E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:• Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor: "Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati"
Nr anunt seap / Data publicare
130119  /  13-09-2011 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 127069 /  2012-07-28
Autoritate contractanta / Judet APA CANAL S.A. GALATI / Galati
Tip / Denumire contract Servicii  /  • Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor: "Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati"
Cod CPV 71356200-0; 71313000-5; 71520000-9; 72224000-1; 79411000-8;
Valoare estimata 26,009,740.00 RON
Tip procedura Licitatie deschisa
Criteriu de atribuire oferta avantajoasa d.p.d.v economic
Data limita depunere oferta 02-11-2011  /  10:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 02-11-2011  /  12:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire -
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
  Erata
Anunt original

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

APA CANAL S.A. GALATI
Adresa postala:  STR. C. BRANCOVEANU NR. 2, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800058, Romania, Punct(e) de contact:  CAMELIA SGRUMALA, Tel.  0236 473380, Email:  achizitii@apa-canal.ro, Fax:  0236 473367, Adresa internet (URL):  www.apa-canal.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate contractanta cu activitate relevanat
Activitate (activitati)
- Apă

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta

• Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor: "Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati"

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: SC APA CANAL SA si judetul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

• Proiectul urmareste reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare din aglomerarile: Galati, Tecuci, Tg. Bujor, Pechea, Liesti

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71313000-5 - Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
72224000-1 - Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

In Caietul de sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 26,009,740 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

37 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

•Garantie participare: 400000 lei, sub forma de scrisoare de garantie bancara sau orice alta modalitate conform art.86 din HGR 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

•Fonduri europene - 76,46%; Cofinantare nationala - 23,54%

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
• Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, insotita de: cazier judiciar al companiei, certificat de atestare fiscala, certificat pentru plata CAS, certificat privind plata impozitelor si taxelor locale sau echivalent; declaratii autentificate pentru persoanele fizice/juridice straine.
Declaratiei „Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta”; Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG nr.34/2006.
Persoane fizice / juridice romane: C.U.I. emis de O.R.C.;Certificat constatator eliberat de M.J - O.R.C., sau echivalent
Persoane fizice / juridice straine: documente ce dovedesc o forma de inregistrare / atestare, ori apartenenta d.p.d.v. profesional, original, copie legalizata sau copie certificata in conformitate cu originalul.
Documentele emise in alta limba decat lb. romana, vor fi insotite de traducere autorizata in lb. romana.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
•Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
•Cifra medie de afaceri a candidatului pe ultimii 3 ani financiari (2008, 2009, 2010) - mai mare sau egala cu echivalentul in lei 12.200.000 euro.
Lichiditate generala (Active circulante / datorii curente) x 100: minimum 100%.

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
• A.Lista prinip.serv. de acelasi tip prest. în ultimii 3 ani impliniti la data term.limita pentru dep.ofert., cu min.:1.cel putin un contract de asist. Tehn. Pt. Managm.Proiectului in dom.alim. cu apa si canalizare a carui val.sa fie de cel putin echiv. in lei a 1.400.000 Euro;2.cel putin un contract pentru realiz./reviz. unui Master Plan la nivel Regional pt. sectorul de apa si apa uzata, pentru cel putin 250.000 de locuitori;3.cel putin un contract de asist. tehnica de Supervizare in dom. Alim.cu apa si canalizare a carui valoare sa fie de cel putin echiv. in lei a 3.400.000 euro;4.cel putin un contract de supervizare de lucrari pentru constr./reabil. unei st de epurare cu o capacitate de min. 250.000 P.E., insotite de recomandari. Rec./certif.. vor fi emise sau contrasemn. de o autoritate contractanta benef. a prest.de serv. ori de catre clientul privat benef.al prest.de serv.B. Se va prezenta obligatoriu lista cu expertii principali. Pentru fiecare expert princip. propus se va dep.: CV, copii ale diplomelor si certif.prof.; original, copie legaliz. sau copie certif.."in conform. cu originalul" ale certific. sau referintelor emise de benef. finali care sa probeze experienta.Ofertantii pun la dispoz. A.C. o echipa mini.de experti: LIDER DE ECHIPA: St. sup.tehn;min.10 ani exp. gen.;min.5 ani exp. in dom. apa/apa uzata;exp.în Directiv. Europ. relev.în dom. apa&apa uzata (min.1 pr.);exp. în impl. min.1 pr. in contr. tip FIDIC Rosu;exp. în impl. min.1 pr. in contr. tip FIDIC Galben;exp. ca TeamLider/Adj.TeamLeader în min.1 pr. de AT pt Manag.Pr. in dom. apa si/sau apa uzata de compl. sim.; ADJ. LIDER DE ECHIPA-MANAG. PR.: St. sup.tehn;min.10 ani exp. gen.;min.5 ani exp. in dom. apa/apa uzata;exp. ca Adj.TeamLeader in min.1 contr. impl. prin interm. unor contr. tip FIDIC Rosu sau echiv si min.1 contr. tip FIDIC Galben; EXP. FINANC.:St. sup. ec.;min.10 ani exp. in dom. ec;exp. in min.1 pr. in care a realiz. Finantat din fond.europene/IFI si a intocm ACB;exper. in identif. riscuri fin. in impl. 1 pr. finantat de UE/IFI in dom. apa/apa uzata; Compl.in cap.VI.3

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
CriteriiPondere
1.Pretul ofertei30 %
Descriere: Componenta financiara
2.Modul in care ofertantul întelege obiectivele proiectului si rezultatele asteptate20 %
Descriere: Conform cap.7 din FDA
3.Metodologia de prestare a serviciilor25 %
Descriere: Conform cap.7 din FDA
4.Organizarea si planificarea în timp a activitatilor, pe durata contractului25 %
Descriere: Conform cap.7 din FDA

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

DA 002/2011

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.10.2011 16:00
Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

02.11.2011 10:00

IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 02.11.2011 12:00
Locul: SC APA CANAL SA Galati, str. C.Brancoveanu nr. 2, Galati, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
•Reprezentanti imputerniciti ai candidatilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program operational sectorial mediu, axa 1: "Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata"
Tip de finantare: Fonduri europene
Fond european: Programul Operational Sectorial Mediu

VI.3) Alte informatii

Contin.din cap.III.2;EXP.ING.DE MED.:St.sup.tehn.;min.8 ani exp.gen.;min.5ani exp.in impl.unor pr. finant.de UE/IFI in dom.prot.med.;partic.in min.1pr.finant de UE/IFI in care a realiz.strateg.nam. dintr-o SE de min.250.000PE,EXP.MOD.HIDR.:St.sup.tehn.;min.10ani exp.gen.;min.5ani exp.in mod. hidr.;exp.in coord.mas.Q si P in retea;exp.in min.1 pr.impl.prin contr.FIDIC in care a realiz.mod. hidr.pt apa&canal.cu lung.min.150km;ADJ.LID.DE ECHIP-SUPERVIZ.:St.sup.tehn.;min.10 ani exp.gen.; exp.in impl.pr.in contr.FIDIC Rosu(min.1 contr),resp.FIDIC Galben(min.1 contr.);min.5ani exp.in dom. apa/canaliz.în pr.finan.de UE/IFI;exp.ca TeamLeader/Adj.TeamLeader/Coord.Pr./sefUIP/adj.sef UIP în min.1 pr.de ret.de apa si/sau canaliz.finant.internat.de compl.sim;ING.DE PROCES SEAU: St.sup. tehn.;min.10 ani exp.gen.;exp.in impl.pr.cu resp.Directiv.E si a legis.rom. in dom.apa/apa uzata;exp. in proiect.SE;partic.ca ing.de proc.la proiect.min.1 SE pt. min. 250.000 PE; ING.REZ.:St. sup.tehn.;atestati ca dirig. de sant. in dom.,conf.cu legis.nat.; 8 ani exp. in superviz.pr. apa&apa uzata. h)ING.REZ. CL1&CP01: a impl. min.1 pr. ca ing.rez/dirig.de sant. pt o SE pt. min.250.000 PE in contr. tip FIDIC Galben; ING. REZ. CL2: a impl. min.1 pr. ca ing.rez/dirig.de sant. pt o SE pt. min.50.000 PE in contr. tip FIDIC; ING. REZ. CL3: a impl. min.1 pr. ca ing.rez/dirig.de sant. pt o SE pt. min.20.000 PE in contr. tip FIDIC; ING. REZ. CL4: a superviz. constr. ret.apa&canaliz de min.70 km;l)ING. REZ. CL5: a superviz. constr. ret.apa&canaliz de min.70 km; ING. REZ. CL6: a superviz.constr. ret. apa&canaliz de min.70 km, EXP.TEHN.SI VERIF.PROIECTE:studii sup.univ.tehn.lung.durata, atest.prof.ca exp si verif.proiect. in conf cu dom.lucr.Pr.in exigent solicit(A1,A2,A11,B9,Is,Ie)C.Copie certificat – ISO 9001, ISO 14001, 18001sau echiv, standarde transp.in legis.tarii de orig. a ofert.Compl.cap.II.3-37 luni de la data atrib.contr.(incl.12 luni per.de notif.a defect.) finaliz. nu mai tarziu de 31.12.2014

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  021/3104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SC APA CANAL SA Galati - Dep. Juridic
Adresa postala:  Str. C. Brancoveanu nr. 2, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800058, Romania, Tel.  0236/473380, Email:  office@apa-canal.ro, Fax:  0236/473332

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

07.09.2011 16:44
Daca doriti sa fiti notificat cu privire la evenimentele acestui anunt apasati aici.

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !