E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Contract de servicii privind vânzarea biletelor si abonamentelor de calatorie catre utilizatorii transportului public de persoane prin curse regulate din Municipiul Ploiesti, în 22 tonete puse la dispozitie de beneficiar.
Nr anunt seap / Data publicare
133911  /  12-03-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 123644 /  2012-04-19
Autoritate contractanta / Judet Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti / Prahova
Tip / Denumire contract Servicii  /  Contract de servicii privind vânzarea biletelor si abonamentelor de calatorie catre utilizatorii transportului public de persoane prin curse regulate din Municipiul Ploiesti, în 22 tonete puse la dispozitie de beneficiar.
Cod CPV 55900000-9;
Valoare estimata 1,387,013.49 RON
Tip procedura Licitatie deschisa
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 04-04-2012  /  10:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 04-04-2012  /  11:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
Formulare licit bilete.doc.p7s
Acord cadr,Contr. bilete.doc.p7s
Caiet de sarcini bilete.doc.p7s
FisaDate_No20053_AP.pdf
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti
Adresa postala:  Ploiesti, Gagani 88, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100137, Romania, Punct(e) de contact:  Biroul Achizitii, Tel.  +40 244543751, In atentia:  Mihaela Bitica, Email:  mihaela.BITICA@ratph.ro, Fax:  +40 244513228, Adresa internet (URL):  www.ratph.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

SEAP
Adresa postala:  Str. Italiana nr. 22,Sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020976, Romania, Tel.  +40 213032997, Fax:  +40 213032937, Adresa internet (URL):  www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta

Contract de servicii privind vânzarea biletelor si abonamentelor de calatorie catre utilizatorii transportului public de persoane prin curse regulate din Municipiul Ploiesti, în 22 tonete puse la dispozitie de beneficiar.

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Municipiul PLOIESTI
Codul NUTS: RO316 - Prahova

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1,387,013.49 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Durata primului contract subsecvent este de 8 luni incepând cu data de 01.05.2012 pana la 31.12.2012

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contract de servicii privind vânzarea biletelor si abonamentelor de calatorie catre utilizatorii transportului public de persoane prin curse regulate din Municipiul Ploiesti, în 22 tonete puse la dispozitie de beneficiar.
Durata primului contract subsecvent este de 8 luni incepând cu data de 01.05.2012 pana la 31.12.2012 .
Valoarea estimata a primului contract subsecvent: 308.225,22lei, fara TVA, din care 229.739,35 lei fara TVA pentru bilete la un comision de 8% si 78.485,87 lei fara TVA pentru abonamente si legitimatii de calatorie valabile o zi la un comision de 4%.
Informatii privind acordul-cadru
a) Primul contract subsecvent se va încheia pe o perioada de 8 luni începând cu data de 01.05.2012 pana la 31.12.2012 pentru valoarea minima a acordului cadru
b) Urmatoarele contracte subsecvente vor fi încheiate la solicitarea autoritatii contractante pe baza necesitatiilor acestuia. Valoarea si durata pentru care se încheie contractul de servicii vor fi stabilite în momentul solicitarii.
c)Termenul de semnare a contractului subsecvent este de 7 zile de la solicitare.
d) În cazul în care furnizorul refuza sa semneze un contract subsecvent, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita rezilierea acordului-cadru si daune-interese de 5% din valoarea totala ramasa de executat a acordului-cadru.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

55900000-9 - Servicii de vanzare cu amanuntul (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Volumul de vânzari pe anul 2011, pentru cele 22 de tonete este de 7.250.833,06 lei fara TVA din care 4.307.612,90 lei fara TVA reprezinta volumul de vânzari bilete si 2.943.220,16 lei fara TVA reprezinta volumul de vânzari abonamente si legitimatii
Valoarea estimata pe o perioada de 12 luni cu un commision de 8% pentru bi1ilete si 4% pentru abonamente este de 462.337,83 lei fara TVA
Valoare estimata a primului contract subsecvent, pe 8 luni -308.225,22 lei fara TVA
Volum vânzari estimat pentru 36 luni, pentru cele 22 de tonete - 21.752.499,18 lei fara TVA
Valoarea estimata pe o perioada de 36 luni cu un commision de 8% pentru bi1ilete si 4% pentru abonamente este de 1.387.013,49 lei fara TVA
Valoare estimata a acordului cadru, pe 36 luni, - 1.387.013,49lei fara TVA

Dupa caz,
- valoarea maxima estimata a acordului cadru, fara TVA - 1.387.013,49 Moneda: RON
- valoarea minima estimata a acordului cadru, fara TVA - 308.225,22 Moneda: RON
Valoarea estimata fara TVA: 1,387,013.49 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

8 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

Cuanumul garantiei de participare este de : 8000,00 RON Operatorii economici care se încadreaza în categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii, pot constitui 50% din valoarea garantiei de participare, cu conditia prezentarii declaratiei privind îndeplinirea conditiilor conform Legii 346/2004. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zileModul de constituire a garantiei de participare : a) prin virament bancar; b) printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, (în original); c) prin ordin de plata cu confirmarea bancii emitente;d) prin fila CEC cu confirmarea bancii emitente, (în original)e) prin depunerea, la caseria autoritatii contractante, a sumei de bani în numerar.Contul deschis pentru constituirea garantiei de participare este: RO30BRDE300SV76275203000, BRD-GSG Ploiesti.În situatia în care ofertantul constituie garantia de participare printr-un instrument de garantare emis de o banca sau de o societate de asigurari, aceasta va trebui sa prevada angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare o suma calculata conform prevederilor art. 2781, alin (1), din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, în situatia în care ofertantul depune o contestatie ce va fi respinsa de CNSC. Un model de scrisoare de garantie bancara pentru participare la o procedura de achizitie publica este prezentat în Formularul 11 Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de servicii : 5% din valoarea contractului Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: - printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (de preferat prin scrisoare de garantie bancara);- prin depunerea sumei de bani la caseria autoritatii contractante. - daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conform art.90 alin.3,din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare . Modalitatea de restituire a garantiei de buna executie: Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în conformitate cu prevederile art. 92 alin(1) din HG.925/2006

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Surse proprii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia personala a ofertantului-Cerinta minima: completare Formular 1.
Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor. art. 691- Cerinta minima: completare Formular 2.
Nota: Persoanele cu functie de decizie din cadrul RATP-Ploiesti, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt-Radu Popescu - Director General, Daniela Birligiu -Director Financiar, Micu Ion - Director Tehnic
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- Cerinta minima: completare Formular 3. Cerinta minima:
Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului sau autorizatie de functionare sau documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica.
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de primirea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil din anul precedent, vizat si înregistrat de organele competente.

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

2853/22.02.2012

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.04.2012 15:00
Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

04.04.2012 10:00

IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 04.04.2012 11:00
Locul: RATP-Ploiesti,str.Gageni,nr.88, Ploiesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu
Tip de finantare: Alte fonduri

VI.3) Alte informatii

Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu pret egal: în situatia în care se prezinta pretul cel mai scazut cu aceiasi valoare de mai multi ofertanti, autoritatea contractanta va solicita acestora noi oferte financiare

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
În termen de 5 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal,conform art.256^2 alin(1)lit.(b)din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

R .A.T.P. Ploiesti
Adresa postala:  Str.Gageni,nr.88, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100137, Romania, Tel.  +40 244543751, Email:  office@ratph.ro, Fax:  +40 244513228, Adresa internet (URL):  www.ratph.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

12.03.2012 11:57
Daca doriti sa fiti notificat cu privire la evenimentele acestui anunt apasati aici.

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !