E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:SERVICII SI LUCRARI DE INTRETINERE SI IMBUNATATIRE A PAJISTILOR COMUNALE DIN FONDURILE APIA PE TERITORIUL COMUNEI FIRLIUG
Nr anunt seap / Data publicare
336024  /  25-09-2012 stare anunt
Autoritate contractanta / Judet Comuna Firliug (Primaria Firliug jud. Caras Severin) / Caras-Severin
Tip / Denumire contract Servicii  /  SERVICII SI LUCRARI DE INTRETINERE SI IMBUNATATIRE A PAJISTILOR COMUNALE DIN FONDURILE APIA PE TERITORIUL COMUNEI FIRLIUG
Cod CPV 77314000-4;
Valoare estimata 617,702.00 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 12-10-2012  /  10:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 12-10-2012  /  11:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
P.T. PASUNI.ace
P.T. PASUNI.c00
P.T. PASUNI.c01
P.T. PASUNI.c02
P.T. PASUNI.c03
P.T. PASUNI.c04
FORMULARE - draft.doc
DRAFT CONTRACT PRESTARI SERVICII.doc.p7s
FisaDate_No60062_IP.pdf
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Comuna Firliug (Primaria Firliug jud. Caras Severin)
Numar invitatie: 336024 / 25.09.2012
Denumire contract: SERVICII SI LUCRARI DE INTRETINERE SI IMBUNATATIRE A PAJISTILOR COMUNALE DIN FONDURILE APIA PE TERITORIUL COMUNEI FIRLIUG
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social Comuna Firliug (Primaria Firliug jud. Caras Severin)
Cod fiscal: 3227815, Adresa: comuna firliug nr80 judetul caras severin, Farliug, Telefon: +40 0255235401, Fax: +40 0255235401 , Email: primariafarliug@yahoo.com
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
comuna Firliug nr80 judetul Caras Severin, Farliug, Romania, cod postal: 1720, telefon:+40 255235401, fax:+40 255235401, persoana de contact:Elena-Adriana Saraor
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
sediul autoritatii contractante, Sala de consiliu.
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
SERVICII SI LUCRARI DE INTRETINERE SI IMBUNATATIRE A PAJISTILOR COMUNALE DIN FONDURILE APIA PE TERITORIUL COMUNEI FIRLIUG
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
SERVICII SI LUCRARI DE INTRETINERE SI IMBUNATATIRE A PAJISTILOR COMUNALE DIN FONDURILE APIA PE TERITORIUL COMUNEI FIRLIUG
II.1.6) CPV: 77314000-4 - Servicii de intretinere a terenurilor (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 617,702 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare: 7000 lei;-IMM 50% (completare si prezentare Formular);- valabilitate 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor-mentionata in invitatia de participare;- se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o banca sau o societate de asigurari si este irevocabila. .Scrisoare de garantie bancara model in Sectiunea Formulare. Scrisorile de garantie bancara emise de o banca din strainatate, vor fi prezentate traduse si legalizate. Cuantumul garantiei este de 7000 lei. Ofertantii au OBLIGATIA de a depune in original dovada constituirii garantiei de participare la sediul autoritatii contractante pana la termenul de depunere a ofertelor-mentionat in invitatia de participare; oferta pe SEAP va avea o copie scanata a garantiei. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse
Garantie de buna executie Garantia de buna executie este in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA;-modul de constituire al garantiei de buna executie va fi specificat de catre ofertant in oferta sa, alegandu-se din urmatoarele modalitati:a)instrument de garantare emis de de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari sau b)retineri succesive si proportionale din facturile ce se vor deconta.In acest caz(b) contractantul are obligatia sa deschida la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Ofertantul castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie la data incheierii contractului de servicii si lucrari, iar daca opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie prin Scrisoare de garantie bancara, aceasta trebuie depusa la contract, in original, si constituie anexa la contract
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: 1. Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; - Documentul mentionat va fi prezentat de catre tertul sustinator (daca este cazul), si de catre fiecare asociat in cazul in care oferta este depusa de o asociere. 2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Documentul mentionat va fi prezentat de catre tertul sustinator (daca este cazul), si de catre fiecare asociat in cazul in care oferta este depusa de o asociere. 3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. 4. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Documentul mentionat va fi prezentat de catre tertul sustinator (daca este cazul), si de catre fiecare asociat in cazul in care oferta este depusa de o asociere. 5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - În cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. 6. Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. - In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. 7. Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local - În cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. Certificatele fiscale trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. În cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor fiscale, autoritatea contractanta solicita ca acesta, sa depuna in oferta dovada platii la zi a datoriilor reesalonate, si graficul de reesalonare. Certificatul constatator eliberat de ORC care atesta faptul ca, acesta nu este in stare de faliment ori lichidare si ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii; - In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate. Autoritatea Contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata. Se solicita declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic/ subcontractantului/tertului sustinator din care sa rezulte ca nu are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afini pâna la gradul al patrulea inclusiv si nu se afla în relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, conform art. 69¹ din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Primar: Borduz Ioan, Viceprimar Negariu Cornel Ioan, secretar Mitric Gheorghe, contabil Dragalina Aurelia, responsabil Buget: CONSILIUL LOCAL format din: Laies Petru, Augustin Gheorghe, Gabor Ioan, Moise Gheorghe, Marcu Petru, Negariu Cornel Ioan, Latcu Ioan, Vernica Petru, Maier Toma, Sandru Pavel, Frant Petru
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: UTILAJE: „Declaratie privind utilajele, instalatiile, mijloacele de transport,echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari”. Ofertantul trebuie sa dispuna de: -sapoi, topor, furca pentru fiecare angajat -mijloc transport pentru forta de munca -mijloc transport pentru deseuri rezultate,„Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere”. Se va prezenta minim 1 responsabil cu controlul calitatii(CQ)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentatia de atribuire se obtine on-line, ca anexa a prezentei invitatii de participare
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 12.10.2012 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 12.10.2012 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii: 24.09.2012 11:08

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !