E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Furnizare reactivi de imunologie-latex pentru laborator clinic la sediul achizitorului din Str. Roma, nr. 32-34, sector 1, Bucuresti. Autoritatea contractanta va încheia un acord cadru, pe o perioada de 2 ani (2012-2013), în urma aplicarii procedurii de cerere de oferta cu faza finala electronica, cu un operator economic pentru intregul lot de reactivi, atribuind ulterior contracte subsecvente operatorului economic câstigator, pentru cantitatea necesara autoritatii contractante în limita maxima stipulata. Contractele subsecvente vor fi atribuite fara reluarea competitiei si se vor încheia în baza pretului în euro din acordul cadru, pretul în lei stabilindu-se la cursul euro din data atribuirii contractului subsecvent.
Nr anunt seap / Data publicare
333706  /  14-08-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 159690 /  2012-10-08
Autoritate contractanta / Judet UM 0510 BUCURESTI / Bucuresti
Tip / Denumire contract Furnizare  /  Furnizare reactivi de imunologie-latex pentru laborator clinic la sediul achizitorului din Str. Roma, nr. 32-34, sector 1, Bucuresti. Autoritatea contractanta va încheia un acord cadru, pe o perioada de 2 ani (2012-2013), în urma aplicarii procedurii de cerere de oferta cu faza finala electronica, cu un operator economic pentru intregul lot de reactivi, atribuind ulterior contracte subsecvente operatorului economic câstigator, pentru cantitatea necesara autoritatii contractante în limita maxima stipulata. Contractele subsecvente vor fi atribuite fara reluarea competitiei si se vor încheia în baza pretului în euro din acordul cadru, pretul în lei stabilindu-se la cursul euro din data atribuirii contractului subsecvent.
Cod CPV 33696200-7;
Valoare estimata 232,360.00 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 27-08-2012  /  11:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 27-08-2012  /  12:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
A.Caiet de sarcini -imunologie-latex-.rtf
C.Clauze contractuale obligatorii.docx
D.Formulare.rtf
FisaDate_No49420_IP.pdf
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: UM 0510 BUCURESTI
Numar invitatie: 333706 / 14.08.2012
Denumire contract: Contract de furnizare reactivi de imunologie-latex
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social UM 0510 BUCURESTI
Cod fiscal: 11353288, Adresa: strada Roma nr.32-34 sector 1 Bucuresti, Bucuresti, Telefon: 0212314880, Fax: 0212314880 , Email: SILVIA-BLEOTU@ati.pcnet.ro;GINA-BADEA@ati.pcnet.ro
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
strada Roma nr.32-34 sector 1 Bucuresti, Bucuresti, Romania, cod postal: 011774, telefon:+40 212314880, fax:+40 212314880, persoana de contact:SILVIA BLEOTU, NEAGU GEORGETA, STANCIU ANDREEA
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Str. Roma, nr. 32-34, SECTOR 1, Bucuresti, tel: 021-2314880
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Ordine si siguranta publica
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Contract de furnizare reactivi de imunologie-latex
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii acord-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 16
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1.5) Obiectul contractului:
Furnizare reactivi de imunologie-latex pentru laborator clinic la sediul achizitorului din Str. Roma, nr. 32-34, sector 1, Bucuresti. Autoritatea contractanta va încheia un acord cadru, pe o perioada de 2 ani (2012-2013), în urma aplicarii procedurii de cerere de oferta cu faza finala electronica, cu un operator economic pentru intregul lot de reactivi, atribuind ulterior contracte subsecvente operatorului economic câstigator, pentru cantitatea necesara autoritatii contractante în limita maxima stipulata. Contractele subsecvente vor fi atribuite fara reluarea competitiei si se vor încheia în baza pretului în euro din acordul cadru, pretul în lei stabilindu-se la cursul euro din data atribuirii contractului subsecvent.
II.1.6) CPV: 33696200-7 - Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 232,360 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantum: 4.647,20 ron. Garantia de participare se constituie, conform art.86 alin.1 si 5 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare conform art.87 alin.1 din H.G. 925/2006. Garantia se exprima în lei si va fi valabila 100 zile de la data limita pentru depunerea ofertelor. În cazul în care garantia de participare se constituie prin virament, aceasta se va vira în contul: RO69TREZ7015005XXX000121 deschis la Trezoreria Sectorului 1 Bucuresti.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare va fi de 10% (5% în cazul în care operatorul economic odata cu depunerea ofertei prezinta documente conform prevederilor Legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care dovedesc încadrarea în categoria IMM) din valoarea angajata a acestuia, fara TVA. Modul de constituire: în conformitate cu prevederile art.89-90 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile ulterioare. În cazul în care ofertantul declarat câstigator nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei si nu mai târziu de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a retine garantia de participare.
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: 1 Declaratia privind eligibilitatea Formular 12A 2 Dovada privind neîncadrare în prevederile art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 Formular 12B 3 Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art.69^1 din din O.U.G. nr.34/2006 Formular 12E Persoanele din cadrul autoriatii contractante care detin functii de decizie cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, precum si persoanele care semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire: Tanasescu Ioana - director, Sontea Irina - contabil-sef, Bleotu Silvia - sef departament achizitii, Stanciu Andreea - presedinte comisie de evaluare, Neagu Georgeta- membru, dr. Petrescu Silvia-membru, biolog Gheorghita Mihaela -membru, Neculai Ionica -membru, Motoc Ecaterina-membru, Todoran Adrian -membru 4 Declaratia privind calitatea de participant la procedura Formular 12C 5 Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la procedura cu oferta independenta Formular 12D 6 Cazierul fiscal din care sa rezulte ca nu are fapte înscrise în acesta, valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. 7 Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general ) pentru persoane juridice din care sa reiasa obligatiile exigibile scadente în luna anterioara celei în care se depun ofertele. 8 Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile scadente în luna anterioara celei în care se depun ofertele. Documentele se vor depune în oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic. Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, valabil la data depunerii ofertelor (eliberat cu cel mult 30 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor), din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar furnizarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. Acest lucru va fi subliniat pe certificat.Pentru persoane juridice straine – documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori aparatenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii, confrom Legii nr.176/2000 modificata si actualizata. Documente din care sa rezulte ca reactivii ofertati sunt autorizati de Ministerul Sanatatii pentru a fi utilizati în reteaua sanitara, aflate în termen de valabilitate la data licitatiei. Documentele se vor depune în oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: Certificate privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001:2008 sau certificate echivalente.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentatia este publicata in SEAP.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 27.08.2012 11:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 27.08.2012 12:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 14.08.2012 10:13

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !