E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Contractul presupune realizarea sistemului de alimentare cu apa in Comuna Lipovu, schema tehnologica de alimentare cu apa fiind alcatuita astfel: - Gospodaria de apa Lipovu – amplasata in satul Lipovu in extravilanul comunei in suprafata de 2500 mp. Elementele componente sunt: sursa de apa-foraj de explorare-exploatare H=150 m executata in sistem hidraulic cu circulatie inversa – 2 buc; statie de tratare a apei in vederea potabilizarii unui debit de 7 l/s prin sistemul de osmoza inversa; rezervor de inmagazinare V = 300 mc; pavilion de exploatare cu camera personal si grup sanitar; lucrari accesorii ca fosa septica, conducte de legatura, alei, imprejmuire incinta; - Retele de distribuitie alcatuite din tubulatura din polietilena de inalta densitate tip PEHD 100 cu presiune nominala de 10 bar si rigiditate SDR 17. Lungimea retelelor esste de 18.167 m
Nr anunt seap / Data publicare
328752  /  06-06-2012 stare anunt
Autoritate contractanta / Judet COMUNA LIPOVU (PRIMARIA COMUNEI LIPOVU) / Dolj
Tip / Denumire contract Lucrari  /  Contractul presupune realizarea sistemului de alimentare cu apa in Comuna Lipovu, schema tehnologica de alimentare cu apa fiind alcatuita astfel: - Gospodaria de apa Lipovu – amplasata in satul Lipovu in extravilanul comunei in suprafata de 2500 mp. Elementele componente sunt: sursa de apa-foraj de explorare-exploatare H=150 m executata in sistem hidraulic cu circulatie inversa – 2 buc; statie de tratare a apei in vederea potabilizarii unui debit de 7 l/s prin sistemul de osmoza inversa; rezervor de inmagazinare V = 300 mc; pavilion de exploatare cu camera personal si grup sanitar; lucrari accesorii ca fosa septica, conducte de legatura, alei, imprejmuire incinta; - Retele de distribuitie alcatuite din tubulatura din polietilena de inalta densitate tip PEHD 100 cu presiune nominala de 10 bar si rigiditate SDR 17. Lungimea retelelor esste de 18.167 m
Cod CPV 45232150-8;
Valoare estimata 4,646,142.00 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire oferta avantajoasa d.p.d.v economic
Data limita depunere oferta 20-06-2012  /  09:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 20-06-2012  /  11:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
Volumul I_Lipovu.pdf.p7s
Volumul II_Lipovu.pdf.p7s
Volumul III_Lipovu.pdf.p7s
Volumul IV_1_Lipovu.pdf.p7s
Volumul IV_2_Lipovu.pdf.p7s
Formulare.doc.p7s
CLAUZE CONTRACTUALE.doc.p7s
FisaDate_No37731_IP.pdf
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: COMUNA LIPOVU (PRIMARIA COMUNEI LIPOVU)
Numar invitatie: 328752 / 06.06.2012
Denumire contract: „INFIINTARE SISTEM II ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA LIPOVU, COMUNA LIPOVU, JUDETUL DOLJ”
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social COMUNA LIPOVU (PRIMARIA COMUNEI LIPOVU)
Cod fiscal: 4553704, Adresa: COMUNA LIPOVU, JUDETUL DOLJ, Lipovu, Telefon: 0251/359206, Fax: 0251/359206 , Email: office@eltadueconsult.ro
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
COMUNA LIPOVU, JUDETUL DOLJ, Lipovu, Romania, cod postal: 207355, telefon:+40 251359206, fax:+40 251359206, persoana de contact:DUMITRU DOBRESCU
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
COMUNA LIPOVU, JUDETUL DOLJ, Lipovu, Romania, cod postal: 207355
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
„INFIINTARE SISTEM II ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA LIPOVU, COMUNA LIPOVU, JUDETUL DOLJ”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Contractul presupune realizarea sistemului de alimentare cu apa in Comuna Lipovu, schema tehnologica de alimentare cu apa fiind alcatuita astfel: -Gospodaria de apa Lipovu – amplasata in satul Lipovu in extravilanul comunei in suprafata de 2500 mp. Elementele componente sunt: sursa de apa-foraj de explorare-exploatare H=150 m executata in sistem hidraulic cu circulatie inversa – 2 buc; statie de tratare a apei in vederea potabilizarii unui debit de 7 l/s prin sistemul de osmoza inversa; rezervor de inmagazinare V = 300 mc; pavilion de exploatare cu camera personal si grup sanitar; lucrari accesorii ca fosa septica, conducte de legatura, alei, imprejmuire incinta; -Retele de distribuitie alcatuite din tubulatura din polietilena de inalta densitate tip PEHD 100 cu presiune nominala de 10 bar si rigiditate SDR 17. Lungimea retelelor esste de 18.167 m
II.1.6) CPV: 45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 4,646,142 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare 92.900,00 LEI. Modul de constituire: a)scrisoare de garantie bancara în favoarea autoritatii contractante - Formularul 11. b)ordin de plata în contul autoritatii contractante. Garantia de participare se va vira in contul ………………………… deschis la Trezoreria Municipiului Craiova cod fiscal 4553704 însotit de confirmarea bancii emitente pentru efectuarea platii c)Un instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate de asigurari. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul respingerii unei eventuale contestatii de catre CNSC, autoritatea contractanta va retine o suma conform art. 278¹, din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Garantie de buna executie In cuantum de 10 % din valoarea contractului, exclusiv T.V.A., prin retineri succesive din situatia de lucrari sau printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: Declaratie privind eligibilitatea Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularului 1 ; Se va prezenta Cazier fiscal al companiei, eliberat de DGFP/ANAF, în original, copie legalizata sau copie lizibila certificata “conform cu originalul”; Se va prezenta Cazier fiscal al administratorului/administratorilor societatii, eliberat de DGFP/ANAF, în original, copie legalizata sau copie lizibila certificata “conform cu originalul”; Se va prezenta cazierul judiciar în original, copie legalizata sau copie lizibila certificata “conform cu originalul”din care sa reiasa ca administratorul si /asociatul/asociatii, astfel cum acestia sunt nominalizati in certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrul Comertului, nu a/au fost condamnat/i, în ultimii trei ani, prin hotarâre definitiva a unei instante judecatoresti. ”; Se va prezenta cazierul judiciar al societatii în original, copie legalizata sau copie lizibila certificata “conform cu originalul” Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularului 2 ; Persoanele juridice române vor atasa certificate/documente in care este prezentata situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele, eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit. Documentele se vor atasa în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente eliberate de autoritatile legale competente din tara în care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, precum si taxele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare din tara în care este stabilit. In cazul documentelor emise intr-o alta limba decat cea romana acestea vor fi insotite de traducerea legalizata în limba româna în original Declaratie privind calitatea de participant la procedura Cerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularului nr. 3 ; Ofertantul nu are dreptul, ca in cadrul acestei proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauza; b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat; c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Cerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularului 4 ; Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Cerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularului 5 ; Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri în cadrul consiliului de administratie / organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), din OUG 34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire. În sensul prevederilor art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Primar:Dobrescu Dumitru; Viceprimar Afren Constantin Cristian; Secretar Busica Aurel; Responsabil Achizitii Publice Vatau Cornel In cazul depunerii unei oferte in asociere cerintele privind situatia personala vor fi indeplinite in mod individual de catre membrii asocierii. Persoane juridice române Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal înregistrati. Cerinta obligatorie: 1. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga instanta competenta din care sa rezulte ca: - este autorizat sa desfasoare activitatile din obiectul achizitiei, respectiv în domeniile de activitate: lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide; lucrari de pregatire a terenului; lucrari de constructii a caldirilor rezidentiale si nerezidentiale; lucrari de instalatii electrice; lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat ; lucrari de ipsoserie; lucrari de tamplarie si dulgherie; lucrari de pardoseli si placare a peretilor ; lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri; alte lucrari de finisare ; lucrari de invelitori, sarpante, si terase la constructii, alte lucrari speciale de constructii conform Ordinului Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, cu modificarile si completarile ulterioare; - nu sunt înscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, sau ca societatea se afla în incapacitate de plata. Documentul sa fie eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor Documentele se vor atasa în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia prezentarii documentelor solicitate, cerinta minima de calificare fiind indeplinita daca fiecare asociat are autorizate activitatiile pentru partea din contract pe care o va derula. Cerinta se va fi indeplinita prin cumul, pentru partea din contract pe care o realizeaza conform prevederilor Acordului de asociere; Autoritatea contractanta, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire va solicita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, in cazul in care acesta a fost depus in copie lizibila cu mentiunea “copie conform cu originalul”. Persoane juridice / fizice straine Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal înregistrati. Cerinta obligatorie: Se vor atasa copii dupa original, si traducere certificata în limba româna, dupa documentele care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. In cazul documentelor emise intr-o alta limba decat cea romana acestea vor fi insotite de traducerea autorizata în limba româna în original. Se vor atasa documentele relevante, în original sau copie legalizata, si traducere certificata în limba româna, emise de autoritatile competente din tara în care îsi are sediul operatorul economic, din care sa rezulte: 1) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare; 2) codul unic de înregistrare; 3) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa); 4) structura actionariatului; 5) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic; 6) domeniul de activitate principal; 7) domeniile de activitate secundare; 8) operatorul economic este autorizat, in conditiile legislatiei statului in care isi are sediul, sa desfasoare activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii respectiv: lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide; lucrari de pregatire a terenului; lucrari de constructii a caldirilor rezidentiale si nerezidentiale; lucrari de instalatii electrice; lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat ; lucrari de tamplarie si dulgherie; lucrari de pardoseli si placare a peretilor ; lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri; alte lucrari de finisare ; lucrari de invelitori, sarpante, si terase la constructii, alte lucrari speciale de constructii i) situatia societatii (ex: daca este în stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii). Documentele care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete.Documentele vor fi utilizate si la verificarea situatiei personale a ofertantului. In cazul documentelor emise intr-o alta limba decat cea romana acestea vor fi insotite de traducerea autorizata în limba româna în original.
Capacitatea economica si financiara  
Descriere: Cifra medie globala de afaceri pe ultimii trei ani – minim 9.290.000,00 lei Nivelul indicatorului financiar "lichiditate generala" aferent ultimului an fiscal minim 98% Persoanele juridice române vor atasa copii lizibile cu mentiunea „conform cu originalul” dupa situatiile financiare anuale aferente ultimilor trei ani fiscali (bilant contabil) înregistrate potrivit legii. Transformarea valorii cifrei medii anuale de afaceri din lei în euro se va face la cursul mediu anual comunicat de B.N.R, disponibil pe adresa www.bnr.ro. Pers juridice straine vor atasa, în copie însotita de traducere certificata în limba româna, doc. relevante, emise de autorit.competente, care sa certifice îndeplinirea cerintei oblig. privind sit. ec. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit op. ec. nu se emit astfel de doc. sau acestea nu vizeaza toate sit., atunci va fi acceptata o decl. autentica data în fata unui notar, a unei aut. admin. sau a unei asoc prof. competen,Scrisoare de bonitate bancara sau declaratii bancare corespunzatoare prin care operatorul economic sa demonstreze faptul ca in cazul atribuirii contractului are acces la disponibilitati banesti, facilitati de credite in vederea realizarii de cash-flow de investitie pentru o perioada de 90 zile in suma minima de 2.323.071,00 lei pentru obiectivul de investitii”INFIINTARE SISTEM II ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA LIPOVU, COMUNA LIPOVU, JUDETUL DOLJ”, ” Scrisoarea de bonitate bancara va preciza clar posibilitatea ofertantului de acces la disponibilitatile solicitate mai sus in cazul atribuirii contractului exclusiv pentru lucrarea in cauza independent de alte facilitati de credit sau disponibilitati existente. În cazul asocierii, cerinta minima va fi indeplinita prin cumul. In cazul documentelor emise in alte limbi ofertantul va atasa, copii dupa documente similare, însotite de traducere autorizata
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: -cel putin un contract sau cel mult doua contracte similare cu obiectul contractului din care sa rezulte executarea unei retele de alimentare cu apa in lungime minima de 18,00 km, minim un put forat cu H minim 150 m si statie de tratare a apei prin procesul de osmoza inversa in vederea potabilizarii unui debit de minim 7 l/s; Copii contracte sau extrase din contracte certificate confom cu originalul ; Copii pentru recomandare/document constatator din partea beneficiarilor fiecarui contract certificate confom cu originalul Copii pentru Procese verbale de receptie/Procese verbale predare pentru fiecare contract certificate conform cu originalul În cazul în care contractul contine clauze de confidentialitate, care împiedica prezentarea lui, ofertantul este obligat sa prezinte paginile din contract din care sa rezulte partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, caracteristicile tehnice ale lucrarilor, precum si pagina finala cu semnaturi.,- Instalatie de foraj Hmin= 150 m;buldoexcavator; autobetoniere;autobasculante; macara pe pneuri 15-19,9tf; masina de sudura PEHD;vibrator de interior pt. beton; placa vibratoare;- documente privind asigurarea utilajelor minime solicitate; (proprietate/chirie/leasing /angajament/ sau orice altfel de documunte) Cerinte obligatorii -Pentru echipamentele proprii se va atasa in copie documente care atesta proprietatea pentru echipamentele minimale solicitate. -Pentru echipamentele închiriate se va atasa o copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” dupa contractele de închiriere -Pentru utilajele de transport se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” dovada inspectiei tehnice periodice si trebuie sa fie in termen de valabilitate potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certif.incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele th privind sig. circulatiei rutiere, prot. mediului si in categ.de folosinta cf destin. prin ITP,Sef santier–ing instalatii cu exp prof in domeniul lucr. de alim cu apa, dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar;Resp tehnic cu executia (RTE) atestat de catre MDRT în domeniul alim cu apa ;Resp tehnic cu executia (RTE) atestat de catre MDRT în domeniul constr civile, ind si/sau agricole ;Responsabil cu controlul calitatii lucrarilor- numit prin decizie – ing/subing constructii;Inginer-specializarea instalatii electrice cu exp prof in domeniu dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar;Responsabil SSM si PSI- se prezinta doc doveditoare ale atestarii in domeniu cu exp prof in domeniu dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar;Sudor autorizat ISCIR pentru sudura PEHD;- Copii lizibile cu mentiunea „conform cu originalul”dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile, atestatele, legitim. sau certif.detinute de pers resp, necesare pt dovedirea indeplinirii cerintelor minime;CV-uri original;Nu se accepta nom.unei sg. pers pt mai multe pozitii,Informatii privind subcontractantii si asociatii Ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contract. În cazul în care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se îndeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati în oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. Standarde de asigurare a calitatii Cerinta obligatorie: Operatorul economic trebuie sa prezinte certificat pentru sistemul calitatii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru domeniile lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide (alimentari cu apa si canalizare), lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. In cazul asocierii cerinta va fi indeplinita in mod individual pentru parte de contract pe care o realizeaza potrivit Acordului de asociere. Se va prezenta copie legalizata sau in copie conforma cu originalul certificatul ISO 9001 sau echivalent;,Standard de protectie a mediului Cerinta obligatorie: Operatorul economic trebuie sa prezinte Certificarea sistemului de management al mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent pentru domeniile lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide (alimentari cu apa si canalizare), lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. In cazul asocierii cerinta va fi indeplinita in mod individual pentru parte de contract pe care o realizeaza potrivit Acordului de asociere. Se va prezenta copie legalizata sau in copie conforma cu originalul certificatul ISO 14001 sau echivalent
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Factori de evaluare
Denumire  Punctaj maxim
Pretul ofertei  75 
Descriere: a) pentru cel mai scazut pret ofertat - pret minim - care sa asigure nivelul calitativ, tehnic si functional al ofertei, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alt pret decât cel prevazut la lit. a) - pret n - se acorda punctajul astfel : Pn = (pret minim/pret n ) x punctajul maxim alocat, unde: Punctaj (n) = punctajul ofertei n; Pret (n) = pretul ofertei; Punctaj maxim = 75, punctajul pentru pretul minim, conform punctului a).Preturile care se compara, în vederea acordarii punctajului, sunt preturile ofertate, exclusiv TVA
Perioada garantiei oferita lucrarii  10 
Descriere: Punctajul pentru „Perioada garantiei oferita lucrarii” , se acorda astfel: a) pentru perioada de garantie cea mai mare (dar nu mai putin de 12 luni si nu mai mult de 24 de luni), se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare (10 puncte ); b) pentru alta perioada de garantie, se acorda punctajul astfel: Pn = (perioada n/perioada max ) x punctajul maxim alocat. c) pentru o perioada de garantie sub 12 luni oferta va fi declarata neconforma iar pentru o perioada de garantie mai mare de 24 de luni se acorda un punctaj similar perioadei de 24 luni
Termen de executie  15 
Descriere: Punctajul pentru „Termen de executie” se acorda astfel: a) pentru cea mai scurta perioada (dar nu mai putin de 3 luni si nu mai mult de 6 luni) se acorda punctajul maxim alocat (15 puncte); b) pentru o perioada mai mare decât cea prevazuta la lit. a) oferta va fi declarata neconforma iar pentru o durata de executie mai mica de 3 luni nu se acorda punctaj suplimentar, punctajul acordat fiind similar termenului de executie de 3 luni; Termenul de executie va fi corelat in mod obligatoriu cu cerintele din Propunerea tehnica.
 
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentatia este disponibila in format electronic in SEAP
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 20.06.2012 09:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 20.06.2012 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 05.06.2012 10:20

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !