E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Instrumente muzicale
Nr anunt seap / Data publicare
137628  /  23-07-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 130477 /  2012-11-08
Autoritate contractanta / Judet SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE / Bucuresti
Tip / Denumire contract Furnizare  /  Instrumente muzicale
Cod CPV 37312100-9; 37312940-9;
Valoare estimata 273,996.03 RON
Tip procedura Licitatie deschisa
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 13-08-2012  /  10:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 13-08-2012  /  12:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
caiet de sarcini instrumente muzicale.pdf
Formulare instrumente muzicale.pdf
Proiect contract de furnizare instrumente muzicale Lot 1.pdf
Proiect contract de furnizare instrumente muzicale Lot 2.pdf
Proiect contract de furnizare instrumente muzicale Lot 3.pdf
Proiect contract de furnizare instrumente muzicale Lot 4.pdf
Proiect contract de furnizare instrumente muzicale Lot 5.pdf
FisaDate_No48388_AP.pdf
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
Loturi  
Anunt original

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE
Adresa postala:  STR. GENERAL BERTHELOT, NR. 60-64, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010171, Romania, Punct(e) de contact:  CONSTANTIN PUSCAS, Tel.  +40 213031484, Email:  cpuscas@rornet.ro, eradu@srr.ro, import@rornet.ro, Fax:  +40 213149944, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)
Altele: Serviciu public de radiodifuziune

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Instrumente muzicale

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Instrumente muzicale:
3 buc. – Trompete tip german în Si bemol (in B) ;
3 buc. – Trompete tip german în Do (in C) ;
3 buc. – Trompete în Si bemol (in B) ;
3 buc. - Trompete în Do (in C) ;
1 buc. – Corn triplu ;

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

37312100-9 - Trompete (Rev.2)
37312940-9 - Corni francezi (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Instrumente muzicale:
3 buc. – Trompete tip german în Si bemol (in B) ;
3 buc. – Trompete tip german în Do (in C) ;
3 buc. – Trompete în Si bemol (in B) ;
3 buc. - Trompete în Do (in C) ;
1 buc. – Corn triplu ;
Valoarea estimata fara TVA: 273,996.03 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

5 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare astfel :Lot 1: Trompete tip german în Si bemol (în B) - 3 buc. 1.400 leiLot 2: Trompete tip german în Do (în C) - 3 buc. 1.400 leiLot 3: Trompete în Si bemol (in B) – 3 buc. 650 leiLot 4: Trompete în Do bemol (in C) – 3 buc. 650 leiLot 5: Corn triplu – 1 buc. 1.200 leiModul de constituire: scrisoare de garantie bancara pentru participare, conform Formularului G în favoarea autoritatii contractante, care se prezinta în „original”Scrisoarea de garantie bancara va fi eliberata de o banca din România sau dupa caz, de o banca din strainatate care are corespondent o banca din România.Garantia de participare se poate constitui: - prin virament bancar în contul SRR cod IBAN RO25 RNCB 0072 0208 0517 0001 BCR SECTOR 1 sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de catre o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art. 86 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: mai mare sau egala cu valabilitatea ofertei. Conform art. 278¹ alin. (1) lit.”b” – În masura în care CNSC va respinge contestatia autoritatea contractanta va retine contestatarului din valoarea garantiei de participare suma de: - 712 lei pentru Lotul 1- 712 lei pentru Lotul 2- 636,43 lei pentru Lotul 5(1% din valoarea estimata). Pt. IMM garantia va fi redusa la jumatate. Pt.demonstr. încadrarii în categ. IMM ofertantul va prezenta obligatoriu declaratie .pe propria raspundere a reprez. legal privind încadr. în categ. IMM, completata conf. Formularului K, si va fi prezentata în original. Garantia de buna executie se constituie în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea integrala a contractului pentru fiecare lot, exclusiv TVA. Garantia de buna executie se constituie respectând prevederilor art.90 alin.(1) din HG nr.925/2006, printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform Formularului H si devine anexa la contract. Garantia de buna executie se va constitui la jumatate, în situatia în care prestatorul se încadreaza în categoria IMM-urilor si face dovada în acest sens Formularul K.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Finantarea se asigura din surse proprii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
o Declaratie privind eligibilitatea Formular A
o Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 Formular B
o Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formular C
o Certificat de participant la procedura cu oferta independenta Formular D
o Declaratie pe proprie raspundere conform prevederilor art.691 din OUG 34/2006 cu modificari si completari Formular E
Persoanele responsabile cu organizarea derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: András István DEMETER, Constantin Puscas, Liliana Staicu, Ivana Elvira, Dumitru Dumitrache, Oleg Raileanu, Florentin Stanica, Cristian Gogoanta.
Certificat de atestare fiscala emis de ANAF, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente în luna anterioara celei în care se depun ofertele (copie certificata „conform cu originalul”).
Certificat de atestare fiscala privind taxele si impozitele locale, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente în luna anterioara celei în care se depun (copie certificata „conform cu originalul”).
Din certificate privind îndeplinirea trebuie sa rezulte faptul situatia datoriilor scadente de plata a impozitelor si taxelor catre stat în luna anterioara celei în care se deschid ofertele. Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în copie cu mentiunea „conform cu originalul” din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, emis în luna anterioara datei deschiderii ofertelor;
Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, prezentarea de catre acesta a certificatului constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului, în original sau copie legalizata (daca nu a fost prezentat în aceasta forma).

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale completare si prezentare
Declaratie pe propria raspundere a cifrei medii de afaceri globale în ultimii 3 ani, pentru care s-au prezentat situatii financiare
Cerinta minima: relizarea unei cifre medii anuale de afaceri globale pe ultimii trei ani de cel putin 547.800 lei, exclusiv TVA.
Cifra de afeceri pentru operatorii economici încadrati conform legii în categoria IMM va fi admisa în cuantum, de 50% din nivelul minim impus.
Ofertantii vor utiliza cursul mediu de schimb anual al BNR pentru ultimii 3 ani, astfel: curs RON/EURO 2008-3,6827; 2009 – 4,2373; 2010-4,2099; 2011-4,2379

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de instrumente muzicale similare din ultimii 3 ani, cu nominalizarea contractelor având ca obiect furnizarea de produse similare cu cele ale contractului care urmeaza sa fie atribuit, a caror valoare cumulata sa fie de minim 237.900 lei, exclusiv TVA.
Pentru dovedirea celor declarate ofertantii vor depune documente relevante ale contractelor cu mentiunea “conform cu originalul”, care contin informatii privind durata, obiectul, valoarea, etc., însotite eventual de documentul constatator
Cel putin o recomandare din partea altor beneficiari, pentru care ofertantul a livrat instrumente muzicale similare

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.08.2012 14:00
Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

13.08.2012 10:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 13.08.2012 12:00
Locul: Sediul Societatii Romane de Radiodifuziune str Gral Berthelot nr 60-64 sector 1 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor si comisia de evaluare

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu
Tip de finantare: Alte fonduri

VI.3) Alte informatii

In situatia in care, pe locul întâi in clasamentul ofertelor sunt doua sau mai multe oferte cu pret egal pe fiecare lot, se va proceda la solicitarea de noi oferte financiare în plic sigilat. Solicitarea se va adresa doar ofertantilor cu oferte cu acelasi pret pe lot, declarate admisibile. Oferta cu cel mai scazut pret pe lot, este declarata câstigatoare.

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prezentate la art. 256¹2, din OUG 34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Societatea Româna de Radiodifuziune Serviciul Juridic
Adresa postala:  Str. G-ral Berthelot, nr.60-64, sector 1,, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010165, Romania, Tel.  +40 213031258

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

23.07.2012 12:49
Daca doriti sa fiti notificat cu privire la evenimentele acestui anunt apasati aici.

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !