E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Pentru reducerea caderilor de tensiune la capatul retelelor va fi realizat un post de transformare in zona. Postul de transformare proiectat va fi racordat la LEA 20kV « Halmeu ». Intre stalpii nr.23 si 24 ,la o distanta de 8m de stalpul nr.23, va fi introdus un stalp de beton tip SC 15014. De la noul stalp proiectat va fi pozat pe domeniul public, cablu torsadat fara purtator de 20 kV tip TA2X(FL)2Y 3x1x35mmp in lungime de 570m. Post de transformare compact in anvelopa de beton cu exploatare din exterior 100kVA (gabarit max.400kVA) echipat cu transformator de 100 kVA 20/0,4 kV , 1 buc. celula de medie tensiune monobloc cuizolatie integrala in SF6, 24kV, In=630/200A,Un =24KV, (1 buc. celula de racord echipata cu CLP ; 1 buc. celula de transformator echipata cu separator de sarcina combinat cu sigurante fuzibile, Infuz=6,3A si CLP pe ambele capete ale sigurantei fuzibile cu actionare manuala, indicator prezenta tensiune,indicator de defect -transformator in ulei,ermetic, de 100 kVA
Nr anunt seap / Data publicare
335190  /  11-09-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 160478 /  2012-10-24
Autoritate contractanta / Judet Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A. / Cluj
Tip / Denumire contract Lucrari  /  Pentru reducerea caderilor de tensiune la capatul retelelor va fi realizat un post de transformare in zona. Postul de transformare proiectat va fi racordat la LEA 20kV « Halmeu ». Intre stalpii nr.23 si 24 ,la o distanta de 8m de stalpul nr.23, va fi introdus un stalp de beton tip SC 15014. De la noul stalp proiectat va fi pozat pe domeniul public, cablu torsadat fara purtator de 20 kV tip TA2X(FL)2Y 3x1x35mmp in lungime de 570m. Post de transformare compact in anvelopa de beton cu exploatare din exterior 100kVA (gabarit max.400kVA) echipat cu transformator de 100 kVA 20/0,4 kV , 1 buc. celula de medie tensiune monobloc cuizolatie integrala in SF6, 24kV, In=630/200A,Un =24KV, (1 buc. celula de racord echipata cu CLP ; 1 buc. celula de transformator echipata cu separator de sarcina combinat cu sigurante fuzibile, Infuz=6,3A si CLP pe ambele capete ale sigurantei fuzibile cu actionare manuala, indicator prezenta tensiune,indicator de defect -transformator in ulei,ermetic, de 100 kVA
Cod CPV 45315300-1;
Valoare estimata 258,049.00 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 01-10-2012  /  09:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 01-10-2012  /  12:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
Model contract lucrari cu clauze oblig.si specif-CIARDA VETIS.doc
Formulare- CEARDA VETIS.doc
4628 pdf, pt cs.rar
FisaDate_No55779_IP.pdf
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Numar invitatie: 335190 / 11.09.2012
Denumire contract: INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV DIN MUN. SATU MARE ZONA CIARDA VETIS ,JUD.SATU MARE
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Cod fiscal: RO14476722, Adresa: str. Ilie Macelaru nr. 28A, Cluj-Napoca, Telefon: 0264-205435, Fax: 0264-205429 , Email: ada.pintican@cj.electrica.ro
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Str.Mircea cel Batran nr.10, Satu Mare, Romania, cod postal: 3900, telefon:+40 261805830, fax:+40 261805827, persoana de contact:Dr.ing.Mircea Tamas
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sediul SDEE SATU MARE, Str.Mircea cel Batran nr.10, Satu Mare, Romania, cod postal: 3900
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2) Tip Activitate: Electricitate
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV DIN MUN. SATU MARE ZONA CIARDA VETIS ,JUD.SATU MARE
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Pentru reducerea caderilor de tensiune la capatul retelelor va fi realizat un post de transformare in zona. Postul de transformare proiectat va fi racordat la LEA 20kV « Halmeu ». Intre stalpii nr.23 si 24 ,la o distanta de 8m de stalpul nr.23, va fi introdus un stalp de beton tip SC 15014. De la noul stalp proiectat va fi pozat pe domeniul public, cablu torsadat fara purtator de 20 kV tip TA2X(FL)2Y 3x1x35mmp in lungime de 570m. Post de transformare compact in anvelopa de beton cu exploatare din exterior 100kVA (gabarit max.400kVA) echipat cu transformator de 100 kVA 20/0,4 kV , 1 buc. celula de medie tensiune monobloc cuizolatie integrala in SF6, 24kV, In=630/200A,Un =24KV, (1 buc. celula de racord echipata cu CLP ; 1 buc. celula de transformator echipata cu separator de sarcina combinat cu sigurante fuzibile, Infuz=6,3A si CLP pe ambele capete ale sigurantei fuzibile cu actionare manuala, indicator prezenta tensiune,indicator de defect -transformator in ulei,ermetic, de 100 kVA,20/0.4 kV - 1 buc. tablou de joasa tensiune - Loc pentru contor electronic montat intr-o nisa vizibila din exterior Pentru alimentarea consumatorilor existenti, din postul de transformare proiectat vor fi pozate cabluri subterane de joasa tensiune astfel L=420M
II.1.6) CPV: 45315300-1 - Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 258,049 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare 5160.98 lei (2580.49 lei pentru IMM-uri). Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Documentul care atesta constituirea garantiei de participare se va prezenta, la deschidere, in original. Garantia de participare va fi exprimata in lei si poate fi constituita prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta numai dupa semnarea contractului de achizitie publica. Contul bancar pentru depunerea garantiilor este: RO58RNCB0221011950910001
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucrari reprezinta 10% (respectiv 5% pentru IMM-uri) din valoarea contractului de lucrari fara TVA. In cazul decalarii termenului contractual se va urmari si prelungirea perioadei initiale, de valabilitate a garantiei de buna executie. Moduri de constituire a garantiei de buna executie a contractului : - se poate constitui in oricare dintre formele de la art. 90 alin (1) din H.G. 925/2006 In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, numai la Trezoreria statului. - orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Ofertantul va specifica in oferta, modul in care se va constitui garantia de buna executie. Durata garantiei de buna executie este de cel putin 24 de luni.
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea: completata în conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare – în original; Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006: completata în conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare – în original; Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat(sanatate,pensii, somaj): eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat – în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificatele fiscale trebuie sa fie in termen de valabilitate si sa contina informatii din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale: eliberat de Primaria locala – în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul. Certificatul trebuie sa fie in termen de valabilitate si sa contina informatii din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006: completata in conformitate cu Formularul A1 din Sectiunea Formulare. Observatie: Vor depune declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 toti Ofertantii/Candidatii/Ofertantii asociati/Tertii sustinatori/Subcontractantii participanti in cadrul prezentei proceduri de atribuire. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului 314/2010 emis de ANRMAP si completat in conformitate cu Formularul A2 din Sectiunea Formulare. Nota: In cadrul SDEE Satu Mare persoanele cu functie de decizie sunt: Director ing. Tura Ilie si Contabil Sef ec. Orosz Ana Persoanele de la SDEE Satu Mare care aproba/semneaza documente legate de procesul de atribuire sunt: ing. Tura Ilie, ing. Pribilean Viorel, ec. Lakatos Maria, sing. Darida Valer, ing. Tamas Mircea, ing. Chiorean Dan, ing. Serban Adela Certificat constatator: Pentru persoane juridice române : - Certificat constator sa nu fie emis/eliberat cu mai mult de 30 zile inainte de data depunerii ofertelor , de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii; în original ,copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" Pentru persoane fizice române: - autorizatia de functionare, în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de îndeplinirea contractului. (în copie nelegalizata). Pentru persoane fizice/juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident (documentul se va prezenta în copie legalizata, anexându-se si traducerea autorizata în limba româna). Atestat de tip C2A sau C2B emis de ANRE valabil la data depunerii ofertelor.
Capacitatea economica si financiara  
Descriere: Informatii generale,Ultimul bilant contabil inregistrat, vizat/insotit de dovada depunerii la organele competente;
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: Lista a principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani, continând valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati,Experienta similara. Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca a executat lucrari similare celei supuse achizitiei. Formularul B4 va fi insotit de minim un contract, PV de receptie si recomandari. Recomandarile trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte: - modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv; - daca pe parcursul derularii contractului au fost înregistrate: neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de lucrari; - cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiva a operatorului economic - receptii amanate sau respinse datorita nerespectarii parametrilor.,Declaratie pe propria raspundere referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani,Declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.,Declaratie pe propria raspundere privind proportia în care contractul de lucrari urmeaza sa fie îndeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora,Declaratie pe proprie raspundere privind asocierea,Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractuluiSe vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea pregatirii profesionale a persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului. se ataseaza cv-uri Standarde de asigurare a sistemului de management al calitatii, ISO 9001/2008 sau echivalent,Standarde de asigurare a sistemului de management al mediului, ISO 14001/2005 sau echivalent
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
din SEAP
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 01.10.2012 09:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 01.10.2012 12:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii: 10.09.2012 12:08

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !