihail Adrian 25. Odolbasa Victor 26. Paloiu Marian Daniel 27. Gaina Florea 28. Soare Mihai 29. Stancu Florinel 30. Luica Dorel 31. Tarnita Daniela 32. Tanasescu Alina Elena 33. Ursu Andrei Tudor 34. Vasile Dorin Cosmin 35. Vaduva Fanel 36. Voiculescu Ion certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul. Informatiile cuprinse in acest document sa fie reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba correspondent in codul CAEN din certificatul constatator. 2. Documente emise de organisme acreditate care confirma autorizarea pentru prestarea serviciilor de publicitate. Documentele solicitate se pot depune in urmatoarele forme: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Capacitatea economica si financiara  
Descriere: se solicita cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani respectiv 2010,2011,2012. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: 1. se solicita informatii privind detinerea de echipamente, mijloace fixe, programe si alte dotari specific, ce sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de servicii sau prezentarea unui contract de inchiriere sau angajament. 2. se solicita informatii privind personalul angajat, cadrele de conducere si personalul de specialitate disponibil pentru indeplinirea contractului de servicii de publicitate. 3. se solicita prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar in vederea confirmarii prestarilor de servicii. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 08.08.2013 11:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 08.08.2013 12:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 08.10.2013
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 18.07.2013 16:13

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !