E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Acord-cadru: -Servicii de inchiriere instalatie de producere oxigen medicinal la locul de consum.
Nr anunt seap / Data publicare
328318  /  30-05-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 155128 /  2012-07-09
Autoritate contractanta / Judet Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca / Cluj
Tip / Denumire contract Furnizare  /  Acord-cadru: -Servicii de inchiriere instalatie de producere oxigen medicinal la locul de consum.
Cod CPV 98390000-3;
Valoare estimata 252,000.00 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 07-06-2012  /  10:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 07-06-2012  /  11:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
caiet de sarcini.doc.p7s
Model Acord-Cadru si Contract subsecvent.doc.p7s
Modele de formulare_producere_oxigen.doc.p7s
FisaDate_No37108_IP.pdf
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca
Numar invitatie: 328318 / 30.05.2012
Denumire contract: Acord cadru - Inchiriere instalatie de producere oxigen medicinal la locul de consum
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca
Cod fiscal: 4426352, Adresa: str. Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca, Telefon: 0264-593518, Fax: 0264-593518 , Email: achizitii@spitcocluj.ro
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
str. Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca, Romania, cod postal: 400370, Secretariat
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
str. Motilor, nr. 68, Birou achizitii
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Sanatate
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Acord cadru - Inchiriere instalatie de producere oxigen medicinal la locul de consum
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii acord-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 24
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1.5) Obiectul contractului:
Acord-cadru: -Servicii de inchiriere instalatie de producere oxigen medicinal la locul de consum.
II.1.6) CPV: 98390000-3 - Alte servicii (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 252,000 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Se constituie in cuantum de 1% din valoarea estimata fara TVA pentru cantitatea maxima, respectiv suma de 2520lei, cf. art. 43^1, alin.(2), lit.a) din OUG 34/2006 actualizata;- Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor, cnf. art.43^1, alin.(2), lit.b) din OUG 34/2006 actualizata; -Forma de constituire a garantiei de participare acceptata va fi in conformitate cu art. 86 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;-Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si care se prezinta in original;-In cazul scrisorii de garantie bancara se solicita completarea acesteia conform Formularului B; Contul in care se poate face depunerea garantiei de participare este: RO32TREZ2165006XXX025375 deschis la Trezoreria Cluj; -Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia sau oferta sa fiind stabilita câstigatoare refuza sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei, cnf. art.87 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.În cazul în care se contesta procedura si în masura în care CNSC respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare în raport cu valoarea estimata a contractului, suma de 2520 lei, cnf. Art.278^1 , alin.(1), lit.a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; Neconstituirea garantiei de participare si neprezentarea acesteia impreuna cu oferta, atrage dupa sine respingerea ofertei.
Garantie de buna executie Garantia de buna executie a contractului subsecvent, se constituie in situatia in care valoarea fara TVA a unui contract subsecvent este mai mare decat 40000 RON; Valoarea acesteia este de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, cnf. Art.89, alin.(2) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; De regula garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau daca partile convin, prin deschiderea unui cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezorerie, in care se vor face retineri periodice din sumele datorate pentru facturile partiale, cnf. Art.90 din HG 925/2006 coroborat cu prevederile HG 1045/2011
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006, cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Formular nr.1) Nota:Decl.privind neincadrarea in dispoz.art.180 din OUG 34/2006-actualizata, se va prezenta obligatoriu si de tertul sustinator(daca este cazul);Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.-Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Formular nr.2); Nota:Decl.privind neincadrarea in dispoz.art.181 din OUG 34/2006-actualizata, se va prezenta obligatoriu si de tertul sustinator(daca este cazul); Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. -Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general), din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, cnf.Ordin nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie; se accepta in oricare din formele original,copie legalizata sau copie conform cu originalul;-Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale), din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, cnf.Ordin nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie;se accepta in oricare din formele original,copie legalizata sau copie conform cu originalul; -Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta – Formular nr.3; -Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1(evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – Formular nr.4; Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Manager: dr.Aldea Cornel, ing. Figan Ninora, inf. Marina Lucia, ing.Culcitchi Radu; - Declaratie privind calitatea de participant la procedura- Formular nr.5 Certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, cnf. Ordin nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie.Certificatul constatator se accepta in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila conforma cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor (emis cu maximum 30 zile inainte de data depunerii ofertelor). Inainte de comunicarea rezultatului procedurii, ofertantul aflat pe primul loc are obligatia de a prezenta autoritatii contractante certificatul constatator in original sau copie legalizata pentru verificarea conformitatii cu cel depus in oferta, in cazul in care acesta a fost prezentat in copie cu mentiunea conform cu originalul; - Pentru persoanele juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident sau are domiciliul (copiile actelor si traducerile autorizate ale acestora in limba romana, sau semnate si stampilate “conform cu originalul”)
Capacitatea economica si financiara  
Descriere: Fisa de informatii generale, declararea cifrei de afaceri anuale la 31 decembrie pe ultimii 3 ani. Conversia leu-valutase face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de BNR aferent fiecarui an in parte.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: Experienta similara; Lista principalelor contracte de prestari servicii in ultimii 3 ani; .Lista principalelor contracte cu obiect similar prezentei achizitii din ultimii 3 ani.,Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii, in termen de valabiliate,Autorizatie ISCIR(CNCIR) pentru echipamente aflate sub presiune,Autorizatie de verificare metrologica a aparaturii de masura si control presiuni,Autorizatie de service de la producatorul instalatiilor si de livrare a pieselor de schimb,Dovada inregistrarii instalatiilor de producere a oxigenului medicinal ca dispozitive medicale
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
SEAP
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 07.06.2012 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 07.06.2012 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 29.05.2012 15:32

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !