E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Efectuarea unei auditari partiale si finale a proiectului, atat din punct de vedere financiar, cat si din punct de vedere al securitatii aplicatiei informatice, cu respectarea standardelor de audit in vigoare.
Nr anunt seap / Data publicare
343124  /  26-02-2013 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 168307 /  2013-05-13
Autoritate contractanta / Judet Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica / Bucuresti
Tip / Denumire contract Servicii  /  Efectuarea unei auditari partiale si finale a proiectului, atat din punct de vedere financiar, cat si din punct de vedere al securitatii aplicatiei informatice, cu respectarea standardelor de audit in vigoare.
Cod CPV 79212000-3;
Valoare estimata 200,000.00 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 15-03-2013  /  10:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 15-03-2013  /  13:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
CAIET DE SARCINI servicii auditare.rar.p7m
Formulare si contract - 21.02.rar.p7m
FisaDate_No80836_IP.pdf
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica
Numar invitatie: 343124 / 26.02.2013
Denumire contract: Contract de prestari servicii de auditare pentru proiectul “Sistemul National de Combatere a Criminalitatii Informatice „Cyber Crime” - cod SMIS 37595
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica
Cod fiscal: 28598894, Adresa: Bd. Maresal Averescu nr.8-10, sector 1, Bucuresti, Bucuresti, Telefon: +40 316202187, Fax: +40 316202190 , Email: robert.zamfir@cert-ro.eu
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Bd. Maresal Averescu nr.8-10, sector 1, Bucuresti, Bucuresti, Romania, cod postal: 011455, telefon:+40 316202187, fax:+40 316202191, persoana de contact:ROBERT ZAMFIR
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Bd. Maresal Averescu nr.8-10, sector 1, Bucuresti, Bucuresti, Romania, cod postal: 011455, telefon:+40 316202187, fax:+40 316202191, persoana de contact:ROBERT ZAMFIR
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Contract de prestari servicii de auditare pentru proiectul “Sistemul National de Combatere a Criminalitatii Informatice „Cyber Crime” - cod SMIS 37595
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Efectuarea unei auditari partiale si finale a proiectului, atat din punct de vedere financiar, cat si din punct de vedere al securitatii aplicatiei informatice, cu respectarea standardelor de audit in vigoare.
II.1.6) CPV: 79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 200,000 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul gar de particip:4.000 lei. Data coresp curs calculat de BNR, la care se det echivalenta leu/euro 03.01.2013; 1 EUR = 4,4153 RON. Perioada de valab a gar de particip: va fi minim 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. În sit în care rezultatul procedurii de achizitie publica este contestat la CNSC, iar contestatia este respinsa ca nefondata de acesta, din gar de participare se va retine contestatorului suma de 2.000 lei, calculata conf art. 278 indice 1, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 34/2006. IMM – urile care participa în nume propriu sau în asociere cu alte IMM-uri, pot prezenta garantie pentru participare în cuantum de 50% din val mai sus precizata. Ofertantii declarati IMM – uri vor prezenta anexat formularului de garantie o Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM – F nr 14, în conf cu Ordinul nr. 27/2006, pt modif si completarea Legii nr. 346/2004. Modul de constituire a garantiei de participare: - scrisoare de gar bancara in favoarea AC (se prezinta in original); - un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari (se prezinta in original) -virament bancar în contul AC RO15TREZ7015005XXX012539 deschis la Trez S 1; În cazul în care ofertantul alege ca instrument de garantare polita de asigurare, se impune ca la data si ora de deschidere a ofertelor aceasta sa fie semnata de asigurat si asigurator. Gar trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata se va executa conditionat sau neconditionat in conf cu prev art. 86 alin3 din HG 925/2006. Gar de participare se va returna in conf cu prev art.88 din HG 925/2006. În orice sit, dovada const gar de particip trebuie sa fie prezentata, in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate solicitata, cel mai târziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. In cazul constituirii gar de participare prin OP, ofertantii vor prezenta o declaratie privind perioada de valabilitate a acesteia.
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: - Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, formular nr. 1 (inclusiv tertul sustinator). Prezentarea oricarui document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, prin care demonstreaza faptul ca nu se încadreaza în niciuna dintre situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006; - Declaratie pentru neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 (inclusiv si de tertul sustinator conform prevederilor art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006, daca este cazul), formular nr.2.; - Certificatul de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui A.N.R.M.P. nr.314/2010, formular nr. 4; Nota: In cazul in care ofertantul este o asociere, se va completa un singur formular pe asociere- F4; - Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006” (se va prezenta inclusiv de catre subcontractant, cât si de tertul sustinator, daca este cazul), formular nr. 5; Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Reprezentant legal: DIRECTOR GENERAL –LIVIU NICOLESCU Comisia de evaluare: Presedinte – Mihaela Buleandra Membru – Liliana Cazacu Membru – Robert Zamfir -Certificatul de atestare fiscalã (obligatii la bugetul consolidat general), în original sau copie lizibila, stampilata pentru „conformitate cu originalul” de catre reprezentatul legal al firmei ofertante din care sã reiasã obligatiile exigibile la luna anterioara depunerii ofertelor.( Acestea se vor prezenta si pentru punctele de lucru declarate si implicate in derularea contractului) -Certificatul de taxe si impozite locale (obligatii la bugetele locale), în original sau copie lizibila, stampilata pentru „conformitate cu originalul” de catre reprezentatul legal al firmei ofertante, din care sã reiasã obligatiile exigibile la luna anterioara depunerii ofertelor. (Acestea se vor prezenta si pentru punctele de lucru declarate si implicate in derularea contractului). - Certificat Cazier Fiscal – eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ – teritoriale pe raza careia societatea are sediul social – prezentate in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul (conform Ordin ANRMAP nr. 509/2011). -Certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului – din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului (codurile CAEN) care cuprinde si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. -Pentru persoanele juridice straine – autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele prezentate vor fi obligatoriu legalizate si traduse in limba romana de catre traducator autorizat, la data limita de depunere a ofertei. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator emis de O.R.C va fi prezentat in original/copie conform cu originalul/copie legalizata. Ofertantul situat pe primul loc, in urma evaluarii ofertelor, va avea obligatia prezentarii Certificatului, in original sau copie legalizata, la cererea autoritatii contractante, inaintea intocmirii raportului procedurii.
Capacitatea economica si financiara  
Descriere: Operatorii economici vor prezenta cifra medie de afaceri globale din cel mult ultimii 3 ani care trebuie sa fie egala sau mai mare de 400 000 lei. Conversia cifrei de afaceri globala se va exprima in lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv dupa cum urmeaza: - 2010 – 1 euro = 4,2373 lei - 2011 – 1 euro = 4,2379 lei” -2012 - 1 euro =4,4560 lei” Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro sau lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si se va specifica ratele utilizate in oferta depusa. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: Cerinta 1
Ofertantii trebuie sa prezinte o Lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Pentru demonstrarea experientei similare se va dovedi implicarea intr- un contract de servicii executat/dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani, al carui obiect este similar cu obiectul contractului, respectiv servicii de auditare, in valoare de minim 200.000 lei, fara TVA. Nota: Documentele emise in alte limbi se vor prezenta insotie de traducere in limba romana autorizata/legalizata. Daca din documentele anexate Formularului nr. 7 rezulta ca ofertantul nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit defectuos obligatiile contractuale, acesta va fi exclus din procedura de atribuire in conformitate cu art. 181 lit. c) din OUG nr.34/2006.,Cerinta 2
Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic. Ofertantul trebuie sa detina cel putin urmatoarele resurse:
-echipamente hardware (computere/laptopuri minim 3, imprimante minim 1);
- aplicatii din suita Office, comunicare e-mail,Cerinta 3
Cerinta 3.1: Declaratie privind efectivele medii anuale ale pers angajat si informatii privind asigurarea cu personal de specialitate pentru indeplinirea contractului. Cerinta 3.2: Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane considerate de autoritatea contractanta ca fiind necesare indeplinirii in bune conditii a contractului. Ofertantul trebuie sa dispuna de cel putin urmatoarele persoane:
- un coordonator activitate, cu studii superioare, certificare în management de proiect; experienta profesionala dovedita prin participarea la minin 1 contract similar cu cel care face obiectul prezentei documentatii indiferent de pozitia ocupata; - expert auditare tehnica, cu studii superioare •CISA - Certified Information System Auditor sau echivalent; Auditor ISO 27001 sau echivalent; experienta profesionala dovedita prin participarea la minim 1 contract similar pe aceeasi pozitie; - expert auditare financiara, cu studii superioare, Certificare de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România; Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România vizat cu mentiunea “Activ” la data limita de depunere a ofertelor.
Se nominalizeaza persoane diferite pentru fiecare pozitie.
Se vor prezenta - in copie certificata pentru conformitate cu originalul copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale (diplome, atestate, certificate) obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza. - in original C.V. -uri, declaratie de disponibilitate Fiecare CV va fi semnat pe fiecare pagina de catre titular si reprezentantul ofertantului.
- se accepta si angajamentul de participare (conf.art. 188, alin (2) lit. c din OUG 34/2006)
Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie.
Nota: CV-urile si declaratiile de disponibilitate ale altor experti decat personalul propus nu trebuie sa fie inclus in oferta.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat care contribuie la dovedirea cerintei minime de calificare este obligat sa prezinte formularul 8 si nr. 23, dar in acordul de asociere va trebui sa se precizeze contributia fiecarui asociat in parte.,Cerinta 4 Informatii privind subcontractantii: Nu se accepta subcontractarea în integralitate a serviciilor.,Cerinta 5 Informatii privind asocierea: In caz de asociere se va prezenta Acord de asociere ACORDUL DE ASOCIERE AUTENTIFICAT SE VA PREZENTA PANA LA SEMNAREA CONTRACTULUI,Cerinta 6 Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind respectarea masurilor de protectie a mediului pe toata durata de îndeplinire a contractului. Certificatul ISO 9001 sau echivalent în domeniul aferent obiectului prezentului contract. (În cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti asociatii. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 15.03.2013 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 15.03.2013 13:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 15.07.2013
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Cofinantare
Data expedierii prezentei invitatii: 25.02.2013 09:40

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !