E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Service auto
Nr anunt seap / Data publicare
139731  /  18-10-2012 stare anunt
Autoritate contractanta / Judet AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE / Bucuresti
Tip / Denumire contract Servicii  /  Service auto
Cod CPV 50112000-3;
Valoare estimata 636,153.96 RON
Tip procedura Licitatie deschisa
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 29-11-2012  /  10:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 29-11-2012  /  10:30
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
anexa 2.pdf
Formulare SERVICII-servvice auto-2.doc
Ctr._Service auto ANIF_2012-septembrie.doc
caiet sarcini.pdf
FisaDate_No63929_AP.pdf
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE
Adresa postala:  Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041293, Romania, Punct(e) de contact:  Nicoleta Simon, Tel.  +40 0213322816, Email:  licitatii@anif.ro, centrala@anif.ro, Fax:  +40 0213322183, Adresa internet (URL):  http://www.anif.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
Altele: Activitati conexe agriculturii

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Service auto

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Filialele de imbunatatiri funciare ale ANIF Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Service auto pentru autovehiculele din dotarea filialelor de imbunatatiri funciare ale ANIF Bucuresti

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Contract pentru service auto pentru autovehiculele din dotarea filialelor de imbunatatiri funciare.
Valoarea minima a intervalului (258.880,96 lei) reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele) pana la data de 31.12.2012 iar valoarea maxima (636.153,96 lei) reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor
suplimentari, respectiv 377.273 lei, pentru 01.01.2013-30.04.2013.
Valoarea estimata fara TVA: intre 258.880,96 si 636.153,96 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 258,880.96 si 636,153.96 RON

II.2.2) Optiuni

Da
Aplicarea prevederii art.6 din HG nr.925/2006
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 7 luni de la data adjudecarii contractului

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

3 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

Garantia de participare este de 5177 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile (de la termenul limita de primire a ofertelor). Garantia de participare se constituie prin document emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in original sau prin depunerea cu OP in contul autoritatii contractante: RO09TREZ7045009XXX009642-deschis la Trezoreria sector 4, CIF 29275212.Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale-art.278^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA, iar in cazul IMM-urilor 2,5% din valoarea contractului fara TVA.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract,conform prevederilor art.90 din HG 925/2006,alin (1),(2) cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

bugetul de stat si surse proprii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - Formular 12A
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 - Formular 12B
Certificate de atestare fiscala ANAF pentru persoane juridice privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.
Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale. Ofertantul trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006,cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele din cadrul autoritatii contractante cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
-ing.Adi Florinel Barbu - Director General
-ing.Ciprian Mircea Blejan - Director General Adj.
-ec.Claudia Iuliana Toam - Director Economic
-ing.Lina Gruia - Sef Serv.Achizitii Publice
-cons.jur.Vasilica Sturzu - Sef Serv.Juridic
Certificatul de participare cu oferta independenta
Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul 12C Pentru persoane fizice/juridice romane
Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competente, in copie certuificata pt. conformitate cu originalul cu semnatura si stampila din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii.
Persoane juridice/fizice straine:
Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Se vor prezenta toate certificatele si formularele solicitate în fisa de date a achizitiei si care trebuie sa fie emise de organele similare din tara respectiva.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in forma copie comform cu originalul.
Autorizatie tehnica de reparatii auto emisa de R.A.R. pentru revizia si reparatia autovehiculelor corespunzatoare marcilor din dotarea filialelor de imbunatatiri funciare ale ANIF Bucuresti-Copie conform cu originalul a autorizatiei.
Autorizatie ITP-Copie conform cu originalul a autorizatiei
Declaratie pe proprie raspundere privind încadrarea întreprinderii in categoria IMM – urilor (daca este cazul)

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale - se vizeaza activitatea din ultimii 3 ani fara a se
lua in considerare anul in curs. Media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului trebuie sa fie cel putin egala cu 260.000,00 lei.

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani.
Declaratie prvind partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti
si specializare acestora
Subcontractantii declarati la deschiderea ofertelor nu pot fi schimbati pe parcursul derularii contractului decat cu acordul autoritatii contractante
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Declaratie referitoarea la efecivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Prestatorul va face dovada disponibilitatii unei retele de service specializate – cel putin o reprezentanta – în fiecare judet în care se afla sediul Filialei de Îmbunatatiri Funciare a ANIF Bucuresti
Documente/certificate emise de organisme independente acreditate, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii pentru activitati ce implica executia lucrarilor in cauza conform
ISO9001:2008 sau echivalent.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.11.2012 12:00
Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

29.11.2012 10:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 29.11.2012 10:30
Locul: Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare, Sos. Oltenitei nr.35-37, sector 4, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentanti ai operatorilor economici si observatorii UCVAP daca este cazul

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) Alte informatii

In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale deparatjarea se face prin reofertare in plic inchis.

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile art.256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic – AGENTIA NATIONALA DE ÎMBUNATATIRI FUNCIARE
Adresa postala:  Sos. Oltenitei 35-37, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041293, Romania, Tel.  +04 213322183/ +04 213326840, Email:  licitatii@anif.ro, Fax:  +04 213322183, Adresa internet (URL):  www.anif.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

16.10.2012 11:17
Daca doriti sa fiti notificat cu privire la evenimentele acestui anunt apasati aici.

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !