E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Achizitia de materiale pentru reparatii curente: materiale de constructii, materiale pentru instalatii electrice, materiale pentru instalatii sanitare in vederea efectuarii de reparatii curente la spatiile de detinere
Nr anunt seap / Data publicare
339831  /  21-11-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 163910 /  2013-01-11
Autoritate contractanta / Judet PENITENCIARUL CU REGIM SEMIDESCHIS PELENDAVA / Dolj
Tip / Denumire contract Furnizare  /  Achizitia de materiale pentru reparatii curente: materiale de constructii, materiale pentru instalatii electrice, materiale pentru instalatii sanitare in vederea efectuarii de reparatii curente la spatiile de detinere
Cod CPV 14210000-6;
Valoare estimata 78,436.20 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 03-12-2012  /  10:30 ( - ramase )
Data deschidere oferta 03-12-2012  /  11:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
FORMULARE.pdf.p7s
ACORD CADRU SI CONTRACT SUBSECVENT.pdf.p7s
CAIET SARCINI.pdf.p7s
FisaDate_No69620_IP.pdf
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
Loturi  
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: PENITENCIARUL CU REGIM SEMIDESCHIS PELENDAVA
Numar invitatie: 339831 / 21.11.2012
Denumire contract: Acorduri cadru de furnizare materiale de constructii, materiale pentru instalatii electrice, materiale pentru instalatii sanitare si contracte subsecvente pentru fiecare din cele 54 de loturi.
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social PENITENCIARUL CU REGIM SEMIDESCHIS PELENDAVA
Cod fiscal: RO11964885, Adresa: STR.CARACAL KM 8, Craiova, Telefon: 0251591002, Fax: 0251524554 , Email: gfintina@dgp.ro
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
STR.CARACAL KM 8, Craiova, Romania, cod postal: 1100, telefon:+40 0251533254, fax:+40 0251524554, persoana de contact:BIROU ACHIZITII
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
PENITENCIAR PELENDAVA, CRAIOVA, STRADA SOSEAUA CARACAL KM 8
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Ordine si siguranta publica
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Acorduri cadru de furnizare materiale de constructii, materiale pentru instalatii electrice, materiale pentru instalatii sanitare si contracte subsecvente pentru fiecare din cele 54 de loturi.
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii acord-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 2
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1.5) Obiectul contractului:
Achizitia de materiale pentru reparatii curente: materiale de constructii, materiale pentru instalatii electrice, materiale pentru instalatii sanitare in vederea efectuarii de reparatii curente la spatiile de detinere
II.1.6) CPV: 14210000-6 - Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 78,436.2 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Loturi: 1: 21 lei, 2: 18.25 lei, 3: 39 lei, 4: 14 lei, 5: 26 lei, 6: 72 lei, 7: 75 lei, 8: 6 lei, 9: 3.60 lei, 10: 30 lei, 11: 60 lei, 12:2 lei, 13: 56 lei, 14: 20 lei, 15: 14.60 lei, 16: 10 lei, 17:21 lei, 18: 75 lei, 19:2.50 lei, 20: 0.40 lei, 21: 1.80 lei, 22: 15 lei, 23: 9 lei, 24: 80 lei, 25: 9 lei, 26: 10 lei, 27: 5 lei, 28: 10 lei, 29: 0.50 lei, 30. 1.20 lei, 31: 1.20 lei, 32: 0.50 lei, 33: 4.80 lei, 34: 3.20 lei, 35: 0.75 lei, 36: 0.60 lei, 37: 10 lei, 38: 0,80 lei, 39: 0.75 lei, 40: 6 lei, 41: 1.30 lei, 42: 4 lei, 43: 4.44 lei, 44:1.50 lei, 45: 1.85 lei, 46: 1.75 lei, 47: 11 lei, 48: 0.90 lei, 49: 2.10 lei, 50: 2.70 lei, 51:3 lei, 52:0,50 lei, 53:1.20 lei, 54: 10 lei Garantie participare: perioada valabilitate: 40 zile de la data limita de depunere a ofertei, constituire: virament bancar/instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancarã/de asigurãri. Contul bancar în care se constituie: RO91TREZ2915005XXX000119- Trezoreria Craiova, Cod fiscal RO11964885 In cazul I.M.M.-urilor, garantia - 50% din cuantumul stabilit cu încadrarea în plafoanele prevazute de lege, pe baza unei declaratii pe propria raspundere a reprezentantului legal al ofertantului, conform modelului prevazut în anexele nr. 1 si 2 din O.U.G. nr. 27/2006. Aceste declaratii se anexeaza la dovada garantiei de participare si se depun odata cu oferta. Se restituie conform art. 87 si 88 din HG 925/2006, cu modificari ulterioare.
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: 1. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010) – formular A 2.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – formular B Conducerea Penitenciarului Pelendava: Director – scms. Oana Valeria LAIU, Director Adjunct Ec. Adm. - cms sef Stela GRIGORUTA, Director Adjunct Tehnic - cms. sef Vancea Stefan, Sef Serv. Siguranta Detinerii si Regim - , cms sef Candidatu George, cms sef Stanescu Carmen – sef birou achizitii, insp. Calafeteanu Mioara – ofiter achizitii, Paun Mirela – contabil sector, Durdan Izabela - contabil sector, Dumitru Cristian - administrator . 3.Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau Cazier judiciar /certificat echivalent - formular C Nota: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 4.Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – formular D Nota: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în copie “ conform cu originalul ”si stampilata de reprezentantul legal. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Din acest document trebuie sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin documentatie de atribuire. Pentru persoane juridice/fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. În cazul în care în care în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit nu se emit astfel de documente de natura celor prezentate mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006, o declaratie pe proprie raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Inainte de semnarea contractului de furnizare, ofertantul desemnat castigator, este obligat sa depuna, in original sau copie legalizata, certificatul constatator.
Capacitatea economica si financiara  
Descriere: Fisa de informatii generale cu precizarea cifrei medii de afaceri globale pe ultimii trei ani
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii trei ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari indiferent daca acestea din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
www.e-licitatie.ro
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 03.12.2012 10:30
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 03.12.2012 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 20.11.2012 14:44

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !