E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Pachete software pentru securitatea datelor” cu respectarea cerintelor din Caietul de Sarcini
Nr anunt seap / Data publicare
325021  /  25-04-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 153149 /  2012-06-01
Autoritate contractanta / Judet COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA / Gorj
Tip / Denumire contract Furnizare  /  Pachete software pentru securitatea datelor” cu respectarea cerintelor din Caietul de Sarcini
Cod CPV 48732000-8;
Valoare estimata 147,682.00 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 09-05-2012  /  12:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 09-05-2012  /  13:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
Documente 1 SECURITATEA DATELOR.rar.p7m
Caiet de sarcini 2.pdf.p7m
FisaDate_No33668_IP.pdf
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
Numar invitatie: 325021 / 25.04.2012
Denumire contract: Pachete software pentru securitatea datelor
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
Cod fiscal: RO16302439, Adresa: STR. ENERGETICIANULUI NR.25, Rovinari, Telefon: 0253372739, Fax: 0253371590 , Email: ancapetreus25@gmail.com
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Str Energeticianului nr 25, Rovinari, Romania, cod postal: 215400, telefon:+40 0253372556-6305, fax:+40 0253371922, persoana de contact:Registratura unitatii
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA - Str Energeticianului nr 25, Rovinari, Romania,
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2) Tip Activitate: Electricitate
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Pachete software pentru securitatea datelor
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Pachete software pentru securitatea datelor” cu respectarea cerintelor din Caietul de Sarcini
II.1.6) CPV: 48732000-8 - Pachete software pentru securitatea datelor (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 147,682 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare = 1.500 lei, cu valabilitate minim 90 zile calendaristice de la data limita a depunerii ofertelor. Modul de constituire a garantiei pentru participare conform HG 925/2006 in vigoare art. 86. In instrumentul de garantare, banca sau societatea de asigurari emitenta, va insera in mod expres, cerintele prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006 si la art. 278¹ din OUG 34/2006. Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din HG 925 / 2006.
Garantie de buna executie GBE a contractului de furnizare produse reprezinta un procent de 10% din valoarea totala a contractului, fara TVA, si se va constitui:-prin virament sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si perioada prevazuta in documentatia de atribuire si care devine anexa la contract, valabila pe perioada prestarii serviciului- prin retineri succesive din facturile introduse la plata.În situatia în care contractantul doreste sa constituie GBE prin aceasta metoda, acesta are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul astfel deschis va fi de 0,5% din pretul contractului. Aceste prevederi sunt conform H.G. nr. 925/2006, art. 90, alin 3.numerar cu chitanta sau ordin de plata (in cuantum de pana la 5.000 lei).Garantia de buna executie se va restitui de catre achizitor conform proiect de contract
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: 1. Declaratie privind eligibilitatea Completare si semnare Formular nr. 1 (inclusiv de persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau tehnico-profesionala) -Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se încadreaza în situatia prevazuta la art. 180, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau, daca în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de aceasta natura, o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Documentele vor fi in limba romana sau traducere autorizata. Evaluarea cerintei: Încadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica . În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. 2. Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art.181 Completare si semnare Formular nr. 2 (inclusiv de persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau tehnico-profesionala) -Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se încadreaza în nici una dintre situatiile prevazute la art. 181, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau, daca în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de aceasta natura, o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Documentele vor fi in limba romana sau traducere autorizata. Evaluarea cerintei: Încadrarea în oricare din situatiile prevazute la art. 181din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. 3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 Completare si semnare Formular nr. 3 in limba romana sau traducere autorizata (se va completa si de catre subcontractant, inclusiv si pentru tertul sustinator) Evaluarea cerintei : Încadrarea în situatia prevazuta la art. 691 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica . În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente. Persoanele de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: 1. Director General – Dr. Ing. Trotea Tiberu 2. Director Termocentrala – Ing. Pisc Ion 3. Director Economic – Ec. Scurtu Maria 4. Director Comercial – Ing. Rebedea Ion 5. Director Resurse Umane – Cons. Jr. Olaru Sorin 6. Director Adj. Tehnic – Ing. Raducu Teodorescu 7. Director EMR – Ing. Davitoiu Lesu Gheorghe 8. Director Dezvoltare Investitii – Ing. Tudorescu Vasile 9. Membrii comisiei de evaluare:Ec. Dragomirescu Emanoil, Ing. Ciurel Nicoleta, Ec. Angheloiu Radu, Ing. Mihai Emil, Ing. Vanca Vlad, Ec. Stavaroiu Felicia, Cons. Jr. Daianu Dan 4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Completare si semnare Formular nr. 4 in limba romana sau traducere autorizata - conform Ordinului ANRMAP 314/2010, publicat in MO, partea I nr. 701/20.10.2010 5. Documente care demonstreaza indeplinirea obligatiilor exigibile de plata Se vor prezenta urmatoarele documente edificatoare: a) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata impozitele si taxele la bugetul general consolidat.(copie lizibila, certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata) b) Certificat(e) de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local.(copie lizibila certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata) sau: Declaratie pe propria raspundere, pentru persoane juridice straine, daca in tara de resedinta nu se elibereaza certificatele mentionate anterior. Pentru datoriile esalonate, ofertantii vor prezenta obligatoriu conventiile de esalonare însotite de documente (OP) care atesta plata ratelor pana la data de 31.01.2012, sau o data ulterioara. Certificatele mentionate la punctele a) si b) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Note : 1. documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana 2. În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Evaluarea cerintei : Ofertantii care prezinta certificatele fiscale cu datorii sau cu datorii esalonate dar cu rate neplatite pana la data de 31.01.2012, sau o data ulterioara vor fi exclusi din procedura de atribuire a contractului de achizitie. 1. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, în original, copie legalizata sau copie „conforma cu originalul”, emis cu maxim 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar executia de lucrari solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. 2. Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. (daca este cazul) Documentele vor fi prezentate in copie lizibila certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codol CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC
Capacitatea economica si financiara  
Descriere: Formular nr. 5 Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie: minim 250.000 lei Situatia financiara la 31.12.2011.,(1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant/candidat si persoana respectiva. (2) În cazul în care ofertantul/candidatul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata, în conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: Cerinta nr.1. Formular nr. 6 si Formular nr. 7 Informatii privind experienta similara: Prezentarea a minim un document (contract/proces verbal de receptie) in valoare de minim 140.000 lei sau a maxim 3 documente (contracte/procese verbale de receptie) in valoare cumulata de minim 140.000 lei la care s-au confirmat furnizarea de produse similare, livrate de ofertant in ultimii 3 ani. Pentru toate produsele mentionate în lista depusa in oferta se vor prezenta Recomandari (Formular nr. 7) / certificare de buna executie / document constatator, indiferent daca beneficiarul este autoritate contractanta sau client privat. Cerinta nr.2. Formular nr. 8 Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii, personalul de conducere si personalul de executie,Cerinta nr.3. Formular nr. 9 Informatii privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatiile Evaluarea cerintei : Ofertantul trebuie sa prezinte dovada ca, pentru furnizarea produselor si asigurarea suportului tehnic si calitativ, are disponibil, minim, urmatorul personal tehnic de specialitate cu nivel de calificare atestat, din care: - doi specialisti cu certificare in domeniu cerintelor din caietul de sarcini nr. 165/13.02.2012; Lista cu dotatiile sa cuprinda masinile / echipamentele / aparatele folosite pentru indeplinirea contractului. Cerinta nr.4. Formular nr. 12G Informatii privind partea din contract care va fi subcontractata (daca este cazul) Evaluarea cerintei: Ofertantul trebuie sa prezinte , daca este cazul, Formularul nr. 12G si anexa acestuia (formularul AS), completat corespunzator.,Cerinta nr.5. Formular AA si Formular IMP_LA Informatii privind asocierea in vederea furnizarii produsului (daca este cazul) Cerinta nr.1. Certificarea Sistemului calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/ editia2008, sau echivalent.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
De pe site-ul: www.e-licitatie.ro
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 09.05.2012 12:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 09.05.2012 13:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii: 25.04.2012 08:14

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !