E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Achizitia de pneuri necesare functionarii autosanitarelor din dotarea Serviciului de Ambulanta Judetean Bihor, valoarea minima de 70.520 lei a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri functie de care se vor elabora si evalua ofetele, aceasta valoare reprezinta valoarea estimata pâna la 31 decembrie , conf art. 6 din H.G. nr. 925/2006. iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari.
Nr anunt seap / Data publicare
335694  /  19-09-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 161138 /  2012-11-07
Autoritate contractanta / Judet Serviciul Judetean de Ambulanta Bihor / Bihor
Tip / Denumire contract Furnizare  /  Achizitia de pneuri necesare functionarii autosanitarelor din dotarea Serviciului de Ambulanta Judetean Bihor, valoarea minima de 70.520 lei a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri functie de care se vor elabora si evalua ofetele, aceasta valoare reprezinta valoarea estimata pâna la 31 decembrie , conf art. 6 din H.G. nr. 925/2006. iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari.
Cod CPV 34351100-3;
Valoare estimata 255,420.00 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 03-10-2012  /  09:30 ( - ramase )
Data deschidere oferta 03-10-2012  /  10:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
CAIET SARCINI ANVELOPE sect. II.docx.p7m
FORMULARE si MODELE - Sectiunea III.doc.p7m
CONTRACT ANVELOPE- Sectiunea IV.doc.p7m
FisaDate_No58844_IP.pdf
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Serviciul Judetean de Ambulanta Bihor
Numar invitatie: 335694 / 19.09.2012
Denumire contract: Achizitia de pneuri pentru autovehicule
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social Serviciul Judetean de Ambulanta Bihor
Cod fiscal: 7551740, Adresa: Oradea,str.Snagovului,nr.2, Oradea, Telefon: +40 412128/0359, Fax: +40 259412897 , Email: achizitii.bh@saj.ro
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Oradea,str.Snagovului,nr.2, Romania cod postal: 410587, telefon:+40 412128/0359, fax:+40 259412897, persoana de contact:Remus Alexandru Cacuci
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Oradea,str.Snagovului,nr.2,
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Sanatate
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Achizitia de pneuri pentru autovehicule
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Achizitia de pneuri necesare functionarii autosanitarelor din dotarea Serviciului de Ambulanta Judetean Bihor, valoarea minima de 70.520 lei a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri functie de care se vor elabora si evalua ofetele, aceasta valoare reprezinta valoarea estimata pâna la 31 decembrie , conf art. 6 din H.G. nr. 925/2006. iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari.
II.1.6) CPV: 34351100-3 - Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 255,420 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare : 1.410 lei Garantia de participare se poate constitui în oricare din formele prevazute la art. 86 din H.G. nr. 925/2006 (virament bancar, instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, ordin de plata). Contul de garantii al Serviciul de ambulanta judetean Oradea (autoritatii contractante), cod fiscal 7551740, Cont IBAN garantii RO 34 TREZ 0765 005 XXX 003611 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, cu mentiunea: Pneuri pentru autovehicule. Pentru I.M.M.-uri garantia se poate constitui în procent de 50 % din cuantumul precizat. In acest caz, ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se încadreaza în categoria I.M.M.-urilor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile cu incepere de la data limita stabilita pt.depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta, în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la data semnarii contractului; c)oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei; d) ofertantul a contestat un act al autoritatii contractante la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor iar Consiliul respinge contestatia (suma retinuta se va calcula conform prevederilor art. 2781 alin. (1) , lit.b)O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Garantie de buna executie Garantia de buna executie va fi de 5 % din valoarea contractului fara TVA. Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si care se va constitui ca anexa la contract în termen de maxim 5 zile calendaristice de la data semnarii contractului. In cazul retinerilor succesive din sumele datorate pentru facturi partiale contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante conform HG 1045/2011. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului, conform situatiilor de plata aprobate de catre achizitor. Suma initiala care se depune de catre executant în contul astfel deschis este de 1% din pretul contractului fara TVA
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: - Declaratiii privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 180 ,181 si art 69ˆ1 din OUG nr. 34/2006 Mentiune: persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante: -Manager - Dr. Daniela Petrisor -Director Economic – Ec. Mihaela Barnos -Oficiul Juridic – Jr. Patricia Solomie -Birou Financiar – Ec.Felicia Crainic -Sef Serviciu Aprov.- Achizitii – Ec. Remus Cacuci - Sef Serviciu Tehnic – Ing. Adrian Nemes - Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura - Certificat de participare la procedura cu oferta independenta. Documentele solicitate pentru neîncadrarea în prevederile art.180, 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul. În situatia prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006” – documentele se vor prezenta atât de catre subcontractant, cât si de tertul sustinator declaratii. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii si din care sa reiasa urmatoarele date: a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare; b) codul unic de înregistrare; c) sediul social valabil, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa); d) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic; e) domeniul de activitate principal; f) domeniile de activitate secundare; g) situatia societatii (daca este în stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii). h) administratorul/imputernicitul operatorului economic. - Documentul va fi utilizat si la verificarea situatiei personale a ofertantului. Se va permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate în cadrul acestei sectiuni în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire de a prezenta pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata. Pentru evitarea aparitiei conflictului de interese, având în vedere prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 si informatiile ce reies din certificatul constatator, autoritatea contractanta solicita acest document.
Capacitatea economica si financiara  
Descriere: - Datele de identificare si contact ale ofertantului, conturile de trezorerie si banca ce vor fi utilizate pe parcursul procedurii,- Valoarea solicitata a cifrei de afaceri trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu 141.040 lei,se solicita cifra de afaceri globala. Cifra de afaceri luata in considerare este cea mentionata in “contul de profit si pierderi” rubrica 1 - "cifra de afaceri” - Potrivit art. 185 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 în vederea îndeplinirii nivelului aferent cifrei de afaceri se solicita bilantul contabil sau se pot prezenta orice documente ce vor face dovada acestei cifre de afaceri în vederea îndeplinirii cerintei de calificare.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: - Implementarea sistemului de management de calitate în conformitate cu ISO 9001:2008, sau echivalent, valabil la data depunerii ofertelor.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
De pe site-ul SEAP sau de la sediul autoritatii contractante
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 03.10.2012 09:30
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 03.10.2012 10:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 18.09.2012 12:26

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !