E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Proiectare si executie drumuri forstiere in comuna Plopsoru
Nr anunt seap / Data publicare
341344  /  21-12-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 169731 /  2013-06-15
Autoritate contractanta / Judet COMUNA PLOPSORU / Gorj
Tip / Denumire contract Lucrari  /  Proiectare si executie drumuri forstiere in comuna Plopsoru
Cod CPV 45233120-6;
Valoare estimata 6,014,756.00 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire oferta avantajoasa d.p.d.v economic
Data limita depunere oferta 07-01-2013  /  09:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 07-01-2013  /  16:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
model contract.pdf.p7s
Liste de cantitati .pdf.p7s
Caiet-sarcini_Plopsoru-DF.pdf.p7s
formulare.pdf.p7s
FisaDate_No74130_IP.pdf
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: COMUNA PLOPSORU
Numar invitatie: 341344 / 21.12.2012
Denumire contract: IMBUNATATIREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LEGATE DE DEZVOLTAREA SI ADAPTAREA SILVICULTURII IN COMUNA PLOPSORU , JUDETUL GORJ
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social COMUNA PLOPSORU
Cod fiscal: 4718969, Adresa: SAT.PISCURI,COMUNA PLOPSORU,JUDETUL GORJ, Plopsoru, Telefon: 0253285655, Fax: 0253285660 , Email: grigoriepetre@gmail.com
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
SAT.VALENI,COMUNA PLOPSORU,JUDETUL GORJ, Plopsoru, Romania, cod postal: 217357, telefon:+40 253285655, fax:+40 253285660, persoana de contact:PETRE GRIGORIE
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
PRIMARIA COMUNEI PLOPSORU, SAT.VALENI,COMUNA PLOPSORU,JUDETUL GORJ, Plopsoru, Romania, cod postal: 217357
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
IMBUNATATIREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LEGATE DE DEZVOLTAREA SI ADAPTAREA SILVICULTURII IN COMUNA PLOPSORU , JUDETUL GORJ
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Proiectare si executie drumuri forstiere in comuna Plopsoru
II.1.6) CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 6,014,756 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Solicitat: 120.000 LEI. Modul de constituire a garantiei pentru participare: a)scrisoare de garantie bancara în favoarea autoritatii contractante. Scrisorile de garantie bancara vor fi eliberate, de regula, de o banca din România sau, dupa caz, de o banca din strainatate, de preferinta cu corespondent în România; b)ordin de plata în contul autoritatii contractante. Garantia de participare se va vira in contul RO29TREZ3402145020401XXX deschis la Trezoreria Rovinari, cod fiscal 4718969, însotit de confirmarea bancii emitente pentru efectuarea platii c)Un instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate de asigurari. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul respingerii unei eventuale contestatii de catre CNSC, autoritatea contractanta va retine o suma conform art. 278¹, din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare se va restitui in conditiile art. 88 din HG nr. 925/2006.
Garantie de buna executie Se va constitui GBE, în procent de 5 % din valoarea contractului, exclusiv T.V.A., prin -retineri succesive din situatia de lucrari sau -un instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. In cazul retinerilor succesive din sumele datorate pentru facturi partiale - contractantul va deschide la Trezoreria Statului un cont de disponibil distinct la dispozitia Autaritatea Contractanta. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu va fi mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, Autaritatea Contractanta va alimenta acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pâna la concurenta sumei stabilite drept GBE în documentatia de atribuire. Garantia de buna executie a contractului se constituie la alegere conform art. 90 alin (1) si (3) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: Declaratie privind eligibilitatea: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinta obligatorie:Se solicita prezentarea Formularului 12A ; Se va prezenta Cazier fiscal al companiei, eliberat de DGFP/ANAF, în original, copie legalizata sau copie lizibila certificata “conform cu originalul”; Se va prezenta Cazier fiscal al administratorului/administratorilor societatii, eliberat de DGFP/ANAF, în original, copie legalizata sau copie lizibila certificata “conform cu originalul”; Se va prezenta cazierul judiciar în original, copie legalizata sau copie lizibila certificata “conform cu originalul”din care sa reiasa ca administratorul si /asociatul/asociatii, astfel cum acestia sunt nominalizati in certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrul Comertului, nu a/au fost condamnat/i, în ultimii trei ani, prin hotarâre definitiva a unei instante judecatoresti. ”; Se va prezenta cazierul judiciar al societatii în original, copie legalizata sau copie lizibila certificata “conform cu originalul” Note: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularului 12 B; Persoanele juridice române vor atasa certificate/documente in care este prezentata situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele, eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit. Documentele se vor atasa în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente eliberate de autoritatile legale competente din tara în care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, precum si taxele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare din tara în care este stabilit. In cazul documentelor emise intr-o alta limba decat cea romana acestea vor fi insotite de traducerea legalizata în limba româna în original. Note: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de legislatie pentru a participa la procedura. Cerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularului nr. 12C ; Ofertantul nu are dreptul, ca in cadrul acestei proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauza; b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat; c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat. Note: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Cerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularului 12D ; Note: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Cerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularului 4 ; Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri în cadrul consiliului de administratie / organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), din OUG 34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt conducatorul autoritatii contractante si presedintele comisiei de evaluare a ofertelor, precum si membrii comisiei de evaluare. În sensul prevederilor art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Grigorie Petre - Primar, Stefanescu Victoria – secretar, Tutunaru Florentina – contabil. Lista consilieri locali: Nicolescu Constantin, Cinca Stefan, Toma Georgeta, Neamtu Vasilica, Safta Laura Claudia, Ionitoiu Vasile, Tufisi Ion, Costoiu Ion, Volintiru Marin, Nanu Gabriel, Trusca Constantin, Rosu Marcel, Gheorghita Ion, Cercelaru Grigorie Darie, Popescu Nicolae. Persoane juridice române Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal înregistrati. Cerinta obligatorie: 1. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga instanta competenta din care sa rezulte ca: - are autorizate activitatile ce fac obiectul achizitiei, respectiv în domeniile de activitate: lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, conform Ordinului Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, cu modificarile si completarile ulterioare; - nu sunt înscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, sau ca societatea se afla în incapacitate de plata. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentele se vor atasa în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” Note: a.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia prezentarii documentelor solicitate, cerinta minima de calificare fiind indeplinita daca fiecare asociat are autorizate activitatiile pentru partea din contract pe care o va derula. Cerinta se va fi indeplinita prin cumul. b.Autoritatea contractanta, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire va solicita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, in cazul in care acesta a fost depus in copie lizibila cu mentiunea “copie conform cu originalul”. Persoane juridice / fizice straine Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal înregistrati. Cerinta obligatorie: Se vor atasa copii dupa original, si traducere certificata în limba româna, dupa documentele care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. In cazul documentelor emise intr-o alta limba decat cea romana acestea vor fi insotite de traducerea legalizata în limba româna în original. Se vor atasa documentele relevante, în original sau copie legalizata, si traducere certificata în limba româna, emise de autoritatile competente din tara în care îsi are sediul operatorul economic, din care sa rezulte: a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare; b) codul unic de înregistrare; c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa); d) structura actionariatului; e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic; f) domeniul de activitate principal; g) domeniile de activitate secundare; h) operatorul economic este autorizat, in conditiile legislatiei statului in care isi are sediul, sa desfasoare activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii respectiv lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor. i) situatia societatii (ex: daca este în stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii). Documentele care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete.Documentele vor fi utilizate si la verificarea situatiei personale a ofertantului. In cazul documentelor emise intr-o alta limba decat cea romana acestea vor fi insotite de traducerea legalizata în limba româna în original. NOTA: În cazul unei oferte depuse de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici: 1. Fiecare asociat trebuie sa îndeplineasca cerintele de la punctul III.2.1.a) si III.2.1.b) referitoare la eligibilitate si înregistrare; 2. În cazul în care este declarata câstigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia îsi vor legaliza asocierea înainte de semnarea contractului. Cerinta 3. Ofertantul este atestat pentru activitatea de proiectare a drumurilor forestier conform Ord MAPDR 576/2009 in vederea prestarii serviciilor de proiectare solicitate, aspect dovedit prin certificat de atestare pentru proiectarea de drumuri forestiere, valabil la data depunerii ofertelor.
Capacitatea economica si financiara  
Descriere: 1.- Informatii generale din care sa reiese cifra medie globala de afaceri pe ultimii trei ani – minim 12.000.000lei Persoanele juridice române vor atasa copii lizibile cu mentiunea „conform cu originalul” dupa situatiile financiare anuale aferente ultimilor trei ani fiscali (bilant contabil) înregistrate potrivit legii. AC va avea in vedere data la care operatorul economic a fost infiintat). Transformarea valorii cifrei medii anuale de afaceri din lei în euro se va face la cursul mediu anual comunicat de B.N.R. Persoanele juridice straine vor atasa, în copie însotita de traducere certificata în limba româna, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice îndeplinirea cerintei obligatorii privind situatia economica. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata doar o declaratie aut. data în fata unui notar sau unei autoritat,Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare in suma de 1.500.000,00 lei pentru a realiza cash-flow de executie pe o perioada de minim 3 luni. În cazul asocierii, cerinta minima va fi indeplinita prin cumul.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: Ofertantul trebuie sa fi executat in ultimii 5 ani cel putin un contract privind executie drumuri, a carui valoare sa fie minim 5.828.000,00 lei. Se vor prezenta certificari din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor precum si daca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit,Ofertantul trebuie sa fi prestat in ultimii 3 ani cel putin un contract de prestari servicii proiectare drumuri cu o valoare minima de 186.000,00 lei. Se vor prezenta certificate/documente emise de catre beneficiar din care sa reiasa prestarea de servicii similare.,Nota: Ofertantilor li se da posibilitatea de a prezenta si un contract de proiectare+executie drumuri , cu o valoare minima de 6.014.000 lei,Operatorul economic,împreuna cu ofertantul asociat, dupa caz,trebuie sa dispuna de: Pentru executie: -Buldoexcavator – 1 buc -Incarcator frontal – 1 buc -Autogreder – 1 buc -Autobasculante minim 18 to – 5 buc -Cilindru compactor cu rulouri usoare de 6-8 tone (compactarea initiala a stratului de piatra sparta si a macadamului semipenetrat cu bitum) – 1 buc -Cilindru compactor cu rulouri mijlocii 8-14 tone (compactarea finala a stratului de piatra sparta si a macadamului semipenetrat cu bitum) – 1 buc,Operatorul economic,împreuna cu ofertantul asociat, dupa caz,trebuie sa dispuna de: Pentru proiectare ofertantul trebuie sa dispuna de programele necesare pentru elaborarea documentatiei tehnice: - 1 soft de proiectare specializata pentru infrastructura de transport tip CAD sau echivalent - 1 soft elaborare devize; - 1 calculator PC - 1 imprimanta format A3 Se vor prezenta obligatoriu: - documente privind asigurarea utilajelor minime solicitate; (proprietate/chirie/leasing /angajament/ sau orice altfel de documente) Cerinte obligatorii -Pentru echip. proprii se va atasa in copie documente care atesta proprietatea pentru echipamentele minimale solicitate. -Pentru echip. închiriate se va atasa o copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” dupa contractele de închiriere sau documentele din care sa reiese dreptul de folosinta sau proprietate,Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii. Executantul trebuie sa dispuna de: -Un Sef santier – inginer CFDP, cu experienta dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar; -un Responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat de catre MDRT în domeniul constructii rutiere drumuri; -un Responsabil cu controlul calitatii lucrarilor - cu atestat/decizie interna cu experienta profesionala in domeniu dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar; -un responsabil SSM – responsabil cu sanatate si securitatea in munca cu atestat SSM- se prezinta documente doveditoare ale atestarii in domeniu conform HG 300/2006, cu experienta profesionala in domeniu dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar; Prezentare formular 12I - declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.,Pt proiectare: - 1 Ing CFDP cu exp prof dovedita prin particip la cel putin un proiect similar; - 1 expert care detine Certif de atestare a persoanei fizice care efectueaza proiectarea drumurilor forestiere emis in baza Ord MAPDR 576/2009. Cerinte oblig: Pt fiecare spec. nom. se vor atasa: i) Copii lizibile cu mentiunea „cf cu originalul” dupa dipl, adev, autoriz, atestatele, legitimatiile sau certif, necesare pentru dovedirea cerintelor minime. ii) Pt pers desemnat pt derularea contractului se vor prezenta CV-uri semnate in orig continand inf necesare pentru demonstrarea cerintelor minime. Nu se accepta nominalizarea unui singur specialist pt doua sau mai multe pozitii din cele mentionate. AC isi rezerva dreptul de a solicita doc. care sa probeze exp similara a pers cheie. Prezentare form 12I Decl privind efectivele medii anuale ale pers ang si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani Se vor vor prezenta Declaratii de disp pe perioada lucrarilor din partea pers cheie,Informatii privind subcontractantii si asociatii Ofertantii asociati/subcontractanti vor prezenta declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006 completata în conformitate cu Formularul 5, semnata de reprezentantul legal, stampilata si datata. Ofertantul va completa si va semna formularul 12 cu subcontractantii si specializarea acestora. Ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contract. În cazul în care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se îndeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati în oferta.,Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.,Tert sustinator În cazul în care cerintele de calificare referitoare la situatia economica si financiara si la capacitatea tehnica si/sau prof. se demonstreaza de catre op. ec. prin invocarea sustinerii de catre o alta pers., indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant/candidat si pers. respectiva, atunci acesta din urma are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele invocate. Angajamentul de sustinere va trebui sa respecte conditiile specifice prevazute la art. 111 din H.G. nr.925/2006. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prev art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d), art. 69^1 din OUG nr 34/2006.,Pentru utilajele solicit. se vor prezenta obligatoriu: - doc privind asigurarea utilajelor minime solicitate; (proprietate/chirie/leasing /angajament/ sau orice altfel de doc) Se vor prezenta doc contabile (fise mijloc fix, contracte de leasing, contracte de închiriere, decl de punere la dispozitie a utilajelor, etc) în care utilajele si echip de mai sus vor fi cuprinse, indiferent daca utilajele sunt proprietatea ofertantului sau închiriate (în cazul contractelor de închiriere sau comodat sau în cazul sustinerii de catre un tert se vor prezenta fisa mijloc fix sau contracte de leasing din partea celui care închiriaza utilajele, comodantul si/sau sustinatorul. Cerinte obligatorii -Pentru echip. proprii se va atasa in copie documente care atesta proprietatea pentru echip minimale solicitate. -Pentru echip. închiriate se va atasa o copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” dupa contractele de închiriere sau doc din care sa reiese dreptul de folosinta sau proprietate Pentru executie Standard de protectie a mediului Cerinta obligatorie: Operatorul economic trebuie sa prezinte Certificarea sistemului de management al mediului, respectiv ISO 14001/2005 sau echivalent pentru domeniile constructii de drumuri Pentru proiectare Cerinta obligatorie: Operatorul economic trebuie sa prezinte Certificarea sistemului de management al mediului, respectiv ISO 14001/2005 sau echivalent,Standarde de asigurare a calitatii Pentru executie Cerinta obligatorie: Operatorul economic trebuie sa prezinte certificat pentru sistemul calitatii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent pentru domeniile constructii de drumuri Pentru proiectare Cerinta obligatorie: Operatorul economic trebuie sa prezinte Certificarea sistemului calitatii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Factori de evaluare
Denumire  Punctaj maxim
Pretul ofertei  50 
Descriere: Pentru oferta cu pretul cel mai mic se acorda punctaj maxim, 50 puncte, cu conditia respectarii prevederilor art. 361 si conexe din HG 925/2006, asa cum au fost modificate prin H.G. 834/2009. Pentru preturile ofertate diferit din cadrul procentului de punctaj se va aplica formula: P1(n) = (pret minim/pret(n)) x punctajul maxim acordat (50 puncte), unde: P1(n) – pretul ofertei
Termen de predare a PT, DE si DTAC  25 
Descriere: Pentru oferta cu termenul cel mai mic se acorda punctaj maxim, 25 puncte, cu conditia ca acesta sa nu fie mai mic de 3 zile, sub acest termen oferta nu se va puncta suplimentar, proiectarea neputand fi executata intr-un termen asa scurt, iar termenul maxim va fi de 15 zile, termen estimat de AC ca fiind suficient, la fel, peste acest termen se considera oferta ca fiind neconforma. Pentru duratele de executie ofertate diferit din cadrul procentului de punctaj se va aplica formula: P2(n) = (durata minima/durata(n)) x punctajul maxim acordat (25 puncte)
Termen de executie  25 
Descriere: Pentru oferta cu termenul cel mai mic se acorda punctaj maxim, 25 puncte, cu conditia ca acesta sa nu fie mai mic de 6 luni, sub acest termen oferta nu se va puncta suplimentar, lucrarea neputand fi executata intr-un termen asa scurt, iar termenul maxim va fi de 10 luni, termen estimat de AC ca fiind suficient, la fel, peste acest termen se considera oferta ca fiind neconforma. Pentru duratele de executie ofertate diferit din cadrul procentului de punctaj se va aplica formula: P3(n) = (durata minima/durata(n)) x punctajul maxim acordat (25 puncte)
 
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
GRATUIT, PRIN DESCARCARE FISIERE ATASATE
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 07.01.2013 09:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 07.01.2013 16:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri europene
Fond european: Programul National de Dezvoltare Rurala
Data expedierii prezentei invitatii: 20.12.2012 19:55

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !