E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Proiectare si executie "MODERNIZARE DRUM FORESTIER SUSITA SEACA, COMUNA RUNCU, JUDETUL GORJ" Valoare estimata 5.629.000 lei fara TVA
Nr anunt seap / Data publicare
340121  /  27-11-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 167872 /  2013-04-24
Autoritate contractanta / Judet COMUNA RUNCU (Consiliul Local al Comunei Runcu) / Gorj
Tip / Denumire contract Lucrari  /  Proiectare si executie "MODERNIZARE DRUM FORESTIER SUSITA SEACA, COMUNA RUNCU, JUDETUL GORJ" Valoare estimata 5.629.000 lei fara TVA
Cod CPV 45233120-6;
Valoare estimata 6,198,681.00 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire oferta avantajoasa d.p.d.v economic
Data limita depunere oferta 10-12-2012  /  14:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 11-12-2012  /  09:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
Caiet sarcini parte scrisa 1.pdf.p7s
Caiet sarcini parte scrisa 2.pdf.p7s
Caiet sarcini parte scrisa 3.pdf.p7s
Caiet sarcini parte desenata.rar.p7s
Caiet de sarcini - general.pdf.p7s
Model contract proiectare si executie 125.doc.p7s
Fomulare si modele.doc.p7s
FisaDate_No69827_IP.pdf
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: COMUNA RUNCU (Consiliul Local al Comunei Runcu)
Numar invitatie: 340121 / 27.11.2012
Denumire contract: Lucrari - proiectare si executie "MODERNIZARE DRUM FORESTIER SUSITA SEACA, COMUNA RUNCU, JUDETUL GORJ"
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social COMUNA RUNCU (Consiliul Local al Comunei Runcu)
Cod fiscal: 4448229, Adresa: Consiliul Local Runcu, Runcu, Telefon: 0253.279400, Fax: 0253.278818 , Email: cimpeanuadi@yahoo.com
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
comuna Runcu, sat Runcu, jud. Gorj, Runcu, Romania, cod postal: 217390, telefon:+40 253279400, fax:+40 253278818, persoana de contact:CIMPEANU Grigore Adi
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Comuna Runcu, jud. Gorj, Primaria Comunei Runcu, Sala de sedinte a Primariei
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Lucrari - proiectare si executie "MODERNIZARE DRUM FORESTIER SUSITA SEACA, COMUNA RUNCU, JUDETUL GORJ"
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Proiectare si executie "MODERNIZARE DRUM FORESTIER SUSITA SEACA, COMUNA RUNCU, JUDETUL GORJ" Valoare estimata 5.629.000 lei fara TVA
II.1.6) CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 6,198,681 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare I.Autoritatea Contractanta solicita Garantie de participare eliberata in numele ofertantului in conformitate cu prevederile art. 86, alin (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare care va fi emisa de catre o societate bancara/societate asigurari, in cuantum de: 106.000 Lei; II. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, si anume cel putin 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. III. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Pentru garantia de participare in alta valuta, data la care se va face echivalenta leu/alta valuta va fi cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei.
Garantie de buna executie Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA, emisa de catre o banca / societate de asigurari, plati succesive intr-un cont pus la dispozitia autoritatii contractante, virament bancar. Restituirea garantiei de buna executie se face conform HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se vor avea in vedere si prevederile HG 1045/2011.
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP 314/2010 semnat si stampilat in original - Formular 31. Declaratie privind neincadrarea în situatiile prevazute la art 69^1 din OUG 34/2006 semnat si stampilat - Formular 5. Persoanele care detin functii de decizie in Primaria Runcu, jud. Gorj sunt: Cimpeanu Grigore Adi – primar, Tirban Nicolae – viceprimar, Vladut Camelia - secretar, Berca Constantin - contabil sef, Iova Marius Vasile - jurist, Tascau Vasile Grigore - urbanist, Niamtu Simona - inspector. Consilieri locali: Andreescu Liliana, Abagic Valentin Cosmin, Aribasoiu Dumitru, Brinzan Gheorghe, Calinoiu Ion, Caramete Nicolae, Iliuta Petre, Petcoiu Constantin, Raita Ion, Tascau Grigore, Turtoi Nicolae, Turtoi Tudor Constantin si Vaduva Ilie. Declaratie privind eligibilitatea semnat si stampilat - Formular 12A. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG34/2006 semnat si stampilat - Formular 12B. Declaratie privind calitatea de participant la procedura semnat si stampilat – Formular 12 C. Certificate de atestare fiscala emise de DGFP si de primariile pe raza carora ofertantul isi are sediul social, care sa confirme lipsa datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularele enumerate mai sus semnate de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. Tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 181 lit. a, c^1 si d din OUG34/2006 conform prevederilor Legii nr. 279/2011. Subcontractantii vor prezenta formularele 12A, 12B, 12C, 5, semnate de reprezentantii legali ai acestora. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local. Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotite de traducere autorizata. In cazul unei asocieri, membrii asocierii trebuie sa depuna toate documentele enumerate mai sus. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, pentru conformitate, ofertantului clasat pe primul loc prezentarea certificatelor fiscale in original, inainte de comunicarea rezultatului procedurii. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca indeplineste conditiile legale privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Se solicita prezentarea Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte atat obiectul de activitate, cat si structura actionariatului. Certificatul va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare care sa demonstreze forma de inregistrare conform prevederilor legale ale tarii in care ofertantul este stabilit, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" insotita de traducere autorizata. In cazul asocierii, documentele aratate mai sus vor fi prezentate de fiecare membru al asocierii. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si sa faca dovada ca ofertantul apartine categoriei prfesionale impuse de indeplinirea contractului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente. Certificat de atestare pentru proiectare de drumuri forestiere, pentru persoanele fizice si juridice, conform Ordin nr. 576/2009. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita pentru conformitate, ofertantului clasat pe primul loc prezentarea certificatelor in original, inainte de comunicarea rezultatului procedurii.
Capacitatea economica si financiara  
Descriere: Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie de minim 10.000.000 lei. Capacitatea economica si financiara poate fi sustinuta si de o alta persoana, conform OUG34/2006; operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei care il sustine, conf. art.186 din OUG 34/2006. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conf. prevederilor art. 180, art. 181 si 69^1 din OUG 34/2006. Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta, prin prezentarea unui angajament ferm, încheiat în forma autentica, semnat de catre persoana care îl sustine, prin care aceasta confirma punerea la dispozitie a resurselor financiare invocate.,Ofertantul trebuie sa faca dovada ca la momentul semnarii contractului va avea acces/va avea disponibile resurse financiare reale, pentru a realiza cash–flow de executie. Se vor prezenta documente care sa confirme ca are acces/dispune de o linie de credit neconsumata sau alte forme financiare de valoare minima de 1.400.000 lei, suma ce va fi destinata in mod exclusiv derularii contractului, pentru perioada de executie a lucrarilor. In cazul unei asocieri, cel putin unul din asociati este obligat sa prezinte documente care sa confirme existenta resurselor financiare: declaratie bancara, in original ca are acces la lichiditati, linii de credit sau orice alte instrumente financiare in valoare de minim 1.400.000 lei, pentru o perioada minima de 12 luni.,Dovezi privind asigurarea riscului profesional pentru serviciile de proiectare conform Ord. presedintelui ANRMAP nr. 509/2011 precum si art 185 din OUG 34/2006 actualizata. Se va prezenta asigurare profesionala la nivelul operatorului economic pentru serviciile de proiectare prin prezentarea politei de asigurare profesionala valabila la data limita de depunere a ofertelor, in copie. Se accepta initial o declaratie, ca in situatia in care va fi declarat castigator va prezenta la incheierea contractului o asigurare de risc profesional.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: Cerinta 1A: Experienta similara - proiectare. Se solicita prezentarea unei liste cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani. Se solicita prezentare fisa experienta similara care sa faca dovada prestarii de servicii proiectare drumuri. Se solicita prezentarea unui contract similar privind proiectarea de drumuri prestat in ultimii 3 ani a carui valoare sa fie minim 100.000 lei. Fisele de experienta similara vor fi insotite de: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar in conf. cu preved. art. 188 alin. 2 litera a din OUG34/2006.,Cerinta 1B: Experienta similara - executie. Se solicita prezentarea unei liste cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani. Se solicita prezentare fisa experienta similara care sa faca dovada executiei de lucrari de drumuri. Se solicita prezentarea unui contract similar privind executie lucrari de drumuri realizat in ultimii 5 ani a carui valoare sa fie minim 5.000.000 lei. Se vor prezenta certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari in conf. cu preved. art. 188 alin. 3 lit. a din OUG34/2006.,Cerinta 2A: Personal minim - proiectare. Declaratie Cerinta 2A: Personal minim - proiectare. Declaratie privind personalul de specialitate care va fi implicat in contract din care: Un specialist inginer absolvent al Facultatii de Constructii specializare CFDP. Un specialist atestat pentru proiectare drumuri forestiere conform Ord. Ministerului Agriculturii nr. 576/2009. Un specialist topograf. Specialist verificator de proiect atestat pentru verificarea tehnica a proiectului conform Legii 10/1995. Ofertantul va prezenta o declaratie privind personalul de specialitate de care dispune insotita de CV-uri, diplome de studii, certificate/atestari profesionale. Se pot prezenta si declaratii de disponibilitate.,Cerinta 2B: - Personal minim - executie. Declaratie privind personalul de specialitate care va fi implicat in contract din care: Un sef de santier cu specializare Facultate CFDP. Un responsabil tehnic cu executia - specialist autorizat conf. Ord. 777/2003 al MLPTL. Un responsabil cu asigurarea calitatii. Inginer coordonator de sanatate si securitate in munca. Declaratie privind personalul de executie care va fi implicat in contract sustinuta de extras din registrul salariatilor (REVISAL) sau orice alte documente edificatoare care sa ateste existenta personalului de executie. Se pot prezenta si declaratii de disponibilitate.,Cerinta 3A: - Echipament minim - proiectare. Declaratie privind echipamentele de care dispune ofertantul. Se vor anexa documente care confirma proprietate/inchirierea sau orice forma de punere la dispozitie a echipamentelor urmatoare: 2 calculatoare, imprimanta A3, licenta software proiectare drumuri, licenta software program intocmire devize.,Cerinta 3B: - Utilaje si echipament minim - executie Ofertantul va face dovada ca dispune de echipamente si utilaje necesare pentru îndeplinirea corespunzatoare a Contractului. Se vor prezenta documente care atesta detinerea (dotarea proprie/închirierea sau alte forme de punere la dispozitie) principalelor utilaje, instalatii, echipamente tehnice si laboratoare implicate în realizarea contractului: autogreder - min. 2 buc., buldoexcavator - min. 1 buc., autobetoniere - min. 2 buc., Statie de betoane - min. 1 buc., cilindru compactor – min. 2 buc., Autobasculante – min. 5 buc. Toate utilajele si echipamentele enumerate trebuie sa aiba inspectii tehnice in termen la data limita de depunere a ofertelor conf. Ordin MLPTL nr. 337/N/2000 privind aprobarea Reglementarii tehnice Procedura de inspectie tehnica a mesinilor si echipamentelor tehnologice de constructii aflate in exploatare, Indicativ PCC021/2000.,Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are acces (detine/drept de folosinta/contract prestari servicii etc) la un laborator autorizat minim grad II, cu profil corespunzator pentru lucrari de infrastructura rutiera conform Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analiza si incercari in constructii aprobat prin HG 808/2005.,În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantii trebuie sa faca dovada ca nu se afla sub incidenta art. 69^1 din OUG 34/2006 si nu participa ca subcontractant in mai multe oferte in cadrul acestei proceduri. STANDARDE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent,STANDARDE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de protectie a mediului, respectiv detine certificare ISO 14001 sau echivalent
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Factori de evaluare
Denumire  Punctaj maxim
Pretul ofertei  60 
Descriere: Pentru oferta cu pretul cel mai scazut se acorda 60 puncte. Pentru celelalte oferte punctajul pentru acest criteriu se va calcula astfel: P(n)=(pret minim ofertat / pretul ofertei n) x 60 puncte
Identificare, descriere si argumentare riscuri  20 
Descriere: Pentru oferta cu cele mai multe riscuri identificate suplimentar fata de riscurile identificate in caietul de sarcini si pentru care se propun recomandari de reducere/eliminare a lor se acorda punctaj maxim 20 puncte. Pentru celelalte oferte punctajul la acest criteriu se va calcula astfel: P(n)=(nr. riscuri identificate suplimentar fata de caietul de sarcini de ofertantul n / nr. maxim de riscuri identificate suplimentar fata de caietul de sarcini ofertat) x 20 puncte
Termen de predare documentatii de proiectare  10 
Descriere: Pentru oferta cu termenul de predare a documentatiilor de proiectare cel mai scazut se acorda punctajul maxim 10 puncte. Pentru celelalte oferte punctajul la acest criteriu se va calcula astfel: P(n)=(termen minim predare documentatii proiectare ofertat / termen predare documentatii oferta n) x 10. Termen predare documentatii de proiectare minim 10 zile maxim 30 zile. Ofertele cu termen de predare al doc. de proiectare mai mic de 10 zile nu vor fi punctate suplimentar la acest criteriu. Ofertele cu termen de predare doc. proiectare mai mare de 30 zile vor fi considerate neconforme.
Termen garantie de buna executie  10 
Descriere: Pentru oferta cu termenul garantiei de buna executie cel mai mare se acorda punctajul maxim 10 puncte. Pentru celelalte oferte punctajul la acest criteriu se va calcula astfel: P(n)=(termen garantie oferta n / termen garantie maxim ofertat) x 10. Termen garantie buna executie minim 60 luni maxim 120 luni. Ofertele cu termen de garantie de buna executie mai mic de 60 luni vor fi considerate neconforme. Ofertele cu termen de garantie mai mare de 120 luni vor primi 10 puncte.
 
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Din SEAP
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 10.12.2012 14:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 11.12.2012 09:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri europene
Fond european: Programul National de Dezvoltare Rurala
Data expedierii prezentei invitatii: 26.11.2012 13:20

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !