E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:LN 3 Cazan de abur nr.1 TGM 84 ( izolatii termice, zidarie refractara, polizari in vederea controlului starii metalului); LN3 Cladire sala cazan nr 1- interventii locale ( hidroizolatii, geamuri) CET GROZAVESTI – detalii in caietul de sarcini
Nr anunt seap / Data publicare
324316  /  18-04-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 152269 /  2012-05-18
Autoritate contractanta / Judet Electrocentrale Bucuresti S.A. / Bucuresti
Tip / Denumire contract Lucrari  /  LN 3 Cazan de abur nr.1 TGM 84 ( izolatii termice, zidarie refractara, polizari in vederea controlului starii metalului); LN3 Cladire sala cazan nr 1- interventii locale ( hidroizolatii, geamuri) CET GROZAVESTI – detalii in caietul de sarcini
Cod CPV 45321000-3;
Valoare estimata 49,702.71 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 04-05-2012  /  15:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 30-11-1999  /  00:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
FOAIE DE CAPAT.doc.p7s
Sectiunea II.doc.p7s
Sectiunea III.doc.p7s
Sectiunea IV.doc.p7s
FisaDate_No27000_IP.pdf
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Electrocentrale Bucuresti S.A.
Numar invitatie: 324316 / 18.04.2012
Denumire contract: LN 3 Cazan de abur nr.1 TGM 84 ( izolatii termice, zidarie refractara, polizari in vederea controlului starii metalului); LN3 Cladire sala cazan nr 1- interventii locale ( hidroizolatii, geamuri) CET GROZAVESTI
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social Electrocentrale Bucuresti S.A.
Cod fiscal: RO 15189596, Adresa: Splaiul Independentei 202 E, sector 6, Bucuresti, Telefon: 0214079973, Fax: 0213166574 , Email: anca_ordean@elcen.ro, se_buc@yahoo.com
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
SEAP, www.e-licitatie.ro, Bucuresti, Romania, cod postal: 020976, telefon:+40 213032997
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2) Tip Activitate: Electricitate
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
LN 3 Cazan de abur nr.1 TGM 84 ( izolatii termice, zidarie refractara, polizari in vederea controlului starii metalului); LN3 Cladire sala cazan nr 1- interventii locale ( hidroizolatii, geamuri) CET GROZAVESTI
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
LN 3 Cazan de abur nr.1 TGM 84 ( izolatii termice, zidarie refractara, polizari in vederea controlului starii metalului); LN3 Cladire sala cazan nr 1- interventii locale ( hidroizolatii, geamuri) CET GROZAVESTI – detalii in caietul de sarcini
II.1.6) CPV: 45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 49,702.71 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare a) Cuantumul gar. particip.: 900 lei ; b) Contul de virament pentru gar.particip.este deschis la BCR sector 6 cod IBAN nr RO10RNCB0077050234430022; c)Perioada de valab. a gar.particip. : 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.d)Modul de constituire a garantiei de participare – se va opta pentru unul dintre urmat.moduri :1) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, prezentat in original (un sunt acceptate copii). Documentul trebuie sa prevada : a) Cuantumul garantiei; b) Perioada prevazuta in documentatia de atribuire; c) Caracterul irevocabil al garantiei; d) Modul de executie al platii garantiei ; se va opta pentru una dintre urmatoarele variante - Conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate in conformitate cu contractul garantat - Neconditionat, respectiv la prima cerere a S.E.Bucuresti, pe baza declaratiei S.E.B. cu privire la culpa persoanei garantate.2) depunerea la sediul autoritatii contractante a unui ordin de plata sau fila cec confirmat de catre banca emitenta la data deschiderii ofertelor (conform art.86 alin.(5) lit.a) din HG 925/2006).3) depunerea la caseria autoritatii contractante a unei sume numerar. Documentul care dovedeste constituirea gar. particip. se va depune la sediul autoritatii contractante inainte de data limita de deschidere a ofertei si se va introduce ca document scanat si in oferta prezentata in SEAP.Nerespectarea termenului de depunere (data si ora), a cuantumului si formei de prezentare a gar.particip. duce la respingerea ofertei in conformitate cu art.33 alin.(3) lit.b din HG 925/2006.Restituirea gar. particip. se va face pe baza Formularului 1, formular care va fi prezentat la ofertare.Garantia de participare va fi retinuta integral in situatiile prevazute la art. 87, alin (1) din HG 925/2006. In cazul prezentei achizitii nu sunt aplicabile prevederile art.2781 din ordonanta.
Garantie de buna executie Cuantum garantie: 10% din val.contractului (5% puntru IMM-uri, conform declaratie de încadrare în categoria IMM).Mod de constituire: •prin scris.de garantie bancara/instr.de garantare (în original) de la banca la care face operatiuni/societate de asigurari, conform Formularului 14 (in cazul utilizarii instrumentului de garantare emis de o societate de asigurari continutul modelului de scrisoare de garantie bancara se va adapta corespunzator) •prin retineri succesive din val.facturilor introduse la plata, cu depunerea acestor sume de catre achizitor într-un cont deschis de contractant la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, cont care se va comunica beneficiarului asa cum este prevazut in modelul de contract. •prin depunerea la casieria achizitorului, în numerar. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garantiei de buna executie este obligatorie pentru contractant odata cu prezentarea ofertei.
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: 1.Declaratii privind eligibilitatea - Se va prezenta Formularul 3 si/sau cazier judiciar/certificat echivalent. Prezentarea acestui document este obligatorie si pentru tertul sustinator in cazul in care sustinatorul este declarat in oferta. 2.Declaratie privind neancadrarea in prevederile art.181- Se va prezenta Formularul 4. Prezentarea acestui document este obligatorie si pentru tertul sustinator in cazul in care sustinatorul este declarat in oferta. 3.Declaratie privind propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta - Se va prezenta Formularul 5 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta 4.Declaratie pe proprie raspundere privind neancadrarea in situatiile prevazute la art.691 din OUG 34/2006 - Se va prezenta Formularul 6. Prezentarea acestui document este obligatorie si pentru tertul sustinator si/sau subcontractant in cazul in care sustinatorul si/sau subcontractantul sunt declarati in oferta. 1.Persoane juridice/fizice romane - Se va prezenta Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului / Autorizatie de functionare / altele echivalente 2.Persoane juridice/fizice romane - Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional 3.Observatie : In cazul in care documentele solicitate nu sunt emise in limba romana se va prezenta si traducerea autorizata si legalizata in limba romana. In cazul in care certificatele solicitate sunt prezentate in copie, ofertantul are obligatia prezentarii acestora in original sau copie legalizata, pentru verificarea conformitatii, numai la solicitarea autoritatii contractante, in termen de trei zile de la solicitare.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: Informatii privind principalele lucrari executate in ultimii 5 ani si documente semnate de beneficiar care sa ateste realizarea calitativa a lucrarilor,Informatii privind numarul mediu anual, pentru ultimii 3 ani, al personalului angajat si cadrelor de conducere,Informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, etc.,Informatii privind subcontractantii,Informatii privind asocierea Certificat ISO 9001/2008
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentatia de atribuire este atasata in SEAP
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 04.05.2012 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 02.07.2012
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii: 18.04.2012 08:09
 Detalii procedura

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !