E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Contract de executie lucrari „Reparatii capitale cladire scoala. Inlocuire invelitoare existenta” la Scoala de arte si meserii „Gh. Atanasiu” Timisoara, judetul Timis. Alte detalii se regasesc in Proiect tehnic – Caiete de sarcini, Liste de cantitati, Partea desenata a proiectului tehnic.
Nr anunt seap / Data publicare
333325  /  08-08-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 159986 /  2012-10-12
Autoritate contractanta / Judet GRUP SCOLAR "GHEORGHE ATANASIU" Timisoara / Timis
Tip / Denumire contract Lucrari  /  Contract de executie lucrari „Reparatii capitale cladire scoala. Inlocuire invelitoare existenta” la Scoala de arte si meserii „Gh. Atanasiu” Timisoara, judetul Timis. Alte detalii se regasesc in Proiect tehnic – Caiete de sarcini, Liste de cantitati, Partea desenata a proiectului tehnic.
Cod CPV 45261910-6;
Valoare estimata 337,016.00 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 20-08-2012  /  10:30 ( - ramase )
Data deschidere oferta 20-08-2012  /  11:30
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
Caiet de sarcini.pdf.p7s
DESFACERE ACOPERIS.pdf.p7s
Memoriu de rezistenta.pdf.p7s
REPARATII ACOPERIS.pdf.p7s
Plan invelitoare existenta.rar
Detalii creare gol in perete.rar
Detalii jgheaburi.rar
Detalii podest metalic.rar
Plan planseu izolat termic.rar
Sectiunea A-A prin sarpanta.rar
Sectiunea B-B prin sarpanta.rar
Formularesi contract de lucrari.doc.p7s
Contract de executie.doc.p7s
FisaDate_No52610_IP.pdf
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: GRUP SCOLAR "GHEORGHE ATANASIU" Timisoara
Numar invitatie: 333325 / 08.08.2012
Denumire contract: „Reparatii capitale cladire scoala. Inlocuire invelitoare existenta” Scoala de arte si meserii „Gh. Atanasiu” Timisoara, judetul Timis
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social GRUP SCOLAR "GHEORGHE ATANASIU" Timisoara
Cod fiscal: 4691634, Adresa: Str. Gheorghe Doja nr. 16, Timisoara, Telefon: +40 0256491872, Fax: +40 0372875096 , Email: sc_gheorgheatanasiu@yahoo.com
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Str. Gheorghe Doja nr. 16, Timisoara, Romania, cod postal: 300192, telefon:+40 256491872, fax:+40 372875096, persoana de contact:ELENA LOREDANA VARZARU
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Str. Gheorghe Doja nr. 16, Timisoara, Romania, cod postal: 300192, telefon:+40 256491872, fax:+40 372875096, persoana de contact:ELENA LOREDANA VARZARU
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Educatie
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
„Reparatii capitale cladire scoala. Inlocuire invelitoare existenta” Scoala de arte si meserii „Gh. Atanasiu” Timisoara, judetul Timis
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Contract de executie lucrari „Reparatii capitale cladire scoala. Inlocuire invelitoare existenta” la Scoala de arte si meserii „Gh. Atanasiu” Timisoara, judetul Timis. Alte detalii se regasesc in Proiect tehnic – Caiete de sarcini, Liste de cantitati, Partea desenata a proiectului tehnic.
II.1.6) CPV: 45261910-6 - Reparare de acoperisuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 337,016 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare este de 5000 lei si se va constitui conform art.86 alin(1) din H.G. nr.925/2006 astfel - scrisoare de garantie bancara, prezentata in original Formular nr. 24;- ordin de plata sau fila cec, confirmate de catre banca emitenta;- instrumente de garantare emise de o societate de asigurari; - depunerea la casieria unitatii a sumei in numerar.Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare va fi retinuta de catre autoritatea contractanta in oricare din urmatoarele situatii: - ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; - ofertantul a carui oferta a fost stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; - oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei; Garantia de participare constituita de ofertanti se returneaza de catre autoritatea contractanta dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul declarat castigator, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei. In toate cazurile de constituire a garantiei de participare, dovada trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. In cazul ofertantilor IMM garantia de participare se constituie în procent de 50% din cuantum. Contul in care se va depune garantia de participare: RO32TREZ6215004XXX000268 In conformitate cu art.278^1 alin. 1 lit. b din OUG 34/2006 autoritatea contractanta va retine contestatorului (in cazul unei contestatii nefondate catre CNSC) din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 3370.16 lei – constituita astfel: 1% din valoare. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare vor fi respinse.
Garantie de buna executie Se va constitui in termen de 3 zile de la data semnarii contractului. Garantia de buna executie se constituie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului, astfel: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ( Formularul nr. 26 ) sau de o societate de asigurari (conf. art. 90 alin. 1 din HG 925/2006) sau prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. În acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti, cf. H. 1045/2011. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.In cazul ofertantilor IMM, care fac dovada în acest sens prin prezentarea documentelor prevazute în legea 346/2004, cu completarile si modificarile ulterioare, garantia de buna executie se constituie în procent de 50% din cuantum.
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: Prezentare Formular 1 - Declaratie pe proprie raspundere Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 completata si modificata atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Prezentare Formular nr. 2 - Declaratie pe proprie raspundere. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazutede art. 181 din OUG nr. 34/2006, autoritatea contractanta are dreptul de a exclude ofertantul de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Declaratie privind calitatea de participant la procedura – Formular 3 Declaratie privind neincadrarea in art. 69'1- Formular nr. 4 Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta, completat,semnat si parafat de reprezentantul autorizat sa angajeze firma ofertanta in contract Formular 5. In cazul ofertei comune fiecare asociat va prezenta documentele mai sus precizate. Toate certificatele/documentele/formularele mentionate mai sus trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata. Autoritatea isi rezerva dreptul, cf. art. 11 alin. 3 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare de a solicita precizari sau confirmari suplimentare cu privire la orice document prezentat de catre operatorii economici, atat acestora cat si autoritatilor competente ce pot furniza informatii. Lista persoanelor care detin funcii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea, finalizarea procedurii de atribuire: 1. Lascau Petru - director - presedinte 2. Varzaru Loredana - informatician - membru 3. Simionescu Sandu - inginer constructii - membru 4. Gudiu Marioara - inginer mecanica - membru 5. Ursoiu Florica - administrator - membru Persoanele juridice/fizice romane trebuie sa prezinte: a) Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii catre Bugetul general consolidat. b) Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul local din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata si vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art.182 din OUG nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Din certificatele prezentate Ofertantul/Ofertantii trebuie sa nu aiba datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. In cazul ofertei comune fiecare asociat va prezenta documentele mai sus precizate. Pentru persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa ca agentul economic are prevazut in obiectul de activitate domeniul de activitatea supus licitatiei si nu are inscrise urmatoarele mentiuni: falimente, condamnari, abuz de incredere, fals, uz de fals, concurenta neloiala, - abateri. (in cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest certificat). Pentru persoane juridice/fizice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, ofertantul/candidatul va prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare cu apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, precum si un certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs, in traducere legalizata in limba romana. (in cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular). Acestea se vor prezenta în traducere legalizata. Certificatele/documentele se vor prezenta in original sau copie legalizata.
Capacitatea economica si financiara  
Descriere: Vor fi prezentate bilant contabil sau extras din acesta aferente exercitiului financiar 2011, vizat si inregistrat de organele competente vor fi prezentate de ofertanti/ofetantii asociati in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Pentru persoanele juridice straine, documentele edificatoare sunt acceptate cu conditia sa fie in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si sa fie prezentate in copie certificata pentru conform cu originalul in traducere in limba romana, semnata si parafata de un traducator autorizat, din Romania sau un alt stat membru al UE.,Ofertantul trebuie sa inregistreze o valoare a indicatorului „Lichiditate generala’’ (LG) pentru exercitiul financiar aferent anului 2011 de cel putin 100% LG = (Active circulante/DatoriiCurente) x 100 Scrisoare de confirmare de fonduri emisa de banca ofertantului din care sa rezulte un cashflow de 118000 lei, din valoarea ofertei valabila pe toata durata executarii contractului, sub forma de scrisoare de garantie bancara, linie de credit sau numerar (cash) disponibil in cont nominalizat (alocat) pentru proiectul respectiv. Cifra de afaceri pe ultimul an, respectiv 2011, trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea lucrarilor supuse prezentei licitatii, respectiv 337016 lei (pe total in cazul societatilor mixte/consortiilor/asocierilor sau pentru o singura firma in cazul unui singur ofertant) .În cazul ofertantilor IMM Formular Anexa A cifra de afaceri poate sa fie cu 50% mai mica decat valoarea licitata.In cazul asocierii toti membrii sunt obligati sa se regaseasca in categoria IMM.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: Ofertantul impreuna cu asociatii – trebuie sa prezinte o lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (2007, 2008, 2009, 2010 si 2011) continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati locale sau clienti privati Formularul 8 . In cazul societatilor mixte/consortiilor/ asocierilor, toti membrii impreuna sa fi executat cel putin : - o lucrare similara realizata printr-un contract, a carei valoare sa fie de minim 337016 lei si de aceeasi complexitate. Daca este un singur ofertant acesta trebuie sa fi realizat cel putin: - o lucrare similara realizata printr-un contract, a carei valoare sa fie de minim 337016 lei si de aceeasi complexitate.Formular R Recomandare, Lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani - Formularul 8,Operatorul economic impreuna cu ofertantul asociat si subcontractant, dupa caz, trebuie sa faca dovada ca poate dispune (proprietate/leasing sau contract/conventie de inchiriere) de urmatoarele tipuri de echipamente: - macara electrica inaltime de lucru min. 12 m; - motostivuitor; - schela metalica min. 1800 mp; Se vor prezenta copii legalizate ale cartilor de identitate pentru fiecare utilaj unde este cazul, si se va face dovada verificarii tehnice valabile la data deschiderii ofertelor.,Lista nominala a personalului propus pentru indeplinirea contractului. Expertii cheie trebuie sa fie minim 2 (doi) si sa indeplineasca urmatoarele criterii minimale -1 inginer RTE cu specializare constructii civile; -1 inginer CQ cu specializare constructii civile; Personalul de conducere cu o vechime de minim 3 ani -coordonator lucrare manager de santier; Se vor prezenta copii legalizate sau copii marcate de catre ofertant cu ,,conform cu originalul” dupa atestate si legitimatii vizata la zi. Se va prezenta Declaratie de disponibilitate. Nota: Se va permite, pe lânga prezentarea de contracte de prestari servicii si contracte de colaborare cu persoanele de specialitate.Declaratii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere–Formulare nr. 9-12. Prezentare contracte de munca la zi si inregistrate ITM/angajamente de participare, CV, diplome si alte atestari/autorizari profesionale sau grade/titluri stiintifice sau contracte comerciale.,Informatii privind subcontractantii: 1. Completarea si prezentarea Formularului nr.14 cu subcontractantii, specializarea si acordul acestora. 2. Informatii privind lucrarile executate de subcontractanti. 3. Informatii privind proportia in care contractul urmeaza fie indeplinit de subcontractanti. 4. Prezentarea Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului comertului in valabilitate la data deschiderii ofertelor. 5.Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit. Vor fi prezentate acordul / acordurile de subcontractare ( într-un exemplar original ), acestea devenind anexe ale contractului în cazul în care oferta va fi declarata câstigatoare. În cazul în care oferta este declarata câstigatoare, la semnarea contractului de lucrari va fi prezentat acordul de subcontractare legalizat .,Informatii privind asociatii : Acordul de asociere prezentat în original , va cuprinde în mod obligatoriu , drepturile si obligatiile fiecarui asociat , perioada de valabilitate ( minim : durata contractului ) , desemnarea asociatului lider ce va fi raspunzator de îndeplinirea obligatiilor contractuale , procentul de îndeplinire a contractului corespunzator fiecarui asociat ( procent si valoare ), obiectul concret al contributiei fiecarui asociat la realizarea contractului ; clauze de reziliere .În cazul în care oferta este declarata câstigatoare , la semnarea contractului de lucrari va fi prezentat acordul de asociere legalizat. Cerinta minima privind cifra medie de afaceri în domeniul principal de activitate va putea fi dovedita prin luarea în considerare a resurselor tuturor asociatilor. Asociatia va prezenta un singur set de documente ce vor fi inserate în ordinea solicitarii prin prezenta Fisa de date a achizitiei , succesiv pentru fiecare asociat .,Informatii privind sustinerea tehnica si/sau profesionala: Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic sau a grupului de operatori economici, poate fi sustinuta si de un tert, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit.a), c) si d) din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Certificare ISO 9001 /2008 sau echivalent pentru domeniul de activitate care face obiectul achizitiei – valabila la deschiderea ofertelor.,Standardele de protectia mediului ISO 14001 sau echivalent pentru domeniul de activitate care face obiectul achizitiei – valabila la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentatia se gaseste in totalitate atasata Invitatiei de participare.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 20.08.2012 10:30
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 20.08.2012 11:30
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii: 07.08.2012 09:10

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !