E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Servicii de asigurari voluntare de sanatate pentru personalul CNTEE Transelectrica SA – 2013-2016
Nr anunt seap / Data publicare
143550  /  11-05-2013 stare anunt
Autoritate contractanta / Judet COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. / Bucuresti
Tip / Denumire contract Servicii  /  Servicii de asigurari voluntare de sanatate pentru personalul CNTEE Transelectrica SA – 2013-2016
Cod CPV 66512210-7;
Valoare estimata 7,252,260.00 RON
Tip procedura Licitatie deschisa
Criteriu de atribuire oferta avantajoasa d.p.d.v economic
Data limita depunere oferta 26-06-2013  /  10:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 26-06-2013  /  11:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
Caietul de sarcini asigurari voluntare de sanatate.pdf.p7s
Formulare asigurari volunatre de sanatate -25.04.2013.docx.p7s
Proiect de contract Acord cadru Asigurari voluntare de sanatate - 25.04.2013.doc.p7s
FisaDate_No93014_AP.pdf
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala:  B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010325, Romania, Punct(e) de contact:  RADUCU FEDIUC, Tel.  +40 213035617, In atentia:  Mihai MANICUTA, Email:  mircea.niculae@transelectrica.ro, Fax:  +40 213035670, Adresa internet (URL):  www.transelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

CNTEE Transelectrica SA
Adresa postala:  Str. Olteni nr. 2 - 4, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030786, Romania, Punct(e) de contact:  Directia Comerciala, Tel.  +40 213035868 / +40 123035724, In atentia:  Mihai MANICUTA, Email:  mihai.manicuta@transelectrica.ro, Fax:  +40 213035909, Adresa internet (URL):  www.transelectrica.ra

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

CNTEE Transelectrica SA
Adresa postala:  Str. Olteni nr. 2 - 4, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030786, Romania, Punct(e) de contact:  Directia Comerciala, Tel.  +40 213035868 / +40 123035724, In atentia:  Mihai MANICUTA, Email:  mihai.manicuta@transelectrica.ro, Fax:  +40 213035909, Adresa internet (URL):  www.transelectrica.ro

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

CNTEE Transelectrica SA
Adresa postala:  Str. Olteni nr. 2 - 4,Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030786, Romania, Punct(e) de contact:  Registratura CNTEE Transelectrica SA - Parter, Tel.  +40 213035600, In atentia:  Maria ROMAN, Email:  mihai.manicuta@transelectrica.ro, Fax:  +40 213035909, Adresa internet (URL):  www.transelectrica.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

companie nationala
Activitate (activitati)
- Electricitate

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta

Servicii de asigurari voluntare de sanatate pentru personalul CNTEE Transelectrica SA – 2013-2016

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: In toate localitatile unde exista sediu de sucursala si/sau Centre de Exploatare ale sucursalelor Companiei.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 7,252,260 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Atribuirea contractelor subsecvente se va face de regula anual (pentru 12 luni) sau ori de cate ori apar fluctuatii semnificative ale numarului de asigurati ( mai mult de 20% din cantitatea initiala a contractului subsecvent, la data semnarii de catre parti.), functie de necesitatile companiei sau de cate ori apar fluctuatii semnificative ale numarului de asigurati

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii de asigurari voluntare de sanatate pentru personalul CNTEE Transelectrica SA – 2013-2016
Cantitati estimate pentru acordul cadru:
1. Numar minim de persoane asigurate 362;
2. Numar maxim de persoane asigurate 6612.
Cantitati estimate pentru acordul cadru:
1. Numar minim de persoane asigurate 362.
2. Numar maxim de persoane asigurate 6612.
3.Valoare minima estimata pentru acordul cadru 397.024 lei
4. Valoare maxima estimata pentru acordul caru 7.252.260 lei
Contacte subsecvente :
1. Valoarea minima estimata 397.024 lei
2. Valoarea maxima estimata 3.934.913 lei
Atribuirea contractelor subsecvente se va face de regula anual (pentru 12 luni) sau ori de cate ori apar fluctuatii semnificative ale numarului de asigurati ( mai mult de 20% din cantitatea initiala a contractului subsecvent, la data semnarii de catre parti.), functie de necesitatile companiei sau de optiunile angajatilor de a intra sau iesi din asigurare.
Cantitati estimate pentru primul contract subsecvent:
926 asigurati+25 dependenti = 951 asigurati.
Durata contractului subsecvent: 12 luni de la semnarea sa de catre ambele parti.
Actualizarea nominala a Anexei asiguratilor se va face trimestrial, prin inlocuirea asiguratilor ce renunta la calitatea de asigurat cu noi persoane ( angajati sau dependenti ai acestora) ce opteaza pentru o asigurare noua fara modificarea numarului de asigurati.
Numarul initial de asigurati se poate majora/diminua pe durata contractului subsecvent, semestrial pe baza de act aditional, in baza tarifului unitar (Prima Asigurare) ofertat, in limita a +/-20% fata de numarul initial, din contractul subsecvent, cu incadrare in numarul maxim de asigurati estimat in acordul cadru.
926 asigurati+25 dependenti = 951 asigurati.
Durata contractului subsecvent: 12 luni de la semnarea sa de catre ambele parti.
Actualizarea nominala a Anexei asiguratilor se va face trimestrial, prin inlocuirea asiguratilor ce renunta la calitatea de asigurat cu noi persoane ( angajati sau dependenti ai acestora) ce opteaza pentru o asigurare noua fara modificarea numarului de asigurati.
Numarul initial de asigurati se poate majora/diminua pe durata contractului subsecvent, semestrial pe baza de act aditional, in baza tarifului unitar (Prima Asigurare) ofertat, in limita a +/-20% fata de numarul initial, din contractul subsecvent, cu incadrare in numarul maxim de asigurati estimat in acordul cadru.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

66512210-7 - Servicii de asigurare voluntara de sanatate (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Servicii de asigurari voluntare de sanatate pentru personalul CNTEE Transelectrica SA – 2013-2016
Cantitati estimate pentru acordul cadru:
1. Numar minim de persoane asigurate 362;
2. Numar maxim de persoane asigurate 6612.
Atribuirea contractelor subsecvente se va face de regula anual (pentru 12 luni) sau ori de cate ori apar fluctuatii semnificative ale numarului de asigurati ( mai mult de 20% din cantitatea initiala a contractului subsecvent, la data semnarii de catre parti.), functie de necesitatile companiei sau de optiunile angajatilor de a intra sau iesi din asigurare.
Cantitati estimate pentru primul contract subsecvent:
926 asigurati+25 dependenti = 951 asigurati.
Durata contractului subsecvent: 12 luni de la semnarea sa de catre ambele parti.
Actualizarea nominala a Anexei asiguratilor se va face trimestrial, prin inlocuirea asiguratilor ce renunta la calitatea de asigurat cu noi persoane ( angajati sau dependenti ai acestora) ce opteaza pentru o asigurare noua fara modificarea numarului de asigurati.
Numarul initial de asigurati se poate majora/diminua pe durata contractului subsecvent, semestrial pe baza de act aditional, in baza tarifului unitar (Prima Asigurare) ofertat, in limita a +/-20% fata de numarul initial, din contractul subsecvent, cu incadrare in numarul maxim de asigurati estimat in acordul cadru.
Valoarea estimata fara TVA: 7,252,260 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

36 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

Garantia de participare se poate constitui in urmatoarele moduri:-fie prin orice instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari (formularul 3) care se prezinta în original;-fie prin depunerea unui ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pâna la data deschiderii ofertelor (contul Autoritatii Contractante: cont IBAN RO54 RNCB 0072 0058 0063 0001, deschis la BCR filiala sector 1), cursul de schimb conform IV.4.2. -Cuantumul garantiei de participare = 145.000 lei, pentru participarea cu oferta la procedura.-Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofer¬telor prezentat in anuntul/invitatia de participare publicat in SEAP.In cazul in care operatorul economic ofertant se incadreaza in categoria IMM, acesta va prezenta atasat dovezii de constituire a garantiei de participare, documentele care potrivit legii atesta inregistrarea acestuia ca IMM.Data pentru care se calculeaza echivalenta leu/euro: cursul de schimb comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare, valabil si in ziua urmatoare pana la ora 14.00. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% sau 5 % in cazul IMM – urilor din pretul contractului, fara T.V.A. Garantia de buna executie a Contractului, se va constitui fie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari potrivit art. 90 alin (1) din HGR 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, fie prin retineri succesive, in conditiile art. 90 alin (3) din HGR 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantii vor preciza dupa propria optiune,in cadrul formularului 2 de oferta, modalitatea de constituire a GBE, potrivit art 90 alin (1) sau alin (3). Restituirea GBE se va face in 14 zile de la data îndeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract, consemnate in procesul verbal de receptie finala.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

surse proprii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In situatia depunerii unei oferte comune de catre un grup de operatori economici acestia vor completa formularul 10 „Informatii privind asocierea”, anexat, si toti asociatii vor depune documentele de calificare solicitate mai jos.
Declaratii privind neincadrarea in prevederile art 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinta obligatorie:
- prezentarea formularului 5, completat si semnat, insotit, de
Cazierul Judiciar al operatorului economic (persoana juridica) emis de IGPR- Directia Generala de Politie teritoriala, de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social.
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 Cerinta obligatorie: - prezentarea formularului 6 completat si semnat;
- prezentarea Certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale, eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social si a certificatului de atestare fiscala, eliberat de MFP - ANAF, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatele se vor prezenta in original sau in copie legalizata sau copie conform cu originalul.
În situatia în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla într-una din stuatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 din OUG 34/2006, cu modificatrile si completarile ulterioare. Cerinta obligatorie: prezentarea Formular 12.
Oferta depusa de un ofertant care se afla intruna din situatiile din Declaratia de incompatibilitate, va fi exclusa din procedura. Declaratia va fi prezentata de ofertant / ofertant asociat / subcontractant/terti sustinatori (dupa caz). (Persoanele ce detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante conform articolului 69 indice 1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele: GHEORGHE P. Stefan - Director General Executiv, VADUVA Constantin - Membru Directorat, DIACONU Ciprian Gheorghe - Membru Directorat, DIACONU Ioan - Membru Directorat, RUSU Adrian - Membru Directorat; ENE Corneliu -Dir.Gen.Adj.C.E.C.,IONESCU Maria - Dir. Ec.,PISPIRIS Cristian Sorin - Dir. Comercial, CORNILA Anisoara - Dir. Adj.Dir.Juridica, VARZARU Nicolina Anuta - Dir. Adj.Dir. Res.Umane, RADESCU Cerasela - Man.Achiz., BOANGIU Florin Mihaita - Dir.D.S.I.C, STEFAN Marin - Insp.Sef Manag.Integrat, POPA Daniela - Sef.Serv.Trez.,FEDIUC Raducu - Dir.Proiect M.A., DUMITRU Gabriela Maria - Sef Comp.CMBCF,VLASCEANU Aurelia - Sef Serv.DJ, NICULAE Mircea - Sef SAICSUA, MIHAI Florentin - Sef B. Asig., MANICUTA–KISS Mihai Petru -Ing.Pr.Spec.SAICSUA, MARCOLT Cornelia - Med. Pr. Med. Muncii, STECHER Andreea Georgiana - Ec.Pr.B.Asig., HARALAMBIE Mirela - Rf. de Specialitate, TESSARO Giuseppe - Lider Sindicat.
CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta - prezentarea formularului 13, completat si semnat
Declaratie Privind Calitatea de Participant la Procedura - prezentarea formularului 7, completat si semnat -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original, in copie legalizata sau copie conform cu originalul.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Daca ofertantul semnatar al contractului, a prezentat certificatele in copie conform cu originalul, acesta are obligatia ca la cererea Comisiei de evaluare sa prezinte acest certificat in original sau copie legalizata.In cazul depunerii unei oferte comune se va prezenta, in mod obligatoriu, certificatul constatator pentru toti ofertantii asociati.Pentru persoanele juridice straine, toate actele doveditoare (toate documentele depuse in cadrul ofertei) vor fi insotite de o traducere in limba romana, certificate pentru conformitate cu originalul la un Birou Notarial din Romania.
-Decizie emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor pentru acest tip de asigurare conform Legea 32/2000 privind activitatea de asigurare si supraveghere a asigutrarilor cu modificarile si completarile ulterioare – conform Cap. II – CSA, art. 5 lit. b si c.
- Ofertantii vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca in perioada 2009-2012 nu au fost sanctionati de C.S.A. in legatura cu practicarea acestui tip de asigurari.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului (valoarea primei brute subscrise, conform raportarilor transmise la CSA si publicate in Rapoartele asupra pietei de asigurari si a activitatii desfasurate) pentru ultimii 3 ani insumati sa fie cel putin egala cu 7.800.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea formularului 9-Informatii Generale completat si semnat din care sa rezulte Cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului
(valoarea primei brute subscrise, conform raportarilor transmise la CSA si publicate in Rapoartele asupra pietei de asigurari si a activitatii desfasurate) pentru ultimii 3 ani insumati la care se vor anexa documente probatoare care sa ateste cele declarate. Pentru echivalenta leu/euro se va utiliza cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR pe site-ul propriu, corespunzator fiecaruia din cei trei ani insumati.Pentru persoanele juridice straine, toate actele doveditoare vor fi insotite de o traducere in limba romana, certificata pentru conformitate cu originalul la un Birou Notarial din Romania.

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare Formular 8, Experienta similara si anexa - lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, care sa confirme prestarea serviciilor similare.
Prezentarea unui numar maxim de 3 contracte/procese verbale de receptie/recomandari sau alte documente pe care ofertantul le considera relevante pentru indeplinirea cerintei, care sa confirme prestarea de servicii similare si care
insumate sa reprezinte o valoare cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a fi atribuit, 3.934.913 lei.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, care sa confirme prestarea serviciilor similare. Prezentarea unui numar maxim de 3 contracte/procese verbale de receptie/recomandari sau alte documente pe care ofertantul le considera relevante pentru indeplinirea cerintei, care sa confirme prestarea de servicii similare si care
insumate sa reprezinte o valoare cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a fi atribuit, 3.934.913 lei.
Completare Formular 8.
Ofertantii vor prezenta Documente din care sa rezulte capacitatea de a realiza obiectul contractului in localitatile in care Autoritatea Contractanta detine sedii de sucursale si centre de exploatare.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta:
1.Lista Contractelor/acordurilor de disponibilitate cu prestatorii de servicii medicale agreati de Ministerul Sanatatii prin prezentarea in copie (prima si ultima pagina), precum si a contractelor/acordurilor incheiate de acestia din urma cu prestatorii sai la nivel national, precum si copia contractelor/acordurilor incheiate cu clinicile stomatologice la nivel national pentru serviciile medicale stomatologice – obligatoriu in localitatile in care CNTEE Transelectrica SA are Sucursale (8 localitati – Bucuresti, Bacau, Cluj, Constanta, Craiova, Pitesti, Sibiu, Timisoara) si Centre de exploatare (17 localitati - Alexandria, Arad, Baia-Mare, Brasov, Deva, Drobeta Turnu-Severin, Galati, Iasi, Ploiesti, Ramnicu – Valcea, Resita, Slobozia, Suceava, Targu-Jiu, Targu – Mures, Tulcea, Zalau).
2.Lista nominala a furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala ( pe baza de contract sau acord de disponibilitate) cu Asiguratorul,care va cuprinde:
-nume unitate medicala (centru medical, spital, cabinet stomatologic, laborator, servicii de urgenta etc.);
-adresa: judet, oras, strada, numar, bloc, apartament;
-telefon, persoana de contact;
3.Llista detaliata pe furnizor si localitate a serviciilor medicale prestate de unitatile medicale in stricta corelare cu Caietul de sarcini Capitolul 8, paragrafele B, C, D, E, F, G in cele 8 localitati Sedii de Sucursale (Bucuresti, Bacau, Cluj, Constanta, Craiova, Pitesti, Sibiu, Timisoara) si 17 Centre de exploatare (Alexandria, Arad, Baia-Mare, Brasov, Deva, Drobeta Turnu-Severin, Galati, Iasi, Ploiesti, Ramnicu – Valcea, Resita, Slobozia, Suceava, Targu-Jiu, Targu – Mures, Tulcea, Zalau).
Declaratie pe propria raspundere din partea reprezentantului legal al asiguratorului
Modalitatea de indeplinire
Declaratie pe propria raspundere din partea reprezentantului legal al asiguratorului, prin care se certifica faptul ca toti furnizorii de servicii medicale din reteaua de furnizori de servicii medicale a asiguratorului, indeplinesc urmatoarele conditii:
UnitatiIe medicale prestatoare a serviciilor medicale contractate, respectiv: cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriu, spitatele, serviciile de ambulante, cabinetele de medicina dentara, cabinetele pentru investigatii paraclinice, au autorizatie sanitara de functionare in conditiile solicitate de Directiile de Sanatate Publica si Colegiul Medicilor, in conformitate cu legislatia in vigoare si dispun de aparatura pentru investigatii paraclinice care are:
- Autorizatie de utilizare a aparatului emisa de Ministerul Sanatatii,
- Verificare metrologica, in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.
Informatii privind efectivul personalului implicat in derularea contractului
Modalitatea de indeplinire
1. Se va completa formularul nr. 15 la care se vor anexa CV- urile personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
2. Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului, din care sa reiasa ca:Medicii care asigura serviciile contractate:
a)-sunt medici specialisti/ primari pentru specialitatile respective;
b)- au autorizatie de libera practica, valabila la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Informatii privind subcontractantii
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului nr. 11 completat si semnat sau o declaratie pe proprie raspundere in cazul in care ofertantul nu are subcontractanti.
Declaratie pe propria raspundere din partea reprezentantului legal al asiguratorului
Modalitatea de indeplinire
Declaratie pe propria raspundere din partea reprezentantului legal al asiguratorului, prin care se certifica faptul ca toti furnizorii de servicii medicale din reteaua de furnizori de servicii medicale a asiguratorului, indeplinesc urmatoarele conditii:
UnitatiIe medicale prestatoare a serviciilor medicale contractate, respectiv: cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriu, spitatele, serviciile de ambulante, cabinetele de medicina dentara, cabinetele pentru investigatii paraclinice, au autorizatie sanitara de functionare in conditiile solicitate de Directiile de Sanatate Publica si Colegiul Medicilor, in conformitate cu legislatia in vigoare si dispun de aparatura pentru investigatii paraclinice care are:
- Autorizatie de utilizare a aparatului emisa de Ministerul Sanatatii,
- Verificare metrologica, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
CriteriiPondere
1.Pretul ofertei50 %
Descriere: Punctajul financiar
2.Valoarea limitei asigurate pentru medicamente - punctaj maxim 6 puncte6 %
Descriere: valoarea limitei asigurate pentru medicamente
3.Valoarea procentului de coplata suportat de asigurator in locul Asiguratului pentru medicamente compensate - punctaj maxim 6 puncte6 %
Descriere: valoarea procentului de coplata suportat de asigurator in locul Asiguratului pentru medicamente compensate
4.Valoarea suportata de asigurator din costurile de spitalizare in regim privat, pentru afectiuni preexistente si boli cronice manifestare acuta,,subacuta,cronic - punctaj maxim 16 puncte16 %
Descriere: valoarea suportata de asigurator din costurile de spitalizare in regim privat, pentru afectiuni preexistente si boli cronice manifestare acuta,,subacuta,cronic
5.Numarul de zile de asteptare (perioada de asteptare) in caz de nastere - punctaj maxim 6 puncte6 %
Descriere: numarul de zile de asteptare (perioada de asteptare) in caz de nastere
6.Numarul de servicii medicale suplimentare specificate in Caietul de sarcini, Capitolul 8, litera «I» -punctaj maxim de 3 puncte3 %
Descriere: numarul de servicii medicale suplimentare specificate in Caietul de sarcini, Capitolul 8, litera «I»
7.Valoarea suportata de asigurator privind costurile pentru servicii medicale stomatologice protetice, ce pot fi accesate la furnizorii medicali agreati sau neagreati -punctaj maxim de 13 puncte13 %
Descriere: valoarea suportata de asigurator privind costurile pentru servicii medicale stomatologice protetice, ce pot fi accesate la furnizorii medicali agreati sau neagreati

Punctaj maxim componenta tehnica: 50

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

DA 2094

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.06.2013 11:00
Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

26.06.2013 10:00

IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 26.06.2013 11:00
Locul: CNTEE Transelectrica SA, Str. Olteni nr. 2 - 4, Sector 3, Directia Comerciala
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Repezentanti ai ofertantilor in baza imputernicirilor scrise.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu
Tip de finantare: Alte fonduri

VI.3) Alte informatii

Precizare: Daca un grup de operatori economici depune oferta sau candidatura comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic sau a grupului de operatori economici, poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.Operatorul economic, sau grupul de operatori economici, care beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale trebuie sa dovedeasca acestea prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si sau profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire.

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Juridica
Adresa postala:  Str. Olteni nr. 2 - 4, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030786, Romania, Tel.  +40 213035967 / +40 213035611, Fax:  +40 213035967 / +40 213035610, Adresa internet (URL):  www.transelectrica.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

09.05.2013 09:18
Daca doriti sa fiti notificat cu privire la evenimentele acestui anunt apasati aici.

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !