E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Proiectare si executie lucrari constructii, instalatii electrice si sanitare, lucrari de montaj si punere in functiune instalatii de distributie utilitati medicale in conformitate cu documentatia atasata si caietul de sarcini.
Nr anunt seap / Data publicare
334279  /  23-08-2012 stare anunt
Autoritate contractanta / Judet SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA / Constanta
Tip / Denumire contract Lucrari  /  Proiectare si executie lucrari constructii, instalatii electrice si sanitare, lucrari de montaj si punere in functiune instalatii de distributie utilitati medicale in conformitate cu documentatia atasata si caietul de sarcini.
Cod CPV 45215100-8;
Valoare estimata 12,029,122.00 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire oferta avantajoasa d.p.d.v economic
Data limita depunere oferta 10-09-2012  /  15:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 30-11-1999  /  00:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
Studiu de fezabilitate.part1.rar.p7s
Studiu de fezabilitate.part2.rar.p7s
CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII_Lucrari.doc.p7s
Tema de proiectare_Lucrari.doc.p7s
Cantitati minime si maxime.rar.p7s
Caiet de sarcini_lucrari.doc.p7s
modele de formulare_Lucrari.doc.p7s
DOCUMENT DESCRIPTIV_Factorilor de evaluare si a ponderilor acestora.doc.p7s
FisaDate_No54964_IP.pdf
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA
Numar invitatie: 334279 / 23.08.2012
Denumire contract: Proiectare si executie lucrari de extindere si modernizare sistem distributie utilitati medicale
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA
Cod fiscal: 4300752, Adresa: STR. ION CREANGA, NR. 18, Medgidia, Telefon: 0241810690, Fax: 0241810931 , Email: spitalmed@artelecom.net
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
IN SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Sanatate
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Proiectare si executie lucrari de extindere si modernizare sistem distributie utilitati medicale
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii acord-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 24
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1.5) Obiectul contractului:
Proiectare si executie lucrari constructii, instalatii electrice si sanitare, lucrari de montaj si punere in functiune instalatii de distributie utilitati medicale in conformitate cu documentatia atasata si caietul de sarcini.
II.1.6) CPV: 45215100-8 - Lucrari de constructii de cladiri pentru servicii sanitare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 12,029,122 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul garantiei pentru participare:240580 lei.Garantia de participare se poate depune pana la data de deschidere a ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor Garantia de participare se constituie prin: a)Instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul prevazut in documentatie. Se depune in original la sediul spitalului pana la data limita de depunere a ofertelor. b)Virament bancar in contul de garantii: RO59TREZ2325006XXX004982, Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA, CUI: 4300752 c)Restituirea garantiei de participare: -Pentru ofertele declarate necastigatoare sau respinse se restituie in termen de 3 zile lucratoare de la inchiderea procedurii -Pentru ofertele declarate castigatoare in termen de 3 zile lucratoare de la semnarea contractului Neatasarea dovezii constituirii garantiei de participare va avea drept efect descalificarea ofertantului (art. 33 alin. 3, lit. b din HG. 925/2006). Conditii de retinere: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare , ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei. c) in conformitate cu prevederile art.278 ^ 1, din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in cuatum de 8762,91 lei;
Garantie de buna executie 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara T.V.A.Cf.prev HG.1045/19.10.2011,garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, deoarece autoritatea contractanta are calitatea de institutie publica , contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trez Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: Cerinta 1:Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularului nr. 1- semnat, stampilat, scanat în format .pdf Cerinta 2:Declaratie privind eligibilitatea conform Art. 180 din Oug 34/2006 - Formularului nr. 2 - semnat, stampilat, scanat în format .pdf Cerinta 3: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din O.G.34/2006. Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: Manager Dr. Busu Stere ; Dir. Medical Dr. Petre Aureliea; Dir. Financiar Ec. Talapan Cristina. - Formularului 3- semnat, stampilat, scanat în format .pdf Cerinta 4:Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Oug 34/2006 - Formularului nr. 4- semnat, stampilat, scanat în format .pdf Cerinta 5: Certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice locala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Certificatul fiscal va prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. - Prezentarea certificatului - scanat în format .pdf Cerinta 6:Certificat eliberat de catre Directia Impozite si Taxe Locale. Certificatul fiscal va prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. - Prezentarea certificatului - scanat în format .pdf Cerinta 1: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor din care sa reiasa ca ofertantul este autorizat sa desfasoare activitatile care fac obiectul prezentei proceduri. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii, prezentarea documentului in original sau copie legalizata. - prezentarea certificatului - scanat în format .pdf Cerinta 2: Aviz de functionare eliberat de M.S. pentru comercializare, montaj si punere in functiune dispozitive medicale, valabil la data deschiderii ofertei - Prezentarea documentului - scanat în format .pdf Cerinta 3:Autorizatie ANRE pentru executarea lucrarilor de instalatii electrice - Prezentarea documentului - scanat în format .pdf
Capacitatea economica si financiara  
Descriere: Fisa de informatii generale, Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani de activitate (2009, 2010, 2011) sa fie egala sau mai mare de 6000000 lei. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR/BCE.,Bilanturile contabile pentru anii 2009,2010, 2011 vizat si inregistrat la autoritatile competente,Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte disponibilitatea financiara, sursa, suma si perioada acoperita de disponibil. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow de executie a lucrarii in cuantum de minim 2000000 lei pentru o perioada de minim 3 luni.,Ofertantul clasat pe locul I, trebuie sa demonstreze inainte de transmiterea comunicarii privind atribuirea contractului, in urma solicitarii autoritatii contractante, modul de indeplinire a cerintei prin prezentarea unei scrisori sau orice alt document emis de catre o unitate bancara din care sa rezulte faptul ca ofertantul are acces la resurse reale (sume disponibile in cont, depozite bancare, linii de credit) cu valoare cel putin egala cu 2000000 lei, avand ca destinatie cheltuieli pentru realizarea contractului ce face obiectul prezentei proceduri pentru o perioada de 3 luni,Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna (in asociere), atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare (cumularea) a resurselor tuturor membrilor asocierii. În acest caz, cerinta minima se va considera îndeplinita în mod cumulativ. În cazul sustinerii financiare acordate în conformitate cu prevederile legale angajamentul ferm de sustinere va fi întocmit în forma autentica notariala. In cazul unei sustineri tertiare, tertul sustinator va completa si prezenta Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea la Art. 181, lit. a, c^1 si d si Decl. privind neincadrarea la Art. 69^1 din OUG 34/2006 in cf. cu formularele atasate.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: Lista lucrarilor executate în ultimii 5 ani, însotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si vor preciza daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat servicii de proiectare si a executat lucrari similare, valoarea cumulata sau separata a acestora fiind egala sau mai mare mai mare decat valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent (6000000 lei inclusiv TVA),Lista personalului de specialitate. Inf. cu priv. la pers. resp. pt executia lucrarilor si la personalul de specialitate de care dispune sau a carui angajament de participare a fost obtinut, care va cuprinde obligatoriu:Manager de proiect: Studii sup, min 3 ani experienta generala; min un proiect in infrastructura sanitara,Manager de subproiect dotari tehnico-medicale si ne-medicale: Studii superioare, min 3 ani experienta generala; min un proiect in domeniul tehnicii medicale;,Manager de subproiect instalatii mecanice, electrice, sanitare si gaze medicale:, Studii super inginerie min 3 ani exp gen; min un proiect in domeniul executiei instalatiilor pentru lucrari civile Proiectant: Studii sup min 3 ani vechime min un proiect in domeniul proiectarii de infrastructura sanitara,Responsabil cu controlul tehnic de calitate: Decizie de numire a responsabilului cu contralul tehnic de calitate,Pentru fiecare dintre persoanele solicitate in lista personalului de specialitate se vor prezenta: - CV-urile din care sa rezulte cu claritate experienta relevanta pentru indeplinirea criteriilor solicitate,Pentru fiecare dintre persoanele solicitate in lista personalului de specialitate se vor prezenta: - Declaratia de disponibilitate, incluzand acordul de participare in echipa de implementare,Pentru fiecare dintre persoanele solicitate in lista personalului de specialitate se vor prezenta: - Diplome, atestate, autorizatii din care sa rezulte pregatirea profesionala necesara pozitiei pe care o va ocupa in contract; - copii dupa cartea de munca / contracte de munca sau orice alte documente relevante care sa demonstreze experienta profesionala generala;,Liste cu personalul calificat si necalificat de care dispune sau a carui angajament de participare a fost obtinut, pentru executarea lucrarilor. Informatii cu privire la personalul de executie necesar realizarii contractului, care va cuprinde: a)personal de executie calificat, care sa cuprinda obligatoriu: instalatori, zidari, electricieni, sudori; b)personal necalificat,Certificatul de calificare pentru personalul care urmeaza sa efectueze operatiuni de brazare emis de catre orice organism abilitat conform standardului SR EN 13133: 2002, in cazul instalatiilor de gaze medicale,- CV-urile persoanelor ce vor asigura instalarea, punerea in functiune si service-ul, pentru echipamentele ce fac obiectul prezentei proceduri, in perioada de garantie.,Informatii privind utilajele necesare indeplinirii obligatiilor contractuale. Lista utilajelor pe care le detine in proprietate, inchiriere/ alte forme sau in dotarea subcontractantilor pentru partile din lucrare care vor fi subcontractate.,Informatii privind subcontractantii - Declaratia privind subcontractarea În cazul în care în propunerea tehnica este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor,Acordurile de subcontractare (daca este cazul). In conditiile în care în propunerea tehnica nu este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din acest contract, ofertantul are totusi obligatia de a prezenta Formularul nr. 15 „Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora” mentionându-se „Nu este cazul”.,Informatii privind asocierea In situatia in care oferta va fi depusa de o asociere intre doi sau mai multi operatori economici, atunci acestia vor prezenta un Acord de asociere În conditiile în care ofertantul este contractant unic, acesta are totusi obligatia de a prezenta Formularul nr. 16 mentionându-se „Nu este cazul”. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile art. 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.,Certificatul emis conform HG 1037/13.10.2010 ce face dovada respectarii normelor de protectia mediului si inscriere in Registrul de punere pe piata a echipamentelor electrice si electronice Dovada implementarii si certificarii managementului calitatii conform ISO 9001:2008 sau echivalent pentru proiectare si executie lucrari valabil la data deschiderii ofertelor. Certificatul trebuie sa fie emis de un organism acreditat.,Dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, în conformitate cu ISO 13485 pentru proiectare si executie lucrari de instalare si reabilitare instalatii de fluide si gaze medicinale, valabil la data deschiderii ofertelor. Certificatul trebuie sa fie emis de un organism acreditat.,Dovada asigurarii unui nivel corespunzator a protectiei mediului, în conformitate cu SR EN ISO 14001/ 2005 sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor Certificatul trebuie sa fie emis de un organism acreditat.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Factori de evaluare
Denumire  Punctaj maxim
Pretul ofertei  40 
Descriere: Componenta financiara
componenta tetehnica  60 
Descriere: Conform documentului descriptiv atasat ce contine factorii de evaluare
 
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
DIN SEAP
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 10.09.2012 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 10.11.2012
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 23.08.2012 13:33
 Detalii procedura

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !