E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE CETATEA FELDIOARA – JUDETUL BRASOV
Nr anunt seap / Data publicare
135669  /  17-05-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 134335 /  2013-03-04
Autoritate contractanta / Judet Judetul Brasov / Brasov
Tip / Denumire contract Lucrari  /  CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE CETATEA FELDIOARA – JUDETUL BRASOV
Cod CPV 45212350-4; 45454100-5; 79930000-2;
Valoare estimata 18,000,000.00 RON
Tip procedura Licitatie deschisa
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 06-06-2012  /  10:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 06-06-2012  /  12:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
A05 SECTIUNI DESFASURARI.PDF.p7s
A06 DESFASURARI EXTERIOARE.PDF.p7s
CENTRALIZATOARE F2.doc.p7s
centralizatorul c1.doc.p7s
Cercetari arheologice Cetatea Feldioara.pdf.p7s
Contract Cetate Feldioara.doc.p7s
Expertiza tehnica - Cetatea Feldioara.pdf.p7s
LISTE CANTITATI.doc.p7s
memoriu tehnic.doc.p7s
ob 5 - retele exterioare.doc.p7s
ob1-inst interioare.xls.p7s
ob1-inst paratrasnet.xls.p7s
ob2-inst interioare.xls.p7s
ob2-inst paratrasnet.xls.p7s
ob3-inst interioare.xls.p7s
ob3-inst paratrasnet.xls.p7s
ob4-inst interioare.xls.p7s
ob4-inst paratrasnet.xls.p7s
ob5-inst exterioare.xls.p7s
ob5-inst interioare.xls.p7s
OBIECT3 TURN sud.doc.p7s
plan cota 0,00 PLOT.pdf.p7s
plan cota 4,00 PLOT.pdf.p7s
releveu Cetatea Feldioara.pdf.p7s
planse retele electrice.pdf.p7s
ob7 inst exterioare.xls.p7s
OBIECT2 TURN EST.doc.p7s
OBIECT1 TURN VEST.doc.p7s
OBIECT6 CAPELA.doc.p7s
OBIECT4 TURN NORD.doc.p7s
ob6-inst interioare.xls.p7s
retele hidranti.xls.p7s
ob7-inst interioare.xls.p7s
OBIECT7 zwinger si barbacana.doc.p7s
ob6-inst exterioare.xls.p7s
plan cota 6,00 PLOT.pdf.p7s
Studiu Istoric - Arhitectural Cetatea Feldioara.pdf.p7s
OBIECT5 ziduri incinta.doc.p7s
plan retele.pdf.p7s
plan situatie.pdf.p7s
FORMULARE .doc.p7s
FisaDate_No33963_AP.pdf
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Judetul Brasov
Adresa postala:  B-dul Eroilor nr.5, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500007, Romania, Punct(e) de contact:  DIUAT, Tel.  +40 268/410777/221, In atentia:  Cirica Emil, Email:  investitii@judbrasov.ro, Fax:  +40 268/472305, Adresa internet (URL):  www.judbrasov.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Consiliul Judetean Brasov
Adresa postala:  Str. Nicolae Balcescu nr.67, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500019, Romania, Punct(e) de contact:  DIUAT, Tel.  +40 268410666/114, In atentia:  Cirica Emil, Email:  investitii@judbrasov.ro, Fax:  +40 268472305, Adresa internet (URL):  http://www.judbrasov.ro

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Consiliul Judetean Brasov
Adresa postala:  Str. Nicolae Balcescu nr.67, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500019, Romania, Punct(e) de contact:  DIUAT, Tel.  +40 268410666/114, In atentia:  Cirica Emil, Email:  investitii@judbrasov.ro, Fax:  +40 268472305, Adresa internet (URL):  http://www.judbrasov.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE CETATEA FELDIOARA – JUDETUL BRASOV

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Cetatea Feldioara, Comuna Feldioara, Judetul Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Proiectare si executie
Consolidare, restaurare si punere in valoare Cetatea Feldioara – Jud Brasov
Conform Caietelor de sarcini si Documentatiei descriptive anexate prezentei fise de date, ce pot fi obtinute in format electronic prin descarcare de pe SEAP (www.e-licitatie.ro). Lucrarile constau in: proiectare, asistenta tehnica, cercetare arheologica; amenajarea terenului in stare initiala; investitia de baza; organizare de santier.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45212350-4 - Cladiri de interes istoric sau arhitectural deosebit (Rev.2)
45454100-5 - Lucrari de restaurare (Rev.2)
79930000-2 - Servicii de proiectare specializata (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Conform caietului de sarcini anexat la prezenta
Valoarea estimata fara TVA: intre 14,800,000 si 18,000,000 RON

II.2.2) Optiuni

Da
CJ Bv isi rezerva dreptul de a aplica NFPAP in conf.cu art 122j din OUG34/2006 si comple. ulterioare

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

36 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

Gar. de part. se const. conf. HG 925/2006, art 86. În cazul dep. unei contestatii, de catre op.ec. ofertanti, daca CNSC respinge contestatia depusa, autori. contract., va retine din gar. de part., in conf.cu art. 278^1 lit. d) din OUG 34/2006. Date pentru const. gar. de part.: cont trezoreria Brasov 1315006XXX000169, CUI 4384150. In orice sit., dovada constit. gar. de part. treb. sa fie prez.cel mai târziu la data si ora stab. pt deschiderea ofertelor. Per. de valab. a gar. pt part.–90 zile de la data limita de depunere a ofertelor, de la depun. ofertelor.Cuantumul gar. de part. este de 290.000 lei.In cazul constit. gar. de part.prin scris. bancara se va completa–formularul nr. 8. Gar. de part. se va restit. in conf.cu H.G. 925/2006, art.88. Cuantumul gar. de buna executie exprimata procentual este de 5% din valoarea contractului fara TVA, in conformitate cu contractul de executie de lucrari, conf. formular nr. 33. Gar, de buna ex. se va const. conf. art. 90 din HG 925/2006. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform H.G. 925/2006.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Buget Local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarileulterioare - formular 1
b) Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – formular 1A
c) Declaratii privind calitatea de participant la procedura - formular 2
d) Declaratie pe proprie raspundere ca nu are în cadrul autoritatii contractante, persoane care detin functii de decizie, respectiv sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv, conform art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa formularul 1C
Personal: Aristotel Cancescu – presedinte; Maria Dumbraveanu – Secretar; Radu Ispas – Administrator Public; Mihai Sarbu – Atrhitect Sef; Emil Cirica – Dir Ex DIUAT . Comisia de evaluare: Mihai Pascu– presedinte comisie; Emil Cirica; Mircia Gherghe; Nicolae Radoiu; Emilia Iordan; Andreea Radulea.
e) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - formular 1B
f) Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara, în care se depun ofertele;
g) Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara, în care se depun ofertele (certif. se vor prez. in orig. sau copie conf. cu orig.)
h)pers. jurid. straine vor prez. doc. edificat. pt dov. eligibil.Pt. of. nerezidenti se vor aplica prev. art. 182 din OUG 34/2006. Doc. vor fi prez in orig sau copie conf cu orig, insotite de traducerea autoriz. in limba rom. Certificatul constatator eliberat de ORC care atesta faptul ca, acesta nu este în stare de faliment ori lichidare si ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.Certificatul se va prezenta în original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii ofertelor. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia,inainte de transmiterea comunicari rezultat procedura, depunerea documentului in original sau copie legalizata.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea bilanturilor contabile pe ultimii trei ani
Prezentarea fisei de informatii generale si declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani, care sa fie de min. 29.000.000 lei. Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pt anii respectivi. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro sau lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stab de Banca Nat a tarii in care s-a facut inregistr.
Declaratie privind asigurarile, din care sa reiasa, ca in cazul atribuirii contractului, operatorul economic isi asuma obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea in derularea lucrarilor, privind utilajele, instalatiile de lucru,echipamentele, materialele de pe stoc, personalul propriu.
Ofertantul trebuie sa demonstreze, ca la momentul semnarii contractului, are acces sau are resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate ori alte mijloace financiare în valoare de 8.000.000 lei pe o perioada de 36 luni.

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista contractelor aflate in desfasurare, daca este cazul.
Lista cu principalele lucrari similare executate in ultimii 5 ani (ultimii 5 ani se vor calculade la data depunerii ofertelor, in urma).
Prezentarea fisei de exper. sim., pt contracte al caror ob. a fost restaurare si consolidare in domeniul protejarii monumentelor istorice. Fisele de exp sim. vor fi insotite de copii dupa elem. relevante ale contractelor (denumirea contr., partile contract., valoarea contract,durata contract.), p-v de receptie la terminarea lucrar., recomandari din partea benefic Pt executie se va prez cel putin 1 contract sim., exec. in ultimii 5 ani (monument istoric clasa A), avand ca ob. executia de lucrari similare codului CPV de la pct.II 1.2, a carui val. sa fie cel putin egala cu 6.000.000 lei fara TVA(cei 5 ani se vor calcula de la data depunerii of, in urma). Ofertantii care prezinta contracte incheiate in alta moneda decat lei sau euro au obligatia sa faca conversia in moneda euro si lei.
Pentru a dovedi statutul de monuiment istoric clasa A se va prezenta pozitia din Lista monumentelor istorice elaborata de Ministerul Culturii
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere, in ultimii 3 ani, conf. art. 188 alin. (3) lit. d) din OUG 34/2006.
Personal minim necesar:
- Sef santier: inginer diplomat licentiat/ inginer colegiu absolvent al Facultatii de constructii atestat MCC si MCPN
-nominalizare arhitect atestat MCC si MCPN domeniu – Restaurare arhitectura
- nominalizare inginer diplomat atestat MCC si MCPN domeniu Inginerie – consolidare si/sau restaurare structuri istorice specializare E – executare lucrari
- nominalizare inginer diplomat domeniu Inginerie – instalatii specializare E – executare lucrari
- Nominalizare arheolog atestat MCC, expert in domeniile arheologie ev mediu, E – executare lucrari
-nominalizare specialit/expert atestat MCC/MCPN restaurare piatra, specializare E executie lucrari
- responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat MDRT si MCC
- nominalizare responsabil cu securitatea muncii
- nominalizare responsabil de calitate
- nominalizare responsabil de mediu
Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic
Utilaje necesare pentru executie:
Miniexcavator – min 1 buc.
Autocamion – min 1 buc.
Automacara – min 1 buc.
Incarcator frontal – min 1 buc.
Autobasculanta – min 1 buc.
Informatii privind subcontractantii. Nu se accepta subcontractarea in integralitate a lucrarilor de proiectare si executie.
ISO 9001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii) in domeniul lucrarilor supuse procedurii de licitatie
ISO 14001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii) in domeniul lucrarilor supuse procedurii de licitatie

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.06.2012 16:00
Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

06.06.2012 10:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 06.06.2012 12:00
Locul: Consiliul Judetean Brasov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare oferte.Persoanele împuternicite din partea firmelor ofertante cu act de identitate.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) Alte informatii

Pt. acceptarea pretului se impun urmatoarele conditii:Calit. mat. puse in opera trebuie sa respecte prescriptiile si specif. teh.din Caietul de sarcini.Calit.mater. se certifica prin agrem. the., certif.de calitate, alte doc. similare emise de produc.(nu de furnizor).Preturile oferite - justific. prin oferte furnizor din care sa rezulte de ce preturile din of. sunt mai mici decat media pietei(daca este cazul).Of.trebuie sa faca dovada ca lucr.se vor exec.cu personal cu calific.Vizitarea amplasamentului: Op. ec. ofertanti au oblige. de a vizita amplas. ce fac obiectul achizitiei publice. În acest sens, vor depune o decl. pe proprie raspundere. Modificarea si retrag. of.nu este permisa dupa data si ora limita pentru dep. of., data preciz. conf.anunt. de particip. Cond. pt. particip. la sed. de deschid.: imputer. scrisa din partea rep. legal al ofert., copie act id. Pt. ca autorit. contract. sa asigure garantarea protejarii acelor inf. pe care ofert. le preciz. ca fiind confi., in ceea ce priv. secretul comercial si protej. intelect., of. va preciza care din elem. care compun of.sunt consid. confide.. IMM-urile-50% pt crit.legate de cifra de afaceri, de gar. de part. si de gar. de buna ex.Soc. ofertante care se incadreaza in categ IMM conf Lg 346/2004 vor prezenta o decl.pe proprie rasp in acest sens (For.24). Sustin. teh.si/sau finan: in conf cu art 186 si190 din OUG, ofert. isi poate demonstra sit ec si/sau finan.si sit teh. si/sau prof. prin prez unui angajam.ferm de sustinere din partea unui tert.In acest sens se va prez un angaj.ferm, incheiat in forma autentica prin care tertul confirma faptul ca va pune la disp ofertant.resursele invocate. Pers care asig sustin. tehn. si/sau finan., va com. Formul. 1 (prev. art. 180) si 1A (pt art. 181 lit a), c^1), d). Modelul de formular de angajament ferm (Formular 30,31,32). Daca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autorit. contract. va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii of.

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Judetul Brasov
Adresa postala:  B-dul Eroilor, Nr. 5, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500007, Romania, Tel.  +40 268410777, Email:  office@judbrasov.ro, Fax:  +40 268472305, Adresa internet (URL):  http://www.judbrasov.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

16.05.2012 13:05
Daca doriti sa fiti notificat cu privire la evenimentele acestui anunt apasati aici.

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !