E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:se doreste achizitionare de servicii de curierat necesare transmiterii corespondentei institutiei
Nr anunt seap / Data publicare
332498  /  26-07-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 160629 /  2012-10-26
Autoritate contractanta / Judet INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER / Bucuresti
Tip / Denumire contract Servicii  /  se doreste achizitionare de servicii de curierat necesare transmiterii corespondentei institutiei
Cod CPV 64120000-3;
Valoare estimata 555,100.00 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 08-08-2012  /  09:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 08-08-2012  /  11:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
MODEL CONTRACT.docx.p7s
formulare.docx.p7s
caiet de sarcini curierat 2.docx.p7s
FisaDate_No50414_IP.pdf
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER
Numar invitatie: 332498 / 26.07.2012
Denumire contract: servicii de curierat
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER
Cod fiscal: 29348330, Adresa: bld. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, Telefon: +40 743060630, Fax: , Email: isctr@mt.ro
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Bld. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, Romania, cod postal: 010873, telefon:+40 751193738, fax:+40 213116680, , intrare poarta G, parter, la Registratura ISCTR, persoana de contact: ROXANA MARIA DOVLEAC. Atentie! A nu se confunda cu Registratura Ministerului Transporturilor.
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Bld. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, Romania, cod postal: 010873, telefon:+40 751193738, fax:+40 213116680, persoana de contact: ROXANA MARIA DOVLEAC
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (controlul in transportuul rutier)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
servicii de curierat
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
se doreste achizitionare de servicii de curierat necesare transmiterii corespondentei institutiei
II.1.6) CPV: 64120000-3 - Servicii de curierat (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 555,100 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare G.de P.-10.200,00 lei.Perioada de valabilitate a G.P.va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri,G.P. va fi emisa fie în numele asoc. fara a se crea o noua personalitate juridica, în numele Liderului asocierii (se va atasa la scrisoarea de garantie aceasta împuternicire semnata de asociati) sau în numele oricarui membru al asocierii. G.de P. se constituie printr-un virament bancar sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire . G.P.trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sã prevadã dacã plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupã constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine G.P., atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre sit.prevazute la art. 87 din HG 925/2006 .Daca CNSC respinge contestatia - ca nefondata a.c. retine din garantia de participare a ofertantului contestator, in conformitate cu prevederile art. 278^1, alin (1) , lit b) din OUG 34/2006, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, în raport cu valoarea estimata a contractului, urmatoarea suma: 4335,09lei. G. de P. si suma care poate fi retinuta din garantia de participare s-au calculat in raport cu valoarea estimata a contractului pana la 31.12.2012.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul contractului, fara TVA. Ofertantul invitat de catre autoritatea contractanta sa incheie contractul de achizitie publica are obligatia de a constitui garantia de buna executie, ce se va exprima in lei sub forma de scrisoare de garantie bancara precum si alte instrumente de garantare emise in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari in favoarea autoritatii contractante dar nu mai tarziu de cinci zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila iar instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: Declaratie privind eligibilitatea(neîncadrarea în prevederile art.180 din O.U.G. 34/2006)-Formular 4. În cazul depunerii unei oferte în asociere,fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei. În cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico- profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr.34/2006- Formular 5. In cazul unei asocieri, sau sustinere financiara/tehnica/profesionala, fiecare asociat/tert sustinator va prezenta documentul mentionat. Tertul care asigura sustinerea financiara tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform art.181 lit.a),c1) si d).Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Prezentarea certificatelor constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata. 1. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social operatorul economic ( doar punct/puncte de lucru implicate in derularea contractelor), care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat în luna anterioara celei în care se depun ofertele-Se vor prezenta formularele- tip în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata cu mentiune „conform cu originalul”; 2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, care sa ateste îndeplinirea obligatiilor fata de bugetul local în luna anterioara celei în care se depun ofertele . emis de autoritatile locale unde ofertantul are sediul social (fara sedii secundare /puncte de lucru) - Se vor prezenta formularele- tip în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata cu mentiune „conform cu originalul”; Conditie de calificare : Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plata de catre organele competente (conform art.9 alin.1 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP) si în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora prin prezentarea documentelor doveditoare în original sau copie semnata si stampilata cu mentiune„conform cu originalul”, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care înregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) în luna anterioara celei în care se depun ofertele.a) Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni , conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. b) În cazul depunerii unei oferte în asociere, cerintele formulate vor fi demonstrate de fiecare asociat. (prezentarea formularului de la punctul 1 si 2). Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine ( certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante (in luna anterioara celei in care se depun ofertele ). Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art.182 din OUG nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr.337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi prezentate in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „ conform cu originalul” la care se va atasa traducerea autorizata a acestora in limba romana. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP NR. 314/2010 - Formular 7,Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 ( evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa Formularul 8 din sectiunea Formulare. In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: - STEFANESCU GABRIEL ADRIAN - INSPECTOR DE STAT SEF - BIRAU EUGEN - DIRECTOR DIRECTIA FINANCIARA - BOBOS RADU ANTON - DIRECTOR DIRECTIA TRANSPORT LOGISTICA SI ADMINISTRATIV - BUSI SEBASTIAN - DIRECTOR DIRECTIA JURIDICA SI RESURSE UMANE - STOICAN STEFANIA - DIRECTOR DIRECTIA INFORMARE SI INFORMATIZARE - IFRIM IONUT IRINEL - SEF SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE MEMBRII CONSILIULUI DE CONDUCERE AL ISCTR: - ELENA GABRIELA MOCANU - AUREL DUMITRESCU - LIZETA VOLCINSCHI - MIHAELA SIMION Atentie: a. In cazul unei asocieri liderul asociatiei cât si fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular b. In cazul in care ofertantul subcontracteaza, sau este sustinut de catre un tert, atunci subcontractantul sau tertul sustinator este obligat sa prezinte acest formular. Ptr. persoane juridice/fizice române-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca: a)-ofertantul desfasoara activitati similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii. b) - ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii privind procedura insolventei. Atentie: a. Obiectul contractului prezentei proceduri trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. b. Certificatul va fi prezentat în original, copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul. Autoritatea contractanta va solicita in cazul in care oferta este castigatoare , inainte de transmiterea comunicarii – sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata - in cazul in care s-a prezentat ,,copie conform cu originalul”- c. In cazul unei asocieri liderul asociatiei cât si fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. d. Ofertantul este obligat sa informeze Autoritatea Contractanta despre orice modificare intervenita cu privire la situatiile certificate prin documentele solicitate mai sus, in termen de maxim 7 zile lucratoare de la interventie sau, dupa caz, luarea la cunostinta asupra acestor modificari. Ptr.persoane juridice /fizice straine Documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte competenta persoanei juridice/fizice straine de a livra produsele care fac obiectul prezentei achizitii, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este stabilit. Atentie: a. Documentele sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata cu mentiune „conform cu originalul „ insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. b. În cazul depunerii documentelor în copie simpla autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printro solicitare adresata ulterior ofertantilor în cauza. Autorizatia sau echivalent emisa de Autoritatea Nationala pentru Administrarea si Reglementarea în Comunicatii, în copie certificata de ofertant „Conform cu originalul”, în termen de valabilitate. Având în vedere specificul serviciilor solicitate ofertantul trebuie sa dovedeasca ca este autorizat pentru a presta serviciile ce fac obiectul procedurii in cf cu prev art. 16 din OG 31/2002 actualizata privind serviciile postale
Capacitatea economica si financiara  
Descriere: Inf gen cu prezentarea cifrei medii anuale de afaceri pe ultimii 3 ani. Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu: 555.120 lei Se solicita: compl F 9. Doc ce vor fi prez in vederea indepli cerintei de calif sunt la latitudinea op ec. Liderul asociatiei, singur sau împr cu asoc trebuie sa asigure aceasta CA. Ofertantii din categoria IMM beneficiaza de reducerea cu 50 % a CA, stabilite în fisa de date a achizitiei, cf art.16 alin.(2) si art.3 alin.(1) din L 346/2004. Capac ec-fin a op ec poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186, alin. 1, 2, 3 din OUG 34/2006. In cazul dat, persoana sustinatoare a unui op ec trebuie sa prez urm doc: 1. Declaratie privind eligibilitatea. 2. Angajament Tert sustinator financiar, încheiat în forma aut. 3. Documente care sa probeze capacit de sustinere pentru ofertant. Cerinta privind CA va fi îndeplinita în intregime de catre un singur tert sustinator conform Anexei 2 la Ord 509 al ANRMAP.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: Experienta similara Prezentarea a maxim 2 documente/ pagini relevante ale contractului care sa confirme ptrestarea de servicii similare. Acestea vor fi insotite de procesele verbale de receptie a serviciilor si dupa Recomandare/ Document constatator emis de beneficiar pentru fiecare contract prezentat ca experienta similara. Având în vedere complexitatea contractului si scopul acestuia, pentru a reduce riscul de neîndeplinire a obligatiilor contractuale, este necesar ca ofertantul sa dovedeasca experienta similara în ultimii 3 ani în calitate de contractant în executia si finalizarea cu succes a unor contracte similare. Conform celor precizate mai sus este necesar ca ofertantii sa dovedeasca ca au derulat cel putin 1 contract maxim 2 contracte de prestare de servicii similare fiind probata,astfel, o anumita experienta si conduita.,Pentru buna desfasurare a contractului de furnizare , ofertantul trebuie sa detina cel putin o locatie de lucru in fiecare judet Referitor la capacitatea tehnica s-au solicitat cel putin o locatie de lucru pe raza fiecarui judet al tarii pentru a putea asigura in timp util colectarea si distribuirea corespondentei de la toate locatiile de lucru ale achizitorului si catre toti destinatarii.,Declaratie priv partea/ partile din contract ce urmeaza a fi indepl de asociati si specializarea acestora - Formular 11-din sectiune Formulare. Ofertantul- liderul Asociatiei va completa Form 11. Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de asociere-Formularul 12. Declaratie privind partea/ partile din contr ce urm a fi indepl de asociati si specializarea acestora - Formular 11. Ofertantul- liderul Asociatiei va completa Formularul 11 - Lista cuprinzand asociatii/subcontractorii. Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de asociere-Formularul 12 Mai multi op ec au dr de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Autorit contr solicita legalizarea asocierii numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. Acordul de asociere legalizat va fi prezentat AC la data semnarii contractului. Acordul de asoc va indica participarea (in procente) la prestarea serviciilor si serviciile care urmeaza a fi prest de fiecare dintre asociati in cadrul parte,Declaratie privind partea/ partile din contract ce urmeaza a fi indeplinite de subcontractanti si datele de recunoastere a acestora - Formular 11-din Sectiune Formulare. Ofertantul- liderul Asociatiei va completa Formularul 11 – din Sectiunea formulare Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de subcontractare-Formularul 13 -Acord de subcontractare- din Sectiune formulare La încheierea contractului de achizitie publica se solicita prezentarea contr încheiate cu subcontractantii nominalizati în oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul der contr, contractantul are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta doar cu acceptul aut contr, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. Operatorii economici trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea unui sistem de management al calitatii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 sau echivalent. Prezentarea Certificatului SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru domeniul de activitate al contractului – copie semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului cu mentiunea “conform cu originalul”-valabil la data limita de depunere a ofertelor. Certificarea sistemului de management al calitatii conform standardelor ISO 90001/echivalent, permite unui operator economic sa analizeze si sa defineasca responsabilitatile organizatorice pentru prestarea serviciilor si controlul calitatii, sa asigure Beneficiarul ca Executantul îsi desfasoara activitatea îm concordanta cu conditiile referitoare la sistemul de management al calitatii.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Din SEAP, sau prin e-mail la solicitarea telefonica (0751193738; fax 0213116680; e-mail: isctr@mt.ro), Persoana de contact: Roxana Maria Dovleac
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 08.08.2012 09:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 08.08.2012 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 25.07.2012 15:22

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !