E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Service auto pentru autovehiculele din dotarea ANIF
Nr anunt seap / Data publicare
143954  /  29-05-2013 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 139061 /  2013-08-09
Autoritate contractanta / Judet AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE / Bucuresti
Tip / Denumire contract Servicii  /  Service auto pentru autovehiculele din dotarea ANIF
Cod CPV 50112000-3;
Valoare estimata 1,309,830.00 RON
Tip procedura Licitatie deschisa
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 11-07-2013  /  10:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 11-07-2013  /  11:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
Contract de service 2013-1.doc.p7s
Anexa 2 centr preturi.pdf.p7s
Caiet de Sarcini.pdf.p7s
Anexa 1 lista auto.pdf.p7s
Anexa 3 ITP.pdf.p7s
Formulare SERVICII-service.doc.p7s
Formulare SERVICII-service.doc.p7s
FisaDate_No96701_AP.pdf
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
  Erata
Anunt original

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE
Adresa postala:  Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041293, Romania, Punct(e) de contact:  Belu Liviu Marius, Tel.  +40 0213322816, In atentia:  Belu Liviu Marius, Email:  licitatii@anif.ro, centrala@anif.ro, Fax:  +40 0213322183, Adresa internet (URL):  http://www.anif.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
Altele: Activitati conexe agriculturii

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Service auto pentru autovehiculele din dotarea ANIF

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La atelierul prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Service auto pentru autovehiculele din dotarea ANIF si a Filialelor de Imbunatatiri Funciare in numar de 41

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Service auto pentru autovehiculele din dotarea ANIF si a Filialelor de Imbunatatiri Funciare in numar de 41.
Valoarea contractului pentru anul 2013 va fi de 861.166 lei-respectiv pana la 31.12.2013, iar valoarea estimata de 1309830 lei reprezinta valoarea estimata totala cu tot cu suplimentari, pe 4 luni, din anul 2014.
Valoarea estimata fara TVA: intre 861,166 si 1,309,830 RON

II.2.2) Optiuni

Da
Aplicarea prev. art. 6 din HG nr. 925/2006
1 prelungiri posibile

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

6 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

Cuantumul garantiei de participare este de 17000 leiPerioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor cu posibilitatea de prelungire la solicitarea ANIF.Pentru garantiile de participare depuse intr-o alta moneda decat leul se va lua in considerare cursul de schimb leu-euro cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Restituirea garantiei de participare se va face conform art. 88 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se va constitui conform art 90 alin 1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul IMM-urilor garantia de buna executie va fi de 2,5% din valoarea fara TVA a contractului.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Buget de Stat

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratii privind eligibilitatea completata în conformitate cu Formularul nr. 2 din Sectiunea IV, în original. În cazul în care oferta este depusa de o asociere, declaratia va fi depusa de toti membrii Acesta va fi prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.Formular 12A
- Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din O.U.G. 34/2006 privind prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, în original. În cazul în care oferta este depusa de o asociere, declaratia va fi depusa de toti membrii asocierii;-Formular 12B
Pentru persoane juridice române:
1. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea îsi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat, în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Acesta va fi prezentat conform certificatului ORC, daca exista puncte de lucru, filiale, sucursale din care sa reiasa ca nu inregistreaza debite.
Certificatele trebuie sa reflecte situatia obligatiilor scadente în luna anterioara celei în care se depun ofertele.
În cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mai sus mentionate.

Pentru persoane juridice straine:

Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.

Prezentarea oricarui document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine a ofertantului sau în tara în care acesta
este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a
solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus.

În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica
data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
În cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele vor fi transmise în limba de origine,însotite de o traducere legalizata a acestora în limba româna.
In situatia în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla într-una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.

- Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69¹ din O.U.G. 34/2006, în original. Daca este cazul, declaratia va fi depusa atât de subcontractant, cât si de tertul sustinator;
În cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mai sus mentionat.
In situatia în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla într-una din situatiile prevazute de art. 69¹ din O.U.G. 34/2006,acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii. Persoanele din cadrul autoritatii contractante cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

-ing.Adi Florinel Barbu - Director General

-ing.Ciprian Mircea Blejan - Director General Adjunct

-dr.ing.Cornel Popa - Director Tehnic

-ec.Cristian Morlova - Director Economic

-ing.Lina Gruia - Sef Serv.Achizitii Publice

-cons.jur.Vasilica Sturzu - Sef Serv.Juridic
Certificatul de participare cu oferta independenta conform prevederilor Ordinului nr.314/2010 emis de ANRMAP.
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
- Certificatele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" Persoane juridice/fizice române:
1. Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului de pe lânga instanta competente în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, din care sa rezulte:

- adresa actuala si obiectul de activitate al operatorului economic, (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC), numele complet, sediul si persoanele autorizate/administratori.

În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei.
Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate în favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de tertul/tertii sustinator/sustinatori.
Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la dataa limita de depunere a ofertelor.

Ofertantul trebuie sa prezinte pentru unitatiile reparatorii,certificarea/autorizarea R.A.R. pentru servicii de inspectie tehnica periodica în conformitate cu reglementarile Ministerului Transporturilor, RNTR-1 - editia în vigoare si servicii de reparatii si întretinere autovehicule pentru unitatiile reparatorii.
Certificatele/autorizatiile trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.

Pentru persoane juridice/fizice straine: documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident (traduse în limba româna si legalizate).

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale. Media cifrei de afaceri globale din ultimii 3 (trei)
ani sa fie cel putin egala cu 1300000 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 21

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.
Ofertantul va trebui sa prezinte lista cu personalul specializat pentru indeplinirea contractului.
Ofertantul trebuie sa detina cel putin o unitate service (proprie sau a tertilor -
subcontractanti, asociati) la nivel local, unde ANIF detine filialei, conform Anexei 1 din caietul de sarcini.
Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a verifica, prin sondaj, veridicitatea informatiilor declarate.
Lista principalelor contracte de servicii similare prestate în ultimii 3 ani.
Experienta similara.
Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare prin cel putin 1 contract a carui valoare a carui/caror valoare cumulata a fost de minim 860000 lei insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client/beneficiar.
Informatii privind subcontractantii
Standarde de asigurare a calitatii:
Ofertantul trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii,
respectiv ISO 9001 sau certificari echivalente, valabile la data limita de
depunere a ofertelor. Este acceptat si ofertantul care dovedeste ca raportul
de audit a fost finalizat si din el reiese ca acesta va primi certificarea.
Se vor prezenta documente emise de organisme nationale sau
internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de
management al calitatii.

În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a
demonstra îndeplinirea cerintei pentru partea din contract pe care o
îndeplineste.
Standarde de protectia mediului:
Ofertantul trebuie sa aiba implementat un sistem de management de mediu,
respectiv ISO 14001 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a
ofertelor.
Este acceptat si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca acesta va primi certificarea.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr. 12IPrezentarea – Listei retelei de service la nivel national.Formular nr. 12 EFormular nr. 22Formularul 12GPrezentare certificat ISO 9001 sau echivalent, copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalulPrezentare certificat ISO 14001 sau echivalent, copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.07.2013 16:00
Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

11.07.2013 10:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 11.07.2013 11:00
Locul: Sediul ANIF Bucuresti-strada Oltenitei, nr. 35-37.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de deschidere a ofertelor si reprezentantii operatoriilor economici care au depus oferta

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) Alte informatii

In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale deparatjarea se face prin reofertare in plic inchis.

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006. 10 zile.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic – AGENTIA NATIONALA DE ÎMBUNATATIRI FUNCIARE
Adresa postala:  Sos. Oltenitei 35-37, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041293,, Romania, Tel.  +04 213322183, Fax:  +04 213322183, Adresa internet (URL):  www.anif.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

27.05.2013 15:06
Daca doriti sa fiti notificat cu privire la evenimentele acestui anunt apasati aici.

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !