E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Servicii de transport personal in statia Stupina
Nr anunt seap / Data publicare
141744  /  30-01-2013 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 134543 /  2013-03-12
Autoritate contractanta / Judet COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. / Constanta
Tip / Denumire contract Servicii  /  Servicii de transport personal in statia Stupina
Cod CPV 60130000-8;
Valoare estimata 101,835.00 RON
Tip procedura Licitatie deschisa
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 22-02-2013  /  10:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 22-02-2013  /  11:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
Caiet de sarcini Servicii transp.statia Stupina.PDF.p7s
Clauze contractuale Servicii transp.statia Stupina.PDF.p7s
Modele de formulare 1 Servicii transp.statia Stupina.PDF.p7s
FisaDate_No77373_AP.pdf
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala:  B-dul Al. Lapusneanu, nr. 195 A, Bl. LAV 1, parter, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900472, Romania, Punct(e) de contact:  C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Societate administrata in sistem dualist - Sucursala de Transport CONSTANTA, Tel.  +40 241607511, In atentia:  Serviciului Comercial – dna Maria Balta, Email:  maria.balta@transelectrica.ro, Fax:  +40 241607553, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Companie Nationala
Activitate (activitati)
- Electricitate

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta

Servicii de transport personal in statia Stupina

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Traseul Medgidia-statia de transformare Stupina, conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO22 - Sud-Est

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Serviciile constau in transportul personalului operativ la statia de transformare Stupina, conform caiet de sarcini.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Cantitatea de servicii ce se vor efectua in perioada de derulare a contractului, respectiv distanta pe care se va efectua transportul este de 65.700 km.
Valoarea estimata fara TVA: 101,835 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

12 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

Cuantumul garantiei de participare:2.036,7lei(50% pt.IMM-daca se prezinta docum. care dovedesc inregistr. ca IMM, in conform. cu Legea 346/2004- Formular F 16 din Modele de Formulare).Ptr.garant.depusa in euro, echivalentul leu/ euro se va calcula la cursul de schimb al BNR din a 5 zi lucratoare inainte de de data limita de depunere a ofertelor.a)Perioada de valab. a garant. pentru particip.: 90 zile (de la termenul limita de depun. a ofertelor).b)Modul de constit.: numerar la casieria autorit. contract., depunerea la sediul autorit.contract.: ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor Cont: RO76RZBR0000060002949765 Raiffeisen Bank Constanta, instrum. de garantare, emis in conditiile legii de o soc. bancara ori de o soc. de asigurare, care trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat (Formular F 2 din Modele de Formulare).In cazul in care mai multi op.econ. depun o oferta comuna (asociatie), atat intreaga asociatie, cat si fiecare membru al asociatiei trebuie sa se incadreze in categoria IMM. In acest sens toti membrii asociatiei vor trebui sa depuna docum. care dovedesc inregistr. ca IMM, in conformitate cu Legea 346/2004.Retinerea garant. de particip. (ofertantul pierzand astfel suma constituita), se poate face atunci când acesta se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:a)isi retrage oferta în perioada de valab. a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în perioada de valab. a ofertei si, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei.In cazul depunerii unei contestatii, conform OUG 34/2006 art. 278?1, in masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 1.018,35 lei 10 % (5 % pt. IMM) din pretul contractului fara TVA. Mod de constituire: prin instrument de garantare bancara emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retinere din sumele datorate pentru facturi (În acest caz operatorul economic are obligatia, in conformitate cu prevederile art.90 alin (3) din HGR 1045 /2011, de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezorerie. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din pretul contractului), conform Sectiunea Clauze contractuale

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Modalitati de finantare: surse proprii .Modalitati de plata: prin transfer bancar cu ordin de plata

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordin Presedinte ANRMAP nr.314/2010 (Formular F 3 din Modele de Formulare)
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Formular F 4 din Modele de Formulare).
Persoanele care detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea, finalizarea (aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt:
Director: Vaju Marian
Director tehnic: Balta Niculae
Director economic Bejan Octaviana
Sef Serviciu Buget Finante Contabilitate: Vaju Valentina
Serviciul Comercial: Tanasa Ion, Balta Maria, Dulgheru Dragos
Sef Serviciu Auto: Tifrea Ion
Consilier juridic Sava Liliana
Sef Serviciu CMSSM: Anicai Eugen
3.Declaratie privind eligibilitatea (Formular F 5 din Modele de Formulare)
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 (Formular F 6 din Modele de Formulare).
5.Prezentare Cerificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) si Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale).
Certificatele se vor prezenta în original sau copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de operatorul economic pentru „conformitate”cu originalul.
Din Cerificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) si Certificatul de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) trebuie sa rezulte ca operatorul economic nu prezinta obligatii exigibile de plata in luna anterioara depunerii ofertelor. 1.Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele teritoriale, sau documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Certificatul Constatator/documentele edificatoare trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Din Certificatul Constatator/documentele edificatoare trebuie sa reiasa ca operatorul economic are ca obiect de activitate „Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.” (cod CAEN 4939)
In cazul in care Certificatul Constatator/ documentele edificatoare se prezinta in copie, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte certificatul constatator/documetele edificatoare in original sau copie legalizata pentru conformitate.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Cifra de afaceri globala medie anuala pe ultimii 3 ani, mai mare sau egala decat 200.000 lei
( curs mediu anual lei/euro, comunicat de BNR: 2010=4,2099 lei/euro;2011=4,2379 lei/euro;2012=4,4560 lei/euro)
Modalitatea de indeplinire
Declaratie ( Formular F 7 din Modele de Formulare)

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
2. Declaratie privind resursele de personal ale operatorului economic, care va cuprinde informatii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat in ultimii 3 ani.
Se vor anexa copii ale atestatelor profesionale eliberate de catre Autoritatea Rutiera Romana, pentru personalul care deserveste mijloacele de transport.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie ( Formular F 9 din Modele de Formulare)
3.Partea/partile din contract care eventual, se intentioneaza sa se subcontracteze
Modalitatea de indeplinire
Declaratie ( Formular F 10 din Modele de Formulare)
4.Informatii privind asociatii ( daca exista)
-fiecare asociat va prezenta propriul dosar cuprinzand documentele de calificare solicitate la pct.III.2, pentru partea sa de implicare, conform Anexei nr.2 la Ord.Presedinte ANRMAP nr. 509/2011.
-indeplinirea cerintelor minime privind capacitatea economico-financiara (pct.III.2.2), capacitatea tehnica si profesionala (pct.III.2.3) se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, conf.OUG 34/2006 art.186 (3) si art.190(3) .
Modalitatea de indeplinire
Declaratie ( Formular F 11 din Modele de Formulare)
1. Declaratie privind dotarea cu autovehiculele de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Se vor anexa copii dupa documente prin care se dovedeste ca operatorul economic dispune de autovehiculele cu care se efectueaza transportul (inclusiv pentru autovehiculul de rezerva)
Cerinta minima:Un autovehicul de rezerva,cu caracteristici similare cu cel cu care se efectueaza transportul
Modalitatea de indeplinire
Declaratie ( Formular F 8 din Modele de Formulare)
1.Standarde de asigurare a calitatii care sa confirme certificarea sistemului de management al calitatii (ISO-9001:2008 sau echivalent)
Modalitatea de indeplinire
Copie dupa documente emise de organisme acreditate.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Da
a) Autoritatea contractanta va invita la etapa de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile b)Elementele ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul total al ofertei.c)Eventuale limite ale valorilor pâna la care elementele prevazute la lit. b) pot fi îmbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: NU exista limite, cu respectarea prevederilor art. 202 din OUG 34/2006 si 36?1 din HGR 925/2006;d) Nr de runde – 1(una); Durata unei runde – 1(una) zi. e)Dupa runda de reofertare, toti participantii indiferent de pozitia in clasament, au obligatia ca in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la finalizarea licitatiei electronice, sa transmita noile propuneri finaciare; Documentele se vor transmite in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului.

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

DA 2040

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.02.2013 16:00
Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

22.02.2013 10:00

IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 22.02.2013 11:00
Locul: CNTEE Transelectrica SA-Sucursala de Transport Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu
Tip de finantare: Alte fonduri

VI.3) Alte informatii

A.Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, solicitate la punctul III.2., operatorul economic are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineste criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire (Formular F 12 din Modele de Formulare).B.Ofertele vor fi evaluate prin calificativele: inacceptabila, neconforma sau admisibila conform HGR 925/2006 in vigoare la data prezenta, art.36, art. 36?1, art. 37, art.79.C.Aplicarea criteriului de atribuire se face numai asupra ofertelor declarate „ADMISIBILE”, iar oferta castigatoare va fi stabilita dintre ofertele admisibile.D. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, au pretul total cel mai mic egal, autoritatea contractanta va solicita respectivilor operatori economici, in termen de 48 ore, o noua propunere financiara, in plic inchis.In acest caz oferta castigatoare va fi desemnata cea cu pretul cel mai scazut depusa in plic.

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
În vederea solutionarii contestatiilor, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze CNSC, cu respectarea prevederilor OUG 34/2006, art. 256^2 .

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Societate administrata in sistem - Sucursala de Transport Constanta -juridic
Adresa postala:  B-dul Al. Lapusneanu, nr 195 A, Bl. LAV1, parter, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900472, Romania, Tel.  +40 241607518, Email:  maria.balta@transelectrica.ro, Fax:  +40 241607518

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

29.01.2013 14:28
Daca doriti sa fiti notificat cu privire la evenimentele acestui anunt apasati aici.

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !