E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Alimentator bara tip SMART 320 sau echivalent - 1 buc. care cuprinde: -Alimentator bara tip SMART 320 sau echivalent pentru strung Okuma tip LB 2000 EX-W -Kit intretinere -Punere in functiune
Nr anunt seap / Data publicare
347301  /  24-05-2013 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 172676 /  2013-09-03
Autoritate contractanta / Judet Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. / Bucuresti
Tip / Denumire contract Furnizare  /  Alimentator bara tip SMART 320 sau echivalent - 1 buc. care cuprinde: -Alimentator bara tip SMART 320 sau echivalent pentru strung Okuma tip LB 2000 EX-W -Kit intretinere -Punere in functiune
Cod CPV 44440000-6;
Valoare estimata 88,000.00 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 10-06-2013  /  12:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 11-06-2013  /  11:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
CAIET SARCINI - Alimentator bara tip SMART 320.doc.p7s
Formulare - Alimentator bara tip SMART 320.doc.p7s
Propunere contract Anexa Conventie - Alimentator bara tip SMART 320.docx.p7s
FisaDate_No95889_IP.pdf
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Numar invitatie: 347301 / 24.05.2013
Denumire contract: Alimentator bara tip SMART 320
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Cod fiscal: 10874881, Adresa: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1, Bucuresti, Telefon: +4 0212038281, Fax: +4 0212031315 , Email: cnicolescu@nuclearelectrica.ro
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Str. Polona nr. 65 sector 1, Bucuresti, Romania, cod postal: 010494, telefon:+40 212031307, fax:+40 212031300, Punct de contact: Departament Achizitii, In atentia: Maria Stefan - mstefan@nuclearelectrica.ro
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
S.N. Nuclearelectrica SA - Str. Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2) Tip Activitate: Electricitate
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Alimentator bara tip SMART 320
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Alimentator bara tip SMART 320 sau echivalent - 1 buc. care cuprinde: -Alimentator bara tip SMART 320 sau echivalent pentru strung Okuma tip LB 2000 EX-W -Kit intretinere -Punere in functiune
II.1.6) CPV: 44440000-6 - Paliere de rulare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 88,000 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006, actualizata. Garantia de participare este 1.760 lei si echivalent in EURO (calculata la cursul de schimb EUR/ LEU al BNR, valabil pentru data publicarii in SEAP a invitatiei de participare) si va avea o valabilitate de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin: - Scrisoare de gantie bancara in favoarea autoritatii contractante Formular III.1.1.a, in original - Ordin de plata in contul autoritatii contractante, vizat de banca ofertantului, in copie, RO94RNCB0072049718520001, BCR sect. 1 - Orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original Ofertantii ce se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform OG 27/2006 si Legii 346/2004 au dreptul de a constitui garantie bancara in cuantum redus cu 50%. Pentru a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta Formularul III.1.1.1.. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in conformitate cu art. 87 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care un ofertant depune contestatie la CNSC, si aceasta contestatie este respinsa ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului, din garantia de participare depusa, suma stabilita in art. 278¹ din OUG nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, respectiv 880 lei. Autoritatea contractanta va restitui fiecarui ofertant garantia de participare la procedura, in conformitate cu art. 88 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Garantie de buna executie Garantia de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului - se constituie in conformitate cu art. 90 alin. (1) si (3) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, sub forma de scrisoare de garantie bancara de buna executie, Formular III.1.1.b) sau prin alt instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Totodata, se vor avea în vedere prevederile H.G. nr. 1045/2011. Ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform OG 27/2006 si Legii 346/2004, au dreptul de a constitui garantie bancara de buna executie in cuantum redus cu 50%. Pentru a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta Formularul III.1.1.1
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: 1) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 Se va completa Formularul III.2.1.a.1. 2) Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 . Se va completa Formularul III.2.1.a.2. si se vor anexa: a) pentru persoane juridice/fizice romane ¦ certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta ¦ certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Administratiei Publice Locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei publice locale, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta b) pentru persoane juridice / fizice straine ¦ documente care sa ateste ca ofertantul si-a achitat obligatiile fata de bugetul de stat si cel local din tara sa, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Se vor prezenta în original sau copie legalizata sau “copie conform cu originalul”. 3) Certificat de participare la procedura cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 Se va completa Formularul III.2.1.a.3 si se depune in original. Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte. 4) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34 / 2006 Se va completa Formularul III.2.1.a.4. In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie legate de aceasta achizitie din cadrul Autoritatii contractante sunt: Dumitru Dina - Director DDS (pentru Director General); Mircea Metes - Inlocuitor de drept Director General; Elena Negulici - Director Economic; Mihai-Dan Gheorghievici - Inlocuitor de drept Director Economic; Cristina Nazarevscky - Sef Departament Achizitii; Dana Banea - Inlocuitor de drept Sef Departament Achizitii Comisia de evaluare: Maria Stefan, Ioan Policeanu, Emilia Gabrian, Gabriel Serban, Nicolae Balan, Constantin Stefanica – membrii, Anca Bailescu, Catalin Filip, Stefan Rolea– membrii de rezerva. 5) Declaratie privind calitatea de participant la procedura Se va completa Formularul III.2.1.a.5 a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - pentru persoane juridice/fizice romane sau b) Document care dovedeste o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional - pentru persoane juridice/fizice straine Pentru a fi luat in considerare, documentul / certificatul - va contine informatii din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar, producerea sau comercializarea produselor ofertate. - se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, - va contine informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor - va fi insotit de traducere autorizata in limba romana, daca este emis intr-o limba straina. NOTA: In situatia in care operatorul economic clasat pe primul loc a prezentat copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” a certificatului, acestuia i se va solicitaita prezentarea documentelui in original sau copie legalizata inainte de emiterea raportului final al procedurii.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 10.06.2013 12:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 11.06.2013 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 09.09.2013
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii: 23.05.2013 11:12

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !