E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Achizia de servicii de editare si tiparire. - 2000 buc. Ghid Managementul carierei
Nr anunt seap / Data publicare
347535  /  28-05-2013 stare anunt
Autoritate contractanta / Judet CENTRUL DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA AL MUNICIPIULUI BUCURESTI / Bucuresti
Tip / Denumire contract Servicii  /  Achizia de servicii de editare si tiparire. - 2000 buc. Ghid Managementul carierei
Cod CPV 79970000-4;
Valoare estimata 36,000.00 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 11-06-2013  /  10:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 11-06-2013  /  13:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
CS - GHID.doc.p7m
Contract- serv.editare.docx.p7m
Formulare-serv.editare.docx.p7m
FisaDate_No95413_IP.pdf
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: CENTRUL DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Numar invitatie: 347535 / 28.05.2013
Denumire contract: servicii de editare si tiparire
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social CENTRUL DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Cod fiscal: 18529862, Adresa: B-DUL D. POMPEIU NR.3-5 SECTOR 2 MUNICIPIUL BUCURESTI JUDETUL ILFOV, Bucuresti, Telefon: 0212323011/0727307462, Fax: 1212323011 , Email: cmbrae_conta@yahoo.com
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
B-DUL D. POMPEIU NR.3-5 SECTOR 2 MUNICIPIUL BUCURESTI JUDETUL ILFOV, Bucuresti, Romania, cod postal: 020335, telefon:+40 0212323011/0727307462, fax:+40 0212323011, persoana de contact:FLORINA AURELIA STANCULESCU
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
-HELIADE INTRE VII, NR.36, SECTOR 2, BUCURESTI, cod postal: 020335, telefon:+40 0212323011, fax:+40 0212323011, persoana de contact:FLORINA AURELIA STANCULESCU
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Educatie
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
servicii de editare si tiparire
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Achizia de servicii de editare si tiparire. - 2000 buc. Ghid Managementul carierei
II.1.6) CPV: 79970000-4 - Servicii de editare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 36,000 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Da,se solicita garantie de participare in cuantum de 720 lei. Termenelul de valabilitate al garantiei de participare este de 60 de zile de la data limita de primire a ofertei(conform art. 85 lit b din hg 925/2006).Cont RO75TREZ7025006XXX007564. CIF 18529862 .Echivalenta leu/alta valuta se va face cu 3 zile inainte de data limita de depunere a oferelor. Retinere garantiei - in conf. cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice.Dovada constituirii garantiei pentru participare trebuie sa fie însotita de traducerea autorizata în limba româna (daca este cazul), sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta, respectiv numarul invitatiei de participare publicata în SEAP, sa contina în clar denumirea autoritatii contractante, sa contina valoarea garantiei, sa aiba înscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si semnatura autorizata, sa fie emisa pentru operatorul economic care a depus oferta. Ofertantii prezinta documentele care atesta constituirea garantiei de participare in original la sediul Ac pana la data si ora stabilite in invitatia de participare pentru depunerea ofertelor. In cazul in care garantia de participare nu este prezentata la sediul autoritatii contractante pana la data si ora inscrisa pentru depunerea ofertelor in invitatia pentru participare, potrivit prevederilor art 33 alin 3 lit b) din HG nr.925/2006 oferta va fi respinsa.
Garantie de buna executie Da, 5% din val.contract,fara TVA.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract conform art. 90 din hg 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, aceasta însa nu trebuie sa depaseasca 5% din pretul contractului, fara TVA ( in conf cu art 90/HG 925/2006).
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: -Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.180/OUG34/2006.Formularului 1-Încadrarea în una din situatiile prevazute la art.180/OUG34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura. -Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.181/OUG34/2006.Formularului 2–Încadrarea în una din situatiile prevazuta la art. 181/OUG34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura. -Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Formularului 7 -Ordinul ANRMAP nr.314/ 2010, priv.punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. -Certificate de atestare fiscala ;1. Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice priv.plata datoriilor la Bugetul consolidat – original, copie legalizata, sau copie conforma cu originalul.2.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale privind plata datoriilor la bugetul local–original,copie legalizata sau copie conforma cu originalul, pentru sediu social. Ambele certificate trebuie sa prezinte situatia obligatiilor fiscale in luna anterioara celei in care se depune oferta. -Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti/ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori, conform art.691 din ordonanta Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti /ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori–completata si semnata, conform modelului, Formular 3 ,in original.Operatorii economici participanti la procedura (ofertanti/ofertanti asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori) nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazuite la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in caz contrar urmand a fi exclusi de la participarea la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractanta, in ceea ce priveste organizara, derularea si finalizarea procedurii de atribuire : Aurelia STANCULESCU–director, Robert Florin FLOREA-coordonator, Aurelia BIRLEZ-presedinte comisie evaluare oferte, Madalina RADU –membru comisie evaluare oferte, Daniela DRAGHICI–membru comisie evaluare oferte. Pentu personae juridice/fizice romane: Certificatul contatator emis de ORC Certificatul (original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul); informatiile cuprinse in certificat trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor, si sa rezulte obiectul de activitate. Ofertantul clasat pe locul 1 va transmite la cerere certificatul original sau in copie legalizata. Pentu persoane juridice/fizice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care este resident.Documentul (original sau copie, cu traducere autorizata); informatiile cuprinse in certificat trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor, si sa rezulte obiectul de activitate .
Capacitatea economica si financiara  
Descriere: Informatii privind situatia económico – financiara – Fisa de informatii generale “Informatii generale ” Formular 4, Informatii privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, 2010,2011,2012.Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani va fi de cel putin 60.000 lei.In cazul unei asocieri, cerinta se indeplineste prin cumul. Pentru echivalenta, se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BCR. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: Experienta similara:Lista cu principalele restari de servicii similare din ultimii 3ani. Prestarea in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor a unor servicii similare, cu o valoare cumulata cel putin egala cu 30.000 lei, fara TVA. Se prezinta lista cu princip. servicii similare in ultimii 3 ani, caluculati pana la data limita de depunere a ofertelor. Pentru echivalenta, se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BCR.Formularul 5. Prestarile se confirma prin prezentarea, in copie, a cel putin unui certificat/document(constatator/recomandare/proces verbal de receptie)emis sau contrasemnat de o autoritate sau un client privat. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 11.06.2013 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 11.06.2013 13:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 12.08.2013
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2) Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Alte finantari (Fondul Social European)
Data expedierii prezentei invitatii: 27.05.2013 16:40

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !