E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Reparatii curente retele de cabluri ale instalatiilor SCB pe raza sectiei CT1 Craiova, pe raza sectiei CT3 Rosiori si pe raza sectiei CT4 Tg. Jiu
Nr anunt seap / Data publicare
135327  /  08-05-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 126638 /  2012-07-17
Autoritate contractanta / Judet Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA / Dolj
Tip / Denumire contract Lucrari  /  Reparatii curente retele de cabluri ale instalatiilor SCB pe raza sectiei CT1 Craiova, pe raza sectiei CT3 Rosiori si pe raza sectiei CT4 Tg. Jiu
Cod CPV 45234115-5;
Valoare estimata 1,668,865.00 RON
Tip procedura Licitatie deschisa
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 31-05-2012  /  10:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 31-05-2012  /  11:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
CT1.rar.p7s
CT3.rar.p7s
CT4.rar.p7s
Modele formulare lucrari.doc.p7s
Model contract rep curente.doc.p7s
FisaDate_No35809_AP.pdf
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
Loturi  
Anunt original

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  prin Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întretinere si Reparatii CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200646, Romania, Punct(e) de contact:  Teodor Voinea, Tel.  +40 351403282, Email:  teodor.voinea@cfr.ro, Fax:  +40 351403282, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta

Reparatii curente retele de cabluri ale instalatiilor SCB pe raza sectiei CT1 Craiova, pe raza sectiei CT3 Rosiori si pe raza sectiei CT4 Tg. Jiu

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Lucrarea este amplasata pe raza sectiilor CT1 Craiova(Lot 1), CT3 Rosiori(Lot 2) si CT4 Tg.Jiu(Lot3).
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Lucrarea consta in interventia la cablurile SCB cu rezistenta de izolatie scazuta prin inlocuirea lor si refacerea tronsoanelor de cabluri.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45234115-5 - Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

In vederea imbunatatirii conditiilor de functionare si de siguranta circulatiei, pe raza sectiilor CT1, CT3 si CT4 la instalatiile CED si instalatiile BLA, este nevoie a se face lucrari de reparatii curente la retelele de cabluri SCB. Lucrarile de reparatii curente la retele de cabluri ale instalatiilor SCB, sunt impuse de necesitatea inlaturarii uzurilor fizice si a deteriorarilor aparute in functionarea acestora, in scopul asigurarii unei functionari normale si neintrerupte, in conditii de siguranta a circulatiei transporturilor feroviare.
In cadrul acestor lucrari se va interveni la cablurile SCB cu rezistenta de izolatie scazuta prin inlocuirea lor si la refacerea tronsoanelor de cabluri.
Valoarea estimata fara TVA: 1,668,865 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

5 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

Garantia de participare este în cuantum de 9.000 lei pentru Lotul nr. 1, de 8.058,74 lei pentru Lotul nr.2 si 9.500 lei pentru Lotul nr. 3.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare:- virament bancar în contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;- se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta - copia documentului,sau-instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare în conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006 si în conformitate cu prevederile art.278indice1 din OUG nr.34/2006.- În cazul în care ofertantul depune o contestatie la procedura de atribuire la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, iar Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma, în conformitate cu art.278indice1 din OUG nr.34/2006 completata si modificata, respectiv suma de 4.312,15 lei pentru lotul nr.1, de 4.029,37 lei pentru lotul nr.2 si de 4.513,78 lei pentru lotul nr.3. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 278indice1 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se poate constitui astfel: - printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara, care devine anexa la contract. - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului.Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul de stat

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea).Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune în original.
2.2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006.Ofertantul va depune o declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune în original.
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude operatorii care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
3.Declaratie privind neîncadrarea la art. 69indice1 din OUG 34/2006.Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. Formularul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69indice1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. „CREIR CF” Craiova urmatorii: Directorul – Victor Frasinoi, Contabil Sef – Constantin Mihart, Sef Divizia Instalatii – Marian Simion, Sef Oficiu Juridic – Marius Petrescu, Sef Serviciu BAI – Petronela Hertzog, Sef Serviciu TE – Gheorghita Anghel, Sef Birou Achizitii Publice – Teodor Voinea.
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, subcontractant, asociat).Ofertantul /ofertantul asociat/subcontractantul va depune o declaratie pe proprie raspundere în conformitate cu Formularul B6 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, subcontractant, asociat) – se depune în original.
5. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta. Având în vedere prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul 14 – se depune în original. Declaratia se completeaza dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
6.Documente care atesta înregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci când este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie. Se va completa Formular IMM. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante.
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC -in original sau copie legalizata.
2. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru lucrarile de reparatii la cabluri si retele de cabluri ale instalatiilor SCB.Pentru lucrarile de reparatii la cabluri si retele de cabluri ale instalatiilor SCB ofertantii trebuie sa detina Autorizatii de Furnizor Feroviar si Agremente Tehnice Feroviare AFER conform OMT nr. 290/2000, in termen de valabilitate. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, pe ultimii 3 ani (fara anul in curs) in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici, care trebuie sa fie în valoare de minim 532.149 lei pentru lotul nr.1, 402.937 lei pentru lotul nr.2 si 733.779 lei pentru lotul nr. 3.
Conversia valorilor se va face la cursul lei/ euro mediu comunicat de BNR pentru anii respectivi.
Documente care sustin criteriul de calificare:a)Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul G– formularul se depune în original.
b)Bilanturile contabile din ultimii trei ani, vizate si înregistrate de organele competente – se vor depune în copii.
2. a)În cazul în care ofertantul îsi demonstr.situatia econom. si financiara invocând si sustin. acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor jurid.existente între ofertant si persoana resp., atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentica, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financ.nu trebuie sa se afle în situatia care determina exclud.din procedura de atribuire conf.prev.art.180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2-cerintele a),c1) si d) în original.b)Cand un grup de op.economici depune oferta comuna, sit.econ.si financ. se demonstr.luand in considerare resursele tuturor membrilor grupului.

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Lista cu principalele lucrari executate în ultimii 5 ani. Ofertantul va prezenta Formularul E-in original.
2) Experienta similara se demonstreaza prin executarea a maxim 3 contracte în ultimii 5 ani, de catre ofertant a unor lucrari de instalatii SCB (rep.capitale, constructii-montaj instal.CED si BLA) dupa cum urmeaza:pentru lotul nr.1 - valoare minima 532.149 lei fara TVA, pentru lotul nr.2- valoare minima 402.937 lei fara TVA,
pentru lotul nr.3- valoare minima 733.779 lei fara TVA. Val.minime se refera numai la partea executata de catre oper.economic ofertant, în cazul în care oferta depusa a fost alta decât oferta individuala. Aceasta lista va fi însotita de cel putin un document (contract, proces verbal de receptie, etc.) prin care sa se confirme ca lucrarile au fost executate si duse la bun sfârsit, demonstrându-se în acelasi timp si îndeplinirea pragurilor valorice de mai sus.
Pentru fiecare contract care sustine exper. similara se vor prezenta recomandari sau certificari de buna executie în copie semnate de conducatorul unitatii si se va completa Formularul F -in original.
3)Informatii privind subcontractarea.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Declaratia privind subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le îndeplineasca si acordul acestora (se vor prezenta informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti, specializarea acestora, datele de recunoastere ale subcontractantilor). În cazul în care nu vor fi parti subcontractate, se va prezenta declaratia cu mentiunea „nu este cazul”. Subcontractantii de specialitate vor fi nominalizati pe fiecare specialitate.
Ofertantul va completa Formularul D –în original.
4)Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii: Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).
Acordurile / contractele de subcontractare pot fi încheiate sub conditia atribuirii contractului în procedura de fata, însa nu pot contine clauze care contravin ofertei prezentate, formularului de contract aferent procedurii si niciunei prevederi a documentatiei.
Ofertantul va prezenta acordul de asociere întocmit conform Formular 9–în original.
5) Informatii privind capacitatea profesionala
Ofertantul trebuie sa dispuna de:
- responsabil cu siguranta circulatiei sa fie autorizat AFER in functie de cel putin electromecanic SCB, conform Instructiunilor nr. 351 – Instructia pentru intretinerea tehnica si repararea instalatiilor SCB –editia 1988 si Tectura la instructia nr 351 editia 1988 (autorizatie AFER cu valabilitate la zi).
- responsabil tehnic cu executia lucrarii- absolvent studii medii/superioare cu experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin o lucrare de natura si complexitatea lucrarii supuse procedurii (CV).
- responsabil cu sanatatea si securitatea muncii atestat conform prevederilor din Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii în munca (copie dupa atestat).
Ofertantul va prezenta Formularul I- în original- Declaratie care contine informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si informatii referitoare la personalul de conducere, insotita de CV-uri.
6)Informatii privind dotarea tehnica.
Ofertantul detine sau are drept de folosinta pentru dotari, utilaje,echipamente, mijloace de transport ce le va utiliza în îndeplinirea contractului.
Se va completa Formular H in original-Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului.
7)a)În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor jurid. existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustin.de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentica,in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Persoana care asigura sustin. tehn. nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform preved.art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2- cerintele a),c1) si d) în original.b)Când un grup de oper.economici depune oferta comuna, capacit. tehn. si profes.se demonstr. prin luarea în considerare a resuselor tuturor membrilor grupului
1.Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului. Se va prezenta, in termen de valabilitate (în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”).
2.Certificat de protectia mediului SR EN ISO 14001.Ofertantul trebuie sa prezinte dovada ca are implementat si certificatul standard de management al mediului SR EN ISO 14001 sau echivalentul lui pe domeniul de activitate corespunzator obiectului contractului. Se va prezenta, in termen de valabilitate (în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”).

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Da
Precizari specifice privind licitatia electronica, conform art. 164 din OUG 34/2006:a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei fara TVA;b) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: “ ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie”. Licitatia electronica va începe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una).Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore).Licitatia electronica se va încheia dupa terminarea rundei de licitare.c) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, prin fax la nr. 0351/403282, in termen de 24 ore, formularul de oferta financiara cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica.

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

52/6/ 179 /2012

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.05.2012 16:00
Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

31.05.2012 10:00

IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 31.05.2012 11:00
Locul: Sediul SCREIR CF CRAIOVA, Bulevardul Decebal Nr.1, Craiova, Birou Achizitii Publice-camera 204
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) Alte informatii

Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centru Regional EIR CF Craiova
Adresa postala:  Bulevardul Decebal nr.1, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200646, Romania, Tel.  +40 351403214, Fax:  +40 351403214

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

07.05.2012 09:28
Daca doriti sa fiti notificat cu privire la evenimentele acestui anunt apasati aici.

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !