E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Activitatea de prestare a serviciilor de Consultanta tehnica si dirigentie de santier pentru „Reabilitare termica a 47 blocuri, de pe raza sectorului 2, a Municipiului Bucuresti” - lot 1, 2, 3, presupune: ? verificarea conformitatii tehnologiei ? fundamentarea necesitatii unor eventuale lucrari suplimentare ? respectarea cerintelor reglementate legal si tehnic ? implementarea si mentinerea conformitatii lucrarilor executate ? respectarea proiectului tehnic de executie a lucrarilor ? corelarea listelor de cantitati si preturilor unitare ? înregistrarea zilnica a tuturor informatiilor relevante ? participa la fazele determinante prevazute in proiect ? realizarea cartii tehnice a constructiei
Nr anunt seap / Data publicare
338261  /  25-10-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 163371 /  2012-12-21
Autoritate contractanta / Judet Sector 2 (Primaria Sectorului 2 Bucuresti) / Bucuresti
Tip / Denumire contract Servicii  /  Activitatea de prestare a serviciilor de Consultanta tehnica si dirigentie de santier pentru „Reabilitare termica a 47 blocuri, de pe raza sectorului 2, a Municipiului Bucuresti” - lot 1, 2, 3, presupune: ? verificarea conformitatii tehnologiei ? fundamentarea necesitatii unor eventuale lucrari suplimentare ? respectarea cerintelor reglementate legal si tehnic ? implementarea si mentinerea conformitatii lucrarilor executate ? respectarea proiectului tehnic de executie a lucrarilor ? corelarea listelor de cantitati si preturilor unitare ? înregistrarea zilnica a tuturor informatiilor relevante ? participa la fazele determinante prevazute in proiect ? realizarea cartii tehnice a constructiei
Cod CPV 71520000-9;
Valoare estimata 358,229.61 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 12-11-2012  /  10:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 12-11-2012  /  14:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
caiet de sarcini.pdf
formular contract.pdf
formulare.pdf
FisaDate_No65733_IP.pdf
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
Loturi  
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Sector 2 (Primaria Sectorului 2 Bucuresti)
Numar invitatie: 338261 / 25.10.2012
Denumire contract: Consultanta tehnica si dirigentie de santier pentru „Reabilitare termica a 47 blocuri, de pe raza sectorului 2, a Municipiului Bucuresti” - lot 1, 2, 3
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social Sector 2 (Primaria Sectorului 2 Bucuresti)
Cod fiscal: 4204038, Adresa: str. Chiristigiilor nr.11-13 sector 2, Bucuresti, Telefon: 252.44.46, Fax: 252.44.46 , Email: bocea_victorita@ps2.ro
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
str. Chiristigiilor, nr.11-13, sector 2, Bucuresti, Romania, cod postal: 021561, telefon:+40 212096099, fax:+40 212096099, persoana de contact:Iancu Petre
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
str. Chiristigiilor, nr.11-13, sector 2, Bucuresti, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Consultanta tehnica si dirigentie de santier pentru „Reabilitare termica a 47 blocuri, de pe raza sectorului 2, a Municipiului Bucuresti” - lot 1, 2, 3
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Activitatea de prestare a serviciilor de Consultanta tehnica si dirigentie de santier pentru „Reabilitare termica a 47 blocuri, de pe raza sectorului 2, a Municipiului Bucuresti” - lot 1, 2, 3, presupune: ?verificarea conformitatii tehnologiei ?fundamentarea necesitatii unor eventuale lucrari suplimentare ?respectarea cerintelor reglementate legal si tehnic ?implementarea si mentinerea conformitatii lucrarilor executate ?respectarea proiectului tehnic de executie a lucrarilor ?corelarea listelor de cantitati si preturilor unitare ?înregistrarea zilnica a tuturor informatiilor relevante ?participa la fazele determinante prevazute in proiect ?realizarea cartii tehnice a constructiei
II.1.6) CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 358,229.61 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare: lot 1=2.272,42 lei; lot 2=2.383,40 lei; lot 3=2.508,77 lei. Per. de valab. a garant. de particip. este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de particip: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Instrumentul de garantare emis in conditiile legii trebuie : - prezentat in orig. si anexat la scrisoarea de înaintare a ofertei - sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta -sa contina in clar denumirea autorit. contract. in favoarea careia s-a constituit - sa contina valoarea garantiei care sa corespunda sumei fixe solicitate prin doc. de atrib. - sa aiba înscrisa valabilit. pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea solicitata prin doc. de atrib. - sa contina parafa lizibila a societatii emitente si/sau semnatura autorizata -sa fie emisa pentru op. ec. care a depus oferta Pt scrisoare de garantie bancara se va utiliza Formularul nr. 14. - ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor. Contul in care se depune garant. de particip: în contul Primariei Sectorului 2, deschis la Trezoreria Sector 2 nr. RO37TREZ7025006XXX000197. În cazul depunerii unei contestatii, de catre op.ec., daca CNSC respinge contestatia depusa, autorit. contract. va retine din garant. de particip. o suma calculata conf. prevederilor art. 278^1 alin. 1 din OUG 34/2006. Nota: - Garant. de particip. se va prezenta separat, nefiind inclusa in coletul sigilat ce contine oferta si doc. de calif. - Dovada constit. garant. de particip. trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofert. Garantia de participare se va restitui conf. art. 88 din HG 925/2006 cu modif si complet ulterioare.
Garantie de buna executie Garantia de buna executie (GBE) este 10% din val contr fara TVA. Perioada de valab. a GBE va fi cel putin egala cu durata contractului. Dupa semnarea contractului, înainte de emiterea ordinului de începere executantul are obligatia de a constitui GBE în cuantum 0,7% din valoarea acestuia fara TVA. Conf L 346/2004, art. 16 (2) ,, IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de GBE, cerute în achizitiile publice de produse, lucrari si servicii” GBE se va constitui conf. art. 90* din HG 925/2006 cu modif si complet ulterioare. GBE se elibereaza conf prev art. 92.(2) HG 925/2006 cu modif. si complet ulterioare (70% dupa încheierea ultimului PV de receptie la terminarea lucrarilor de executie si 30% la finalizarea contractului de prestari servicii) . Perioada de garantie a serviciilor este de 5 ani si decurge de la data admiterii receptiei la terminarea lucrarilor si pâna la receptia finala a lucrarilor.
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: Nota: Candidatul/ofertantul nu are dreptul ca in cadrul procedurii: a)sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excuderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza; b)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii: a)a intrat in faliment, ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic; c)nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit ; c^1) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; d)a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala; e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. Oferta trebuie sa contina Imputernicire scrisa pentru reprezentantul legal nominalizat sa semneze toate documentele ofertei - se va completa Formularul 18. 1.Declaratie privind eligibilitatea: se va completa Formularul nr. 1 ( Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului orice ofertant despre care are cunostinta ca se afla in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006.). 2. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 se va completa Formularul nr. 2 ( Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afla in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare). 3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura se va completa Formularul nr. 3 4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta se va completa Formularul nr. 4 5. Declaratie pe proprie raspundere, în temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata în conformitate cu Formularul anexat din documentatia de atribuire. Încadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Se va completa Formularul nr. 8. Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006” – se va prezenta atât de catre subcontractant, cât si de tertul sustinator (daca este cazul). Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Neculai Ontanu, Primar Ion Marin, Director executiv, Directia Economica Elena Nita, Director executiv, Directia Juridica Consiliul Local al Sectorului 2: Abu-Daher Rawan, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Beldeanu Augustin Lucian, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Brancu Mihail, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Ciornohac Ionut Alexandru, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Condurateanu Andrei Razvan, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Cosmescu Marius, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Costache Jean, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Cretoiu Ioan, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Cruceanu Elena, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Dobrin Nicu, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Frumosu Dragos Vasile, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Gherghiceanu Florentina, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Glavan Ion, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Iliescu Constantin Cristinel,Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Lazaroiu Ioana, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Manciulea Vittorio Alberto, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Micu Florian, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Oprea Dumitru, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Pârvulescu Dragos Emilian, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Popa Radu Mihai, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Popescu Lenuta, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Sandu Emil, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Soare Cezar Radu, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Sufer Mioara, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Toader Mugur Mihai, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Tudor David Olivier Emmanuel, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Tudorie Violeta, Consilier, Consiliul Local al Sectorului 2 Comisia de evaluare: Corneliu Drug, Director executiv, Directia Investitii si Servicii Publice Adrian Ghita, Sef Serviciu, Serviciul Reabilitare Termica Viorel Mîndroi, Sef Serviciu, Serviciul Investitii Edilitare Petre Iancu, Inspector, Serviciul Investitii Edilitare Claudiu George Fogoras,Consilier juridic, Serviciul legislatie si contencios administrativ 6. certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local - formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata din care sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente în luna anterioara celei în care se depun ofertele/candidaturile - original sau copie “conform cu originalul”. 7. certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) - formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata din care sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente în luna anterioara celei în care se depun ofertele/candidaturile, in original sau copie “conform cu originalul”. Ofertantul din ale carui certificate constatatoare rezulta ca nu si-a îndeplinit obligatiile de plata reprezentând impozite si taxe va fi exclus din procedura de achizitie. 8. Cazier judiciar al ofertantului/candidatului 9. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitati – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. Documentele solicitate pentru neîncadrarea în prevederile art.69^1, art. 180 si art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul. In cazul asocierii mai multor persoane juridice cerintele privind situatia personala a candidatului/ofertantului trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional: a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii, cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. b) Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii- eliberate de autoritati ale tarii de origine ( certificate, cazier fiscal ,alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare/ atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional ,in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul / candidatul este stabilit, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele vor fi prezentate in original sau copie “conform cu originalul”, insotite de traducerea în limba romana Nota: In cazul asocierii mai multor persoane juridice cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic.
Capacitatea economica si financiara  
Descriere: INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. In acest caz situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta este declarata castigatoare.,INFORMATII PRIVIND SUSTINEREA ECONOMICA SI FINANCIARA A OFERTANTULUI DE CATRE O ALTA PERSOANA (conf. art. 186 din OUG 34/2006) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant/candidat si persoana respectiva. Se vor respecta prevederile ORDIN Nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie,Informatii generale: cifra medie de afaceri globale pe ultimii 3 ani care trebuie sa fie cel putin: lot 1=170.431,53 lei; lot 2=178.755,05; lot 3=488.157,84
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: Lista cu principalele servicii similare prestate in ultimii 3 ani (ultimii 3 ani se vor calcula de la data depunerii ofertelor, in urma).,Fisa/fisele privind exp sim in prestarea de servicii similare din ultimii 3 ani, din care se rezulte ca ofertantul a prestat si a dus la bun sfarsit servicii de consultanta tehnica si dirigentie de santier pentru lucrari de executie în domeniul constructiilor civile si industriale.,Se vor anexa, in “copie conform cu originalul” : a) max 2 contracte similare a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu: Lot 1=56.810,51 lei; lot 2=59.585,02 lei; lot 3=62.719,28 lei În situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta o copie a contractului de subcontractare. In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea lui, ofertantul va prezenta paginile din contract din care sa rezulte partile contractante,obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului precum si pagina finala cu semnaturi. b) proces verbal sau certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar, continand valoarea, perioada, locul prestarii serviciilor, aferent contractului prezentat. c) recomandare/document constatator din partea beneficiarului, aferenta contractului prezentat.,Lista contractelor aflate in desfasurare, daca este cazul.,Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.,Lista persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului. Se vor prezenta urmatoarele documente: - CV semnat si stampilat in original; CV-ul va avea inscrisa urmatoarea mentiune “Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor referitoare la falsul in declaratii prevazute in Codul Penal, ca datele prevazute in prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii” - Declaratii, care sa demonstreze disponibilitatea pentru implicarea în echipa ofertantului propusa pentru indeplinirea contractului. - copie « conform cu originalul » a diplomelor de studii, a atestatelor/ certificatelor profesionale.,Informatii privind personalul tehnic minim de specialitate si de asigurare a calitatii pentru fiecare lot: - 2 diriginti de santier care sa detina autorizatie de diriginte de santier eliberata de catre Inspectoratul de Stat în Constructii pentru domeniul 2.“Constructii civile, industriale si agricole” subdomeniul 2.2. Constructii civile, industriale si agricole - categoria de importanta C; - 1 diriginte de santier care sa detina autorizatie de diriginte de santier eliberata de catre Inspectoratul de Stat în Constructii pentru domeniul 8.- „Instalatii pentru constructii” subdomeniul 8.2- Instalatii sanitare, termoventilatii,NOTA: Ofertantul declarat castigator pe mai multe loturi va face dovada prin evidentierea graficului privind activitatile si timpul necesar ca expertii ofertanti - chiar daca sunt imlicati si in alte proiecte (loturi) - pot aloca timpul si resursele necesare ducerii la indeplinire a contractului de servicii.,Angajamentul ofertantului privind resursele umane,Lista privind echipamentele tehnice, dotarile specifice si utilajele, mijloacele de transport pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru îndeplinirea contractului de servicii,Informatii privind subcontractantii,Informatii privind asocierea Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Ofertantul trebuie sa completeze o Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de asociati completat,Informatii privind tert sustinator: Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. ISO 9001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii) ISO 14001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii),In cazul in care operatorul economic, nerezident în Uniunea Europeana, nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentatia de atribuire este atasata prezentei invitatii de participare
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 12.11.2012 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 12.11.2012 14:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 25.10.2012 12:08

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !