E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Servicii de acordare credite- credit de investitii pe termen lung în valoare de 1.500.000 lei, Comuna Valea Lunga, jud. Alba
Nr anunt seap / Data publicare
139980  /  27-10-2012 stare anunt
Autoritate contractanta / Judet COMUNA VALEA LUNGA / Alba
Tip / Denumire contract Servicii  /  Servicii de acordare credite- credit de investitii pe termen lung în valoare de 1.500.000 lei, Comuna Valea Lunga, jud. Alba
Cod CPV 66113000-5;
Valoare estimata 1,224,000.00 RON
Tip procedura Negociere
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 28-11-2012  /  10:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 28-11-2012  /  12:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
contract de credit.doc.p7s
Formulare.docx.p7s
Documentatie descriptiva.doc.p7s
FisaDate_No65805_AP.pdf
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMUNA VALEA LUNGA
Adresa postala:  VALEA LUNGA, STR. VICTORIEI, NR. 328, JUD. ALBA, Localitatea:  Valea Lunga, Cod postal:  517815, Romania, Punct(e) de contact:  VASILE PUSCA, Tel.  +40 258888102, In atentia:  OLTEAN MARIA, Email:  primariavalealunga@yahoo.com, Fax:  +40 258888102, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Servicii de acordare credite- credit de investitii pe termen lung în valoare de 1.500.000 lei, Comuna Valea Lunga, jud. Alba

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Comuna Valea Lunga, str. Victoriei, nr. 328 B, jud. Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Achizitia are drept scop obtinerea unui credit bancar folosit pentru finantarea unor obiective de investitii de interes local.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Valoarea creditului va fi de maxim 1500000 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 1,224,000 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

120 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

Cuantumul garantiei de participare : 13000 lei., perioada de valabilitate 120 de zile. Modalitati de constituire:1. în lei, printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari(Formularul nr.11), eliberata de o banca din România sau, dupa caz, de o banca din strainatate care se prezinta în original înainte de deschiderea ofertelor. 2. în lei, prin : a) ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pâna la data deschiderii ofertelor (cont garantie de participare RO48TREZ0035006XXX000560, deschis la Trezoreria municipiului Blaj, cod fiscal 4562176). b) depunerea sumei în numerar la casieria autoritatii contractante.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 de zile, egala cu perioada de valabilitate a ofertei, cu posibilitatea de prelungire la cerere. Perioada de valabilitate curge de la data limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii:a. Revoca oferta in perioada de valabilitate a acesteia.b. Fiind declarat castigatorul procedurii, refuza sa semneze contractul in termenul stabilit.Garantia de participare constituita de ofertanti a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare se va returna numai dupa semnarea contractului de achizitie publica de autoritatea contractanta cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.Ca exceptie garantia de participare constituita de operatorul economic a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se va returna numai dupa semnarea contractului de achizitie publica si constituirea garantiei de buna executie. Garantia de buna executie a contractului este stabilita la 5% din valoarea contractului, fara tva. Modalitatea de constituire se va stabili la incheierea contractului in conformitate cu art.90 din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Returnarea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu art.92 alin. (2) din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Sursa de finantare este reprezentata de veniturile proprii ale bugetului local al comunei Valea Lunga

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere completata în conformitate cu Formularul 12 A, întocmit în baza art.180 din OUG 34/2006.Încadrarea în situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura.
2.Declaratie pe proprie raspundere completata în conformitate cu Formularul 12 B, întocmit în baza art.181 din OUG 34/2006.Încadrarea în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura.
3.Declaratie pe proprie raspundere completata în conformitate cu Formularul 12C, intocmit in baza art. 69.1 din OUG nr. 34/2006.Încadrarea în una din situatiile prevazute la art. 69.1 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura.
Persoanele responsabile cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Primar: Pusca Vasile, viceprimar Staicu Solomon, secretar Banea Kinga Katalina-membru comisia de evaluare, contabil Cipariu Gabriela- membru comisia de evaluare, inspector Oltean Maria- presedinte comisia de evaluare, Consiliul Local Valea Lunga: Gherman Vasile Cornel, Bacila Vasile, Bocea Gheorghe, Serbu Ioan, Petrianu Ovidiu Stefan, Stoia Vioarica, Sovrea Ioan, Deac Daniela Maria, Comsa Calina, Botan Ioan, Gaurean Ironim, Bocea Lucian Emilian.
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- Formularul nr. 12H
5.Prezentare de certificate de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat (DGFPS) si cel local, în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Din certificatele prezentate trebuie sa rezulte faptul ca ofertantul nu figureaza cu restante scadente catre bugetul local sau bugetul general consolidat al statului, neachitate.
În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute de art.180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006, candidatul va prezenta o Declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens
Nota: Toate documentele emise în alta limba vor fi însotite de traducere autorizata si legalizata în limba româna 1.Persoane juridice /fizice române:prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original, copii legalizate, copie lizibila conform cu originalul, nu mai vechi de 30 de zile), emis în baza Legii nr.26/1990, din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN al operatorului economic.In cazul operatorului economic clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
2.Persoane juridice /fizice române: prezentare Autorizatie de functionare de la BNR (copie conforma cu originalul)
3.Persoane juridice /fizice straine: prezentare documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul este rezident (daca este cazul, în original, copii legalizate, copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul)
4.Persoane juridice /fizice straine:prezentare Certificat de Rezidenta Fiscala (pentru evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs (documentul se va prezenta în original, copie legalízata sau copie lizibila conforma cu originalul)
5.Persoane juridice /fizice straine: prezentare document echivalent autorizatiei de functionare emisa de BNR, emis de un organism din tara în care acesta este rezident (documentul se va prezenta în copie conforma cu originalul)
Nota:Toate documentele emise în alta limba vor fi însotite de traducere autorizata si legalizata în limba româna.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale anuale calculata pentru anii financiari 2009, 2010 si 2011 sa fie în cuantum de minim 2.400.000 lei;

Pentru calculul echivalentei leu/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Cifra de afaceri medie anuala se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri obtinute de candidat în anii financiari precizati.
Persoanele juridice înfiintate de mai putin de trei ani, vor prezenta cifra de afaceri doar pentru anii scursi de la data înfiintarii, însa vor lua în
considerare toate celelalte cerinte privitoare la acesti indicatori, respectiv cifra de afaceri medie anuala sa fie de minim 2.400.000 lei

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatul va prezenta declaratia si o lista a principalelor servicii de acordare credite în conditii similare celor solicitate prin Documentatia descriptiva, prestate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau
clienti privati.
Candidatul înfiintat de mai putin de 3 ani, va prezenta lista principalelor servicii de acordare de credite prestate de la înfiintare.
Nota: Toate documentele emise în alta limba vor fi însotite de traducere autorizata si legalizata în limba româna.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu

IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe

Numar de agenti economici preconizat: 3
Autoritatea Contractanta nu doreste limitarea nr. de agenti economici.Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi invitati sa participe la negociere.

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.11.2012 12:00
Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

28.11.2012 10:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 28.11.2012 12:00
Locul: PRIMARIA VALEA LUNGA, STR. VICTORIEI, NR. 328B, JUD. ALBA(SALA DE SEDINTE)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) Alte informatii

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale autoritatea contractatanta va solicita reofertarea in plic inchis, în vederea departajarii acestor oferte.

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta,in cond. OUG 34/2006,despre un act al aut. contr. considerat nelegal, conf. art 2562, alin.1, lit.b din OUG 34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

COMUNA VALEA LUNGA
Adresa postala:  STRADA VICTORIEI, NR. 328B,, Localitatea:  VALEA LUNGA, Cod postal:  517815, Romania, Tel.  +40 258888102, Email:  primariavalealunga@yahoo.com, Fax:  +40 258888102

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

25.10.2012 09:23
Daca doriti sa fiti notificat cu privire la evenimentele acestui anunt apasati aici.

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !