E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Prezenta documentatie se refera la achizitia de lucrari de realizare a unei retele termice pentru ansamblul de 120 apartamente de pe Sos. Portului, conform documentatiei tehnice.
Nr anunt seap / Data publicare
336594  /  03-10-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 163281 /  2012-12-20
Autoritate contractanta / Judet MUNICIPIUL GIURGIU / Giurgiu
Tip / Denumire contract Lucrari  /  Prezenta documentatie se refera la achizitia de lucrari de realizare a unei retele termice pentru ansamblul de 120 apartamente de pe Sos. Portului, conform documentatiei tehnice.
Cod CPV 45231113-0;
Valoare estimata 220,449.59 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 16-10-2012  /  10:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 16-10-2012  /  13:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
Documentatie de atribuire.rar.p7s
Documentatie tehnica.rar.p7s
FisaDate_No59810_IP.pdf
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: MUNICIPIUL GIURGIU
Numar invitatie: 336594 / 03.10.2012
Denumire contract: Retea termica ansamblul 120 apartamente Sos. Portului
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social MUNICIPIUL GIURGIU
Cod fiscal: 4852455, Adresa: SOSEAUA BUCURESTI NUMARUL 49-51, Giurgiu, Telefon: 0246213588, Fax: 0246213747 , Email: licitatii-contracte@primaria-giurgiu.ro
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
SOSEAUA BUCURESTI NUMARUL 49-51, Giurgiu, Romania, cod postal: 8375, telefon:+40 246213588, fax:+40 246215405, persoana de contact:Botea Nora
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Primaria Municipiului Giurgiu, Sos. Bucuresti, nr. 49-51, Sala Parter
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Retea termica ansamblul 120 apartamente Sos. Portului
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Prezenta documentatie se refera la achizitia de lucrari de realizare a unei retele termice pentru ansamblul de 120 apartamente de pe Sos. Portului, conform documentatiei tehnice.
II.1.6) CPV: 45231113-0 - Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 220,449.59 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare in valoare de 4000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei contestatii a ofertantilor respinse de CNSC, autoritatea contractanta, va retine 1% din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, conform art.278 indice 1 lit. „a” din OUG 34/2006- actualizata. Asfel suma totala ce se va retine este de 2.204,50 lei. Formele de constituire a garantiei de participare care vor fi acceptate: - prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, conform formular nr. 4 - prin depunerea unui ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pâna la data deschiderii ofertelor (cont garantie de participare: RO54TREZ3215006XXX000136, deschis la Trezoreria mun. Giurgiu) - depunerea sumei în numerar la caseria autoritatii contractante. - sau prin orice alt instrument bancar de plata;
Garantie de buna executie Garantia de buna executie a contractului se constituie printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara in conditiile legii sau de o societate de asigurari. Aceasta se va depune in original. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5,5% din pretul contractului fara TVA, sau de 2,75% din pretul contractului fara TVA in cazul IMM-urilor. Garantia de buna executie se va constitui : -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari conf. art.90, alin.1 din HG 925/2006. -prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Ofertantul câstigator are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in conformitate cu Hotararea nr.1045/19.10.2011, iar suma initiala care se depune nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: -declaratie privind eligibilitatea – completare formular 5.1 -declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 - completare formular 5.2 -certificate de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat sau local.Certificatele trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. -certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completare formular 15 -declaratie privind calitatea de participant la procedura - completare formular 20 -declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69 indice 1 din OUG 34/2006 - completare formular 6 Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documentele emise în legatura sau pentru procedura de atribuire, inclusiv toate persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante necesar finantarii contractelor de achizitie publica) sunt: Barbu Nicolae – Primar, Vladu Alexandru – Viceprimar, Popazu Liviu – Viceprimar, Rosu Petre - Secretar Municipiu, Cristea Ioana - Director Economic, Cioclu Mircea – Director Executiv, Ionete Ralica (Sef Serviciu Bugete), Chitu Alice (control financiar preventiv), Vladu Alexandru (Presedinte Comisie de evaluare), Anghel Ion (membru Comisie de evaluare), Ghincea Vasile (membru Comisie de evaluare), Badita Violeta (membru Comisie de evaluare), Comanescu Carmen (membru Comisie de evaluare), Soava Mihai (membru Comisie de evaluare), Gheorghe Cornel (membru Comisie de evaluare), Botea Nora (secretar Comisie de evaluare si responsabil organizare, derulare, finalizare procedura); Badea Ionut Mugurel – consilier local, Balanean Viorel - consilier local, Cartojan Dan Liviu – consilier local, Cepraga Cornel Sorin - consilier local, Cioaca Ionut - consilier local, Ciobanu George Daniel - consilier local, Dinu Cristina Elena - consilier local, Dinu Ionel - consilier local, Gâdea Gheorghe - consilier local, Georgescu Cosmin Stefan - consilier local, Ilie Clement - consilier local, Maroiu Marian - consilier local, Oprisan Gigi - consilier local, Pârlea Victor Constantin - consilier local, Petcu Toma Florin - consilier local, Popazu Liviu - consilier local, Stanciu Marius Viorel - consilier local, Spoiala Slav Gheorghe - consilier local, Truica Liliana Gabriela - consilier local, Velicu Florian- consilier local, Vladu Alexandru - consilier local. -certificat constatator emis cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii ofertelor de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, in copie. Ofertantului economic clasat pe primul loc, i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, depunerea certificatului constatator emis de ONRC in original/copie legalizata, pentru conformitate in situatia in care a prezentat acest document in copie.
Capacitatea economica si financiara  
Descriere: - Cifra de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (fara anul în curs) sa fie mai mare sau egala cu 400.000 lei (de doua ori valoarea estimata a contractului).Capacitatea economica si financiara poate fi sustinuta si de o alta persoana, conform OUG 34/2006;operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei care il sustine,conf. art.186 din OUG 34/2006. - copie certificata dupa ultimul bilant contabil, înregistrata si vizata de organele competente.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: -declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani -declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari -declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere. Pentru personalul de specialitate se vor prezenta CV-uri, copii dupa diplomele/certificatele de atestare/alte documente care sa certifice calificarea personalului. -informatii privind subcontractantii -informatii privind asocierea, daca este cazul - standarde de asigurare a calitatii - ISO 9001 - standarde de asigurare a managementului de mediu - ISO 14001
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentatia se afla postata in SEAP
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 16.10.2012 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 16.10.2012 13:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 02.10.2012 14:38

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !