E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:În vederea desfasurarii în bune conditii a activitatilor specifice, Biroul Român de Metrologie Legala, reprezentat prin: D.R.M.L. BACAU intentioneaza sa achizitioneze: Inlocuirea tamplariei izolante de exterior din PVC si de interior din Aluminiu a cladirii locatiei Iasi a SERVICIULUI JUDETEAN DE METROLOGIE LEGALA IASI al DRML BACAU, situata in Iasi, Str. Toma Cozma nr. 11.
Nr anunt seap / Data publicare
340687  /  07-12-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 172789 /  2013-09-06
Autoritate contractanta / Judet BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA / Bucuresti
Tip / Denumire contract Lucrari  /  În vederea desfasurarii în bune conditii a activitatilor specifice, Biroul Român de Metrologie Legala, reprezentat prin: D.R.M.L. BACAU intentioneaza sa achizitioneze: Inlocuirea tamplariei izolante de exterior din PVC si de interior din Aluminiu a cladirii locatiei Iasi a SERVICIULUI JUDETEAN DE METROLOGIE LEGALA IASI al DRML BACAU, situata in Iasi, Str. Toma Cozma nr. 11.
Cod CPV 45421100-5;
Valoare estimata 109,677.42 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 27-12-2012  /  12:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 27-12-2012  /  12:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
Caiet de sarcini - 1.rar
Caiet de sarcini - 2.rar
84-DA-CO-BC-Contract lucrari inst. usi, ferestre si elemente conexe.p7s
84-DA-CO-BC-Formulare electronic.rar
FisaDate_No71089_IP.pdf
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA
Numar invitatie: 340687 / 07.12.2012
Denumire contract: Lucrari de instalare usi, ferestre si elemente conexe - SJML Iasi
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA
Cod fiscal: RO 4283376, Adresa: Sos. Vitan Barzesti, nr. 11, sector 4, Bucuresti, Bucuresti, Telefon: (40.1)3320954, Fax: (40.1)3320615 , Email: achiztii@brm.ro
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Adresa postala: Locul de depunere a ofertelor: str. Erou Gh. Nechita , nr.2, Bacau,600011, Romania, etaj 1, secretariat. Locul de deschidere a ofertelor: str. Erou Gh. Nechita , nr.2, Bacau,600011, Romania, etaj 1, Sala de sedinte., Bacau, Romania, cod postal: 600011, telefon:+40 234512063, fax:+40 234571212, persoana de contact:Dragos Garbulet
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
str. Erou Gh. Nechita , nr.2, Bacau,600011, Romania, etaj 1, Sala de sedinte., Bacau, Romania, cod postal: 600011, telefon:+40 234512063, fax:+40 234571212, persoana de contact:Dragos Garbulet
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (BRML este organ de specialitate al administratiei publice centrale, responsabil cu asigurarea reglem. metrologice, mijloacelor tehnice si actiunilor necesare obt. credibilitatii rezultatelor masurarilor, precum si cu exercitarea, în numele statului, a controlului metrologic legal, la nivel national. INM din cadrul BRML este responsabil de intretinerea si utilize. etaloanelor nationale ale Romaniei)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Lucrari de instalare usi, ferestre si elemente conexe - SJML Iasi
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
În vederea desfasurarii în bune conditii a activitatilor specifice, Biroul Român de Metrologie Legala, reprezentat prin: D.R.M.L. BACAU intentioneaza sa achizitioneze: Inlocuirea tamplariei izolante de exterior din PVC si de interior din Aluminiu a cladirii locatiei Iasi a SERVICIULUI JUDETEAN DE METROLOGIE LEGALA IASI al DRML BACAU, situata in Iasi, Str. Toma Cozma nr. 11.
II.1.6) CPV: 45421100-5 - Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 109,677.42 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare În cuantum de 2193.55=2% din val.estimata a contr.fara TVA (cu respect.art.43(1)din OUG 34/2006 si art.84-88 din HG 925/2006). Gar.de part.este irevocabila si se const.prin viram.bancar(ordin de plata) cu conditia conf. ac.de catre banca pâna la data deschid.of.,în contul RO63TREZ7045005XXX000140 deschis la Trez.Sect.4 Buc. sau printr-un instr.de garantare emis în conditiile legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, din Rom.sau din strainatate, care se prez.în original, în cuantumul si pt.perioada solicitata–Scris.de garantie-Form.7(model).Gar.de part.emisa în alta lb.decât româna va fi prez.în original si va fi însotita de trad.autoriz. în lb.româna. Pt. gar.de part. depusa în alta moneda decât RON, echivalenta se va efectua la cursul BNR publicat cu 5 zile anterior datei limita de depunere a of. Instr.de garantare tb.:-sa contina în clar denum.A.C. în favoarea careia s-a constituit;-sa fie emisa pt.op.ec. care a depus oferta;-sa faca referire expresa la proced.organizata de A.C.;-sa contina parafa lizibila a instit.emitente si semnat.autorizata;-sa prevada daca plata garantiei se va executa: a)conditionat, resp.dupa constatarea culpei pers. garantate, în conf.cu contr.garantat sau b)neconditionat, resp.la prima cerere a benef.,pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa pers. garantate.În cazul asocierii(art.44 din OUG 34/2006), instr.de garantare va fi emis în numele si pt.Liderul Asocierii.Gar.de part.tb.constit.în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grup.de op.ec.Prin excep.gar.de part.se poate const.prin depunere la casieria A.C., a unei sume în numerar;Per.de valab.a gar.de part.va fi cel putin egala cu perioada min.de valab.a ofertei resp.60 zile de la termenul limita de primire a of. Ofertantii tb.sa faca dovada const.gar.de part.cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschid. of.
Garantie de buna executie În cuantum de 5% din valoarea contr.fara TVA,(cf. art.89-92 din HG 925/2006).G.b.e. este irevocabila si se const.printr-un instr.de garantare emis în conditiile legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, din Rom.sau din strainatate, care se prez.în original, în cuantumul si pt.perioada prevazuta–Scris.de garantie-Form.11(model).G.b.e. emisa în alta lb.decât româna va fi prez.în original si va fi însotita de trad.autoriz.în lb.româna. Prin exceptie g.b.e. se poate const. conf. prev.art.90, alin.(3)*) din HG 925/2006. A.C. are dreptul de a emite pretentii asupra g.b.e. conf. art. 91 din HG 925/2006 sau numerar. G.b.e. se elibereaza/restituie conf. art.92 din HG 925/2006. Instr.de garantare trebuie:- sa contina în clar denum. A.C. în favoarea careia s-a constituit;- sa preciz. în clar ob. contr.;-sa aiba înscrisa perioada de valab.pt.care a fost constituita si care tb.sa corespunda cu cea înscrisa în contr.;- sa contina parafa lizibila a instit.emitente si/sau semnatura autorizata;
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: Declaratii privind eligibilitatea. 1.Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.180 din OuG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare -Formular 1 sau cazier judiciar si cazier fiscal/certificat echivalent.Nota:Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti; În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei. În cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei.2.Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OuG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.-Formular 2. Documente de confirmare:1. Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii admistrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat. (operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele). Se solicita doar pentru punctul/punctele de lucru implicate în derularea contractului. 2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, care sa ateste îndeplinirea obligatiilor fata de bugetul local. (operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele). Se solicita doar pentru punctul/punctele de lucru implicate în derularea contractului. Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plata de catre organele competente si în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care înregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora).Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota: a. Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 nu se solicita a fi îndeplinite de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori. [cu exceptia (lit. a), c^1) si d) pentru tertul/tertii sustinator/sustinatori]. b. În cazul depunerii unei oferte în asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 vor fi demonstrate de fiecare asociat in parte. - Încadrarea în una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 180 din O.u.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conduce la declararea ofertei ca fiind inacceptabila, conform prevederilor art. 36, alin. (1), lit. b. din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si respingerea acesteia din procedura de achizitie publica privind încheierea contractului conform prevederilor art. 81 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul in cazul in care operatorul economic se incadreaza in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,de a declara oferta ca fiind inacceptabila, conform prevederilor art. 36, alin. (1), lit. b. din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si respingerea acesteia din procedura de achizitie publica privind încheierea contractului conform prevederilor art. 81 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii declaratiilor privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180 si 181 si a documentelor de confirmare. - În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic, nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere/nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva din care sa reiasa ca nu se încadreaza în niciuna din situatiile prevazute la art. 180 si art. 181 din OuG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.-În cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, în original sau copie legalizata însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. 3.Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69(1)(evitarea conflictului de interese) din O.u.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Formular D. Nota: Persoanele cu functii de decizie implicate în organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica:Fanel Iacobescu, -Gabriel Condrache, -Raluca Savu,- Adrian Victor Meca,- Alin Victor Bobic, Vlad Stefan Ionescu , Gorgota Tanta, Dragos Garbulet, Sârbu Gabriel Constantin, Marinoiu Corina, Berariu Elena.Documente de verificare: extras din Registrul actionarilor/ asociatilor, certificat de administrator în cazul societatilor pe actiuni. Nota: Daca este cazul, declaratia se va depune si în situatiile prevazute la art. 44, 45, 186 si la art. 190 din OuG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv în cazul asocierii cu scopul de a depune oferta comuna, în cazul în care ofertantul are intentia de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contract sau în cazul în care Capacitatea economica si financiara, precum si Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului este sustinuta, pentru îndeplinirea contractului, de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva. - In situatia în care ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator nu este eligibil sau se încadreaza în una din situatiile prevazute la art. 69(1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului privind Lucrari de instalare usi, ferestre si elemente conexe – SJML Iasi 4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie publica - Formular 5.1. 5.Certificat de participare la procedura de achizitie publica cerere de oferte, cu oferta independenta, conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 al presedintelui Anrmap - Formular 5.2. Nota: a) Pentru Certificatul de atestare fiscala si pentru Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale Se va permite depunerea/prezentarea acestora in oricare din formele: original/copie legalizata sau copie simpla lizibila (copie semnata si stampilata pe care se va specifica "conform cu originalul"). b) Toate documentele întocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la prezenta procedura de achizitie publica initiata în vederea atribuirii contractului de achizitie publica se vor prezenta în original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) (daca este cazul). c) Documentele/declaratiile/certificatele/emise de terta parte (institutii competente) vor fi prezentate în limba româna si vor îndeplini una din urmatoarele conditii de forma: original, copie lizibila pe care se va specifica conform cu originalul sau copie legalizata, în masura în care prezentarea în una din cele trei forme nu contravine instructiunilor si reglementarilor legale. d) Documentele/declaratiile/ certificatele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita prin lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 zile înainte de data depunerii ofertelor. e) Documentele emise în alta limba se prezinta în original sau copie legalizata si vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna. Înregistrare: 1.Pentru persoane juridice române: Prezentarea de certificate/documente emise de organisme abilitate care confirma înregistrarea si domeniul de activitate. Documente de confirmare: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, de pe langa tribunalul teritorial pe raza caruia ofertantul isi are sediul, in original, copie legalizata sau copie simpla lizibila (copie semnata si stampilata, pe care se va specifica “conform cu originalul“), din care sa rezulte ca obiectul/domeniul de activitate principal sau secundar al ofertantului include furnizarea gamei de produse din care face parte obiectul achizitiei. Informatiile cuprinse in certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, de pe langa tribunalul teritorial pe raza caruia ofertantul isi are sediul trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. 2. Pentru persoane fizice romane autorizate: Autorizatie de functionare / altele echivalente (documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale conforme cu legislatia aplicabila acestora.), in original, copie legalizata sau copie simpla lizibila (copie semnata si stampilata, pe care se va specifica “conform cu originalul“). 3. Pentru persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc forma de înregistrare si atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile/legile din tara de rezidenta în care ofertantul este stabilit. Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documentele/declaratiile/certificatele, etc. în original sau copie legalizata, însotite de traducerea autorizata în limba romana. Nota:- Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate în favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori; - În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei pentru partea din contract pe care o realizeaza. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prezentarea certificatului constatator eliberat de ORC, sau extras din Registrul actionarilor/asociatilor, certificate de administrator în cazul societatilor pe actiuni etc) pentru a se asigura ca nici unul dintre ofertanti nu se afla în situatiile de excludere pe conflict de interese.- În cazul depunerii documentelor în copie simpla autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor în cauza. Nota: Se va permite depunerea/prezentarea documentelor solicitaten in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata sau copie simpla lizibila (copie semnata si stampilata pe care se va specifica "conform cu originalul").
Capacitatea economica si financiara  
Descriere: Informatii generale si informatii privind cifra de afaceri anuala în domeniul de activitate aferent obiectului contractului, din cel mult ultimii 3 ani pentru care exista exercitiu financiar încheiat; Echivalenta leu/euro se face pentru valoarea medie anuala a cursului valutar de referinta publicata de BNR in anul respectiv, astfel: La cursul de 4,2373 lei/euro pentru anul 2009; La cursul de 4,2099 lei/euro pentru anul 2010 La cursul de 4,2379 lei/euro pentru anul 2011. Docum.de confirmare priv.cifra de afaceri declarata în Formularul nr.3:- bilanturi contabile sau extrase de bilant întocmite în conf.cu prev.legale în vigoare depuse si înregistrate la organele competente, din ultimii 3 ani in original, copie legalizata sau copie simpla lizibila (copie semnata si stampilata, pe care se va specifica “cf. cu originalul“); sau-alte docum.echiv.(decl. fiscala, balanta de verificare s.a).,Nota: Pt. persoane juridice straine: Prezentarea de bilanturi contabile sau extrase de bilant contabil din ultimii 3 ani, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit ofertantul (individual sau asociere, sustinut financiar de catre tert/terti sustinatori caz in care fiecare asociat va prezenta aceste documente), vizate si înregistrate de organele competente sau alte documente echivalente. In cazul ofertantilor persoane fizice sau juridice straine, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine in copie certificata pentru conformitate cu originalul, insotite de o traducere autorizata a acestora.,-Angajament ferm în situatia în care ofertantul beneficiaza de prevederile art. 186 din OuG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare..“Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa fie in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, cf. prevederilor art 180 si art. 181 lit. a), c^1) si d).” din OuG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.,Nota: -Eventualilor subcontractanti nu li se impune îndeplinirea cerintelor de calificare privind capacitatea economica -financiara.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: O lista a principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani, luand in calcul data limita de depunere a ofertelor, însotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari; Ofertantul va trebui sa sustina experienta similara prin prezentarea principalelor executii de lucrari similare obiectului contractului în ultimii 5 ani, însotite de certificari de buna executie care vor indica beneficiarii indiferent daca acestia sunt autotoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, daca acestea au fost executate si duse la bun sfârsit si daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu.,Nota: Prin formula „lucrari executate si duse la bun sfârsit” se întelege:lucrari receptionate partial care sunt insotite de procesul-verbal de receptie partiala;lucrari receptionate insotite de procesul-verbal la terminarea lucrarilor sau lucrari receptionate insotite de procesul-verbal de receptie finala. Autoritatea contractanta va accepta si va considera cerinta îndeplinita daca operatorul economic prezinta ca experienta similara oricare varianta din cele mentionate.,Nota:exec.de lucrari similare se conf.prin prez.unor contr.,certif./docum.emise sau contrasem.de o autorit.ori de clientul privat benef.In cazul in care benef.este client privat si din motive obiective,op.ec.nu are posib.obt.unei certif./conf.din partea ac.,demonstr.exec.de lucrari.se realiz.printr-o decl.a op.ec.; Contr.,certif./docum. tb.sa fie datate, semnate în clar si fara prescurtari si tb.sa contina inform.priv. ob.contr.,durata si pretul platit pt. lucrarile executate.Nota:Modul de îndepl.a oblig.contr.se poate dem.si pe baza inform.cuprinse în doc.constat.eliberate de A.C.la finaliz.contr.de lucrari executate în ultimii cinci ani sau prin alte docum.edif.cum ar fi:copii dupa a)proc.-verbale de receptie partiala/finala de la benef.,b)partile relevante ale contr.respectiv:partile,ob. contr.,durata,valoare,semnaturi si recomandari din partea benef./clientului din care sa reiasa ca au fost executate pâna la data depunerii.of.,lucrari similare.Lista poate fi insotita de recomandari,Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;,Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor; Pentru a fi considerat calificat, ofertantul/ membrii asocierii impreuna trebuie sa faca dovada ca dispune de o echipa tehnica ai carei membrii sa aiba capacitatea tehnica si/sau profesionala sau experienta dovedita in domeniului pentru care ocupa pozitia in echipa: • Sef de santier, • Responsabil cu controlul calitatii • Responsabil tehnic cu executia • Inspector S.S.M • Responsabil cu instalatiile, , Personal specializat de executie pentru tipul de lucrari contractate. Decl. privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului; CV; Copie dupa diplome/certificate de atestare/alte documente care sa certifice specializarile si/sau experienta in domeniul solicitat.,Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, conform listei echipamentelor enuntate in caietul de sarcini, in oricare din formele:proprietate/chirie/leasing,altele.,Nota: Documente de confirmare:Dotare tehnica. Documente care atesta detinerea (dotare proprie/închiriere/alte forme de punere la dispozitie) utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si laboratoarelor implicate în realizarea obiectului contractului. Copii dupa documente de detinere ( ex. lista obiectelor de inventar si mijloace fixe din contabilitate sau contracte de închiriere sau contracte de leasing, sau documente echivalente). Nota:Declaratiile, formularele intocmite de ofertanti/ofertanti asociati se vor prezenta in original. Documentele suport vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.de ofertanti/ofertant asociat, in masura in care dotarile sale sunt relevante pentru proiect.,Informatii privind asocierea (daca este cazul).În cazul în care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa îndeplineasca individual cerintele privind situatia personala a ofertantului (eligibilitatea) si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare) si sa îndeplineasca cumulativ cerintele privind capacitatea economico – financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala.Daca un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului.,Informatii privind subcontractantii, însotite de acordurile de subcontractare. Evententualilor subcontractanti nu li se impune îndeplinirea cerintelor de calificare privind capacitatea tehnica si/sau profesionala.,-Angajament ferm în situatia în care ofertantul beneficiaza de prevederile art. 190 din OuG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.“Persoana care asigura sustinerea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa fie in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art 180 si art. 181 lit. a), c^1) si d).” din OuG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.,Declaratie privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului; CV; Copie dupa diplome/certificate de atestare/alte documente care sa certifice specializarile si/sau experienta in domeniul solicitat.;Angajament de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (pentru persoanele care nu sunt angajatele ofertantului). Daca este cazul si doar daca este declarat castigator, ofertantul va prezenta angajamente, contracte de colaborare individuale, etc. cu persoane de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai acestuia. Declaratiile, formularele intocmite de ofertanti/ofertanti asociati se vor prezenta in original. Documentele suport emise de alte autoritati vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul" Dovezi prezentate de operatorul economic care sa confirme/ateste asigurarea, implementarea si mentinerea unui nivel corespunzator al calitatii – Documente emise de organisme nationale sau internationale independente acreditate, care sa confirme certificarea sistemului de management al calitatii la ofertant, in conformitate cu standardul de referinta SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent;Nu se admit societati în curs de certificare, cu exceptia situatiei în care ofertantul face dovada ca a fost luata decizia de certificare si nu a fost înca emis certificatul. (conform principiului recunoasterii reciproce se vor accepta si alte cerificate, emise de organisme acreditate din statele membre ale UE);,Nota: Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca îndeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta. Nota: a)Eventualii subcontractanti nu trebuie sa indeplineasca cerintele de calificare privind standardele de asigurare a calitatii. b)Documentele privind standardele de asigurare a calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului. c)Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere cerinta privind standardele de asigurare a calitatii trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.,Dovezi prezentate de operatorul economic care sa confirme/ateste asigurarea, implementarea si mentinerea unui nivel corespunzator al protectiei mediului – Documente emise de organisme nationale sau internationale independente acreditate, care sa confirme certificarea sistemului de management al protectiei mediului la ofertant, în conformitate cu standardul de referinta SR EN ISO 14001:2004 sau echivalent;Nu se admit societati în curs de certificare, cu exceptia situatiei în care ofertantul face dovada ca a fost luata decizia de certificare si nu a fost înca emis certificatul. (conform principiului recunoasterii reciproce se vor accepta si alte cerificate, emise de organisme acreditate din statele membre ale UE);,Nota: Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca îndeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta. Nota: a)Eventualii subcontractanti nu trebuie sa indeplineasca cerintele de calificare privind standardele de asigurare a calitatii. b)Documentele privind standardele de asigurare a calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului. c)Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere cerinta privind standardele de asigurare a calitatii trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Gratuit disponibila în SEAP.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 27.12.2012 12:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 27.12.2012 12:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii: 06.12.2012 11:26

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !