E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN JUDETUL MEHEDINTI
Nr anunt seap / Data publicare
135732  /  23-05-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 136911 /  2013-06-01
Autoritate contractanta / Judet SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN / Mehedinti
Tip / Denumire contract Servicii  /  Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN JUDETUL MEHEDINTI
Cod CPV 71356200-0; 71248000-8; 71313000-5; 71520000-9; 79411000-8;
Valoare estimata 14,641,804.00 RON
Tip procedura Licitatie deschisa
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 17-07-2012  /  10:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 17-07-2012  /  12:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
2.Caiet de sarcini.pdf
3.1.conditii speciale - contract.pdf
3.2.conditii generale - contract.pdf
4.Formulare-AT .pdf
FisaDate_No36615_AP.pdf
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN
Adresa postala:  BDUL. CAROL I, NR. 53, Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  220146, Romania, Punct(e) de contact:  Compartiment Achizitii Publice, Tel.  +40 352401330, In atentia:  CRISTIAN CRIVAC, Email:  crivac_secom@yahoo.com, Fax:  +40 352401330, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Apă

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta

Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN JUDETUL MEHEDINTI

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Drobeta Turnu Severin, Vinju Mare, Cujmir, Strehaia, Baia de Arama
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Se doreste incheierea unui contract de achizitie publica de servicii avand ca obiect,,Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor aferente proiectului REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN JUDETUL MEHEDINTI’’

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71248000-8 - Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71313000-5 - Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Implementarea cu succes a contractului de management si supervizare in conformitate cu Decizia de Finantare si cu respectarea conditiilor din Contractul de Finantare.
Valoarea estimata fara TVA: 14,641,804 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

40 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

Garantia de participare se va prezenta in conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006 (virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantum de 292.000,00 lei sau echivalentul in euro pentru o perioada de valabilitate prevazuta in documentatie). Garantia de participare în original, trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora pentru deschiderea deschiderea ofertelor respectand in totalitate cerintele exprimate in Formularul 24 din cadrul Sectiunii IV - Formulare. Valabilitatea garantiei de participare va fi de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantiei de participare i se vor aplica prevederile art. 278^1 lit. c) din OUG 34/2006. Cuantumul retinerii garantiei de participare va fi de 9.024,18 lei; Garantia de participare va fi prezentata in original in limba romana. Garantia de participare in original prezentata in alta limba decat limba romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana, legalizata la notariat. Garantia de buna executie se va prezenta in conformitate cu prevederile art. 90 alin. 1) din HG 925/2006 (virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantum de 10% din valoarea contractului, respectand in totalitate cerintele exprimate in Formularul 28 din cadrul Sectiunii IV - Formulare. Garantia de buna executie va fi prezentata in original in limba romana. Garantia de buna executie in original prezentata in alta limba decat limba romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana, legalizata la notariat.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Buget de stat, buget local, credit operator regional si fonduri structurale nerambursabile - Fondul de Coeziune, Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1:
Declaratia privind calitatea de participant la procedura
Ofertantul nu are dreptul:
-sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor în cauza;
-sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant/tert sustinator în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat.
Modalitate indeplinire cerinta 1:
Ofertantul (operator economic, lider, asociat, tert sustinator) trebuie sa completeze Formularul nr.2 Declaratie privind calitatea de participant la procedura din Documentatia de atribuire - Sectiunea IV – Formulare.

CERINTA 2:
Declaratie privind privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si art. 181 din OUG nr. 34/2006
Operatorul economic sa dovedeasca ca nu se afla în nici una din situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006, modificat si completat ulterior .
Operatorul economic/fiecare membru dintr-un grup de operatori economici trebuie sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, exigibile in luna anterioara celei in care se depune oferta.
Modalitate indeplinire cerinta 2:
Operatorul economic/fiecare membru al asocierii si sustinatorii ofertantilor (daca exista) vor depune urmatoarele:
a).Formularul nr. 1 - DECLARATIE privind situatia personala a operatorului economic
b).Cazier judiciar al operatorului economic
c).Cazier fiscal al operatorului economic
Pentru statele in care nu se elibereaza astfel de documente (cazier) ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens.
Încadrarea în situatia prevazuta la art.180 din Ordonanata de Urgenta nr.34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura si respingerea ofertei.
d).Certificat de atestare fiscala (privind plata contributiilor la Bugetul consolidat general) eliberat de ANAF sau echivalent, din care sa reiasa situatia obligatiilor de plata exigibile in luna anterioara celei in care se depune oferta
e).Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala în care operatorul / operatorii economici îsi are / au sediul sau echivalent, din care sa reiasa situatia obligatiilor de plata exigibile in luna anterioara celei in care se depune oferta.
f).Documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (pentru evitarea dublei impuneri) valabil la data deschiderii ofertelor ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie.
g).Certificatului de participare cu oferta independenta - Formularul nr. 3.
În situatia în care operatorul economic se afla într-una din situatiile prevazute de art.181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus din procedura, oferta fiind respinsa.
In situatia in care tertul sustinator se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 lit. a), c1), d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus din procedura, oferta fiind respinsa.
h). Declaratiei pe propria raspundere privind neancadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – Formularul nr. 26
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director General – Dr. ing. ILIE PISOI, Director Economic – ec. LIVIU LEPRI, Director Tehnic – ing. GEORGE LUPULESCU, Comp.juridic – jr. MARIAN BUZATU, Comp. UIP Fonduri de Coeziune – ing. EPURAN SORIN, Comp. Achiziti Publice – ing. CRISTIAN CRIVAC,Comp. Achiziti Publice – ing. GHEORGHE VLADICA.
În situatia în care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla într-una din situatiile prevazute de art. 691 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Neîndeplinirea unuia din criteriile de mai sus vor conduce automat la excluderea Ofertantului si respingerea ofertei.
Nota: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui Ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. CERINTA 1:
Persoane juridice/fizice române :
Sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Modalitate indeplinire cerinta 1:
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, nu mai vechi de 30 de zile din care sa reiese faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Persoane juridice/fizice straine :
Sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din documentul care atesta obiectele de activitate ale operatorului economic.
Modalitate indeplinire cerinta 1: - persoane juridice/fizice straine
Document care dovedeste forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Document care atesta obiectele de activitate ale operatorului economic.
Documentele vor fi prezentate in copii legalizate si traduse in limba romana de catre un traducator atestat
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent în codul CAEN din documentul care atesta obiectele de activitate ale operatorului economic.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1: In conformitate cu art. 9, lit. b) din HG 925/2006, cifra medie de afaceri sa fie de cel putin 29.283.608,00 lei sau echivalentul sumei in euro.
- cifra medie de afaceri globala pentru ultimii trei ani (2009, 2010 si 2011)
Pentru conversia monedei LEI/EURO se va utiliza rata de schimb a Bancii Nationale a Romaniei la data de 31 decembrie pentru fiecare dintre anii solicitati.
Anul 2009 = 4,2282 RON;
Anul 2010 = 4,2848 RON;
Anul 2011 = 4,3197 RON;
Pentru demonstrarea indeplinirii nivelului solicitat pentru cifra de afaceri se vor prezenta bilanturile aferente acestor ani, cu precizarea ca in cazul in care pentru anul 2011, exista operatori economici care nu au obligatia legala de depunere a bilantului pentru 2011 pana la data depunerii ofertelor, se vor lua in considerare alte documente contabile in sustinerea cifrei de afaceri.
CERINTA 1:
CERINTA Capacitatea economica si financiara
CERINTA 2: Lichidatea generala in ultimul an financiar (active circulante / datorii curente) x 100 trebuie sa fie de minim 100%.

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1: O lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca, în ultimii 3 ani împliniti la data limita pentru depunerea ofertei, a prestat servicii similare serviciilor ce fac obiectul contractului im maxim 3 contracte, in valoare cumulata de cel putin 14.641.804,00 lei .
CERINTA 2: Studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului Expertii prezentati vor trebui sa faca dovada participarii in cadrul unui proiect similar. Se vor solicita ofertantilor care vor depune oferta, urmatoarele documente: Acte doveditoare, cum ar fi: a) diploma studii superioare in domeniu b) referinte emise de beneficiari din care sa reiese participarea la un contract similar care sa dovedeasca indeplinirea cerintelor pentru toti expertii prezentati in Caietul de Sarcini, mai putin dirigintii de santier, verificatorii de proiect atestati si coordonatori SSM (art. 4.2 Personalul Consultantului), dupa caz:
1. Lider de echipa Responsabilitatea totala –Managementul contractactului de servicii Calificari si abilitati: Studii superioare in domeniul tehnic Experienta profesionala : - experienta ca si lider de echipa / adjunct lider de echipa in cel putin un proiect similar. (Prin proiecte similare se inteleg proiecte in domeniul infrastructurii de apa si canal)
2. Inginer supervizor pentru contractul CW1 aglomerarea Drobeta Turnu Severin, aglomerarea Simian, aglomerarea Gura Vaii Studii superioare de lunga durata in domeniile constructii hidrotehnice/civile/instalatii/imbunatatiri funciare; Diploma Universitara in Inginerie Experienta profesionala în calitate de inginer supervizor in lucrari de construire si/sau extindere si/sau reabilitare retele de apa si/sau canalizare si/sau lucrari de construire si/sau reabilitare si/sau extindere statie de tratare apa potabila, dovedita prin participarea in cel putin un contract din domeniul infrastructurii de apa si canal.
3. Inginer supervizor adjunct pentru contractul CW1- aglomerarea Drobeta Turnu Severin, aglomerarea Simian, aglomerarea Gura Vaii Studii superioare de lunga durata in domeniile constructii hidrotehnice/civile/instalatii/imbunatatiri funciare; Diploma Universitara in Inginerie Experienta profesionala în calitate de inginer supervizor in lucrari de construire si/sau extindere si/sau reabilitare retele de apa si/sau canalizare si/sau lucrari de construire si/sau reabilitare si/sau extindere statie de tratare apa potabila, dovedita prin participarea in cel putin un contract din domeniul infrastructurii de apa si canal.
4. Inginer supervizor pentru contractul CW2 in Strehaia-Comanda Studii superioare de lunga durata in domeniile constructii hidrotehnice/civile/instalatii/imbunatatiri funciare; Diploma Universitara in Inginerie Experienta profesionala în calitate de inginer supervizor in lucrari de construire si/sau extindere si/sau reabilitare retele de apa si/sau canalizare si/sau lucrari de construire si/sau reabilitare si/sau extindere statie de tratare apa potabila, dovedita prin participarea in cel putin un contract din domeniul infrastructurii de apa si canal.
5. Inginer supervizor pentru contractul CW 3Vinju Mare-Rogova Studii superioare de lunga durata in domeniile constructii hidrotehnice/civile/instalatii/imbunatatiri funciare; Diploma Universitara in Inginerie Experienta profesionala în calitate de inginer supervizor in lucrari de construire si/sau extindere si/sau reabilitare retele de apa si/sau canalizare si/sau lucrari de construire si/sau reabilitare si/sau extindere statie de tratare apa potabila, dovedita prin participarea in cel putin un contract din domeniul infrastructurii de apa si canal.
6. Inginer supervizor pentru contractul CW 4 Cujmir Studii superioare de lunga durata in domeniile constructii hidrotehnice/civile/instalatii/imbunatatiri funciare; Diploma Universitara in Inginerie Experienta profesionala în calitate de inginer supervizor in lucrari de construire si/sau extindere si/sau reabilitare retele de apa si/sau canalizare si/sau lucrari de construire si/sau reabilitare si/sau extindere statie de tratare apa potabila, dovedita prin participarea in cel putin un contract din domeniul infrastructurii de apa si canal.
7. Inginer supervizor pentru contractul CW 5 in Baia de Arama -Brebina Studii superioare de lunga durata in domeniile constructii hidrotehnice/civile/instalatii/imbunatatiri funciare; Diploma Universitara in Inginerie Experienta profesionala în calitate de inginer supervizor in lucrari de construire si/sau extindere si/sau reabilitare retele de apa si/sau canalizare si/sau lucrari de construire si/sau reabilitare si/sau extindere statie de tratare apa potabila, dovedita prin participarea in cel putin un contract din domeniul infrastructurii de apa si canal.
8. Inginer supervizor pentru contractul CW 6 Extindere Statie Epurare Drobeta Turnu Severin Studii superioare de lunga durata in domeniile constructii hidrotehnice/civile/instalatii/imbunatatiri funciare; Diploma Universitara in Inginerie Experienta profesionala în calitate de inginer supervizor in lucrari de construire si/sau extindere statie de tratare apa uzata cu treapta biologica si tertiara dovedita prin participarea in cel putin un contract similar din domeniul infrastructurii de apa si canal.
9. Inginer supervizor pentru contractul CW7 constructie statii tratare ape uzate in Strehaia, Cujmir, Gura Vaii Studii superioare de lunga durata in domeniile constructii hidrotehnice/civile/instalatii/imbunatatiri funciare; Diploma Universitara in Inginerie Experienta profesionala în calitate de inginer supervizor in lucrari de construire statie de tratare apa uzata dovedita prin participarea in cel putin un contract similar din domeniul infrastructurii de apa si canal.
10.Inginer de proces expert in tratarea apei si epurarea apelor uzate
Studii superioare de lunga durata in domeniul tehnic
Diploma Universitara in inginerie

Experienta in implementarea proiectelor cu respectarea Directivelor Europene si a legislatiei romanesti relevante in domeniul apa/apa uzata.
-participarea ca expert in tratarea apei si apelor uzate in cel putin un contract similar in domeniul infrastructurii de apa si apa uzata.
11.Expert Scada Studii superioare tehnice Experienta ca si inginer electric in minim un proiect de infrastructura de apa/apa uzata cu referire la automatizare -Scada.
12.Inginer Mecanic Studii superioare tehnice Diploma Universitara in Inginerie Experienta profesionala: -experienta ca inginer mecanic in minim un proiect de infrastructura de apa/apa uzata
13.Expert inginerie de mediu Studii superioare in domeniul Ingineriei Mediului sau tehnic similar cu obiectivele Proiectului Diploma Universitara in inginerie Experienta profesionala : -participarea in minim un proiect, in calitate de expert de mediu, in care a realizat strategia de gestionare a namolurilor, a reziduurilor rezultate din statiile de epurare precum si managementul apelor industriale .
14.Inginer Master Plan Expert în în ceea ce priveste planificarea dezvoltarii serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate. Participarea in minim un proiect Master Plan in infrastructura de apa/apa uzata
15.Economist / expert in indicatori de performanta Diploma Universitara in domeniul stiintelor economice Participarea in minim un proiect cu relevanta in proiecte de infrastructura de apa/apa uzata.
16.Expert de relatii cu publicul si publicitate Studii superioare, experienta in publicitate in cadrul proiectelor co-finantate de catre UE (ISPA, Phare, etc.) Participarea in minim un proiect de infrastructura de apa/apa uzata 17.Jurist Diploma universitara in stiinte juridice Minim un proiect experienta in solutionarea disputelor contractuale din domeniul infrastructurii de apa /canal, cunostinte in dreptul comertului international.
CERINTA 3: Informatii privind subcontractantii În cazul în care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor îndeplini de catre unul sau mai multi subcontractanti, Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora
CERINTA 3:
CERINTA 1: Implementarea standardului de management al sistemului calitatii din seria ISO 9001 pentru activitati de consultanta tehnica in domeniul constructiilor.
CERINTA 2: Implementarea standardului de management al mediului din seria ISO 14001 pentru activitati de consultanta tehnica in domeniul constructiilor.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Da

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

2892 din 23.04.2012

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.07.2012 10:00
Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

17.07.2012 10:00

IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 17.07.2012 12:00
Locul: Sediul SC SECOM SA Drobeta Turnu Severin, Bdul Carol I, nr. 53
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pe baza de imputernicire.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul de Coeziune, Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - „Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata”. Tip de finantare: Fonduri europene Fond european: Programul Operational Sectorial Mediu
Tip de finantare: Fonduri europene
Fond european: Programul Operational Sectorial Mediu

VI.3) Alte informatii

1.IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE, TOATE DOCUMENTELE CARE VOR FI PREZENTATE INTR-O ALTA LIMBA DECAT LIMBA ROMANA, DE CATRE OFERTANTII PERSOANE FIZICE/JURIDICE ROMANE/STRAINE, VOR FI INSOTITE DE TRADUCEREA AUTORIZATA IN LIMBA ROMANA, LEGALIZATA LA NOTARIAT. 2.In conformitate cu prevederile art. 5 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 si art. 35 din HG 925/2006, Comisia de Evaluare de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificari sau completari ale documentelor prezentate de acestia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate. 3.Modalitate de departajare: In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale modalitatea de departajare va fi pretul. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor (intr-un termen de 24 de ore de la solicitare).

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform OUG 34/2006, art. 256^2, lit. a)

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SC SECOM SA - Compartimentul Achizitii Publice
Adresa postala:  B-dul Carol I, nr. 53, Localitatea:  Drobeta Turnu Severin, Cod postal:  220146, Romania, Tel.  +40 352401330, Email:  crivac_secom@yahoo.com, Fax:  +40 352401330

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

18.05.2012 09:19
Daca doriti sa fiti notificat cu privire la evenimentele acestui anunt apasati aici.

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !