E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Achizitia SISTEMULUI INFORMATIC AL CAZIERUL JUDICIAR ROMÂN (ROCRIS)” – JUST/2009/JPEN/AG/CR/723.
Nr anunt seap / Data publicare
125347  /  02-07-2011 stare anunt
Autoritate contractanta / Judet Ministerul Administratiei si Internelor / Bucuresti
Tip / Denumire contract Servicii  /  Achizitia SISTEMULUI INFORMATIC AL CAZIERUL JUDICIAR ROMÂN (ROCRIS)” – JUST/2009/JPEN/AG/CR/723.
Cod CPV 72000000-5;
Valoare estimata 12,095,840.00 RON
Tip procedura Licitatie deschisa
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 16-08-2011  /  16:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 17-08-2011  /  18:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire -
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Adresa postala:  str. Eforie nr. 3, Sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050036, Romania, Punct(e) de contact:  Chiran Cristina, Tel.  021.303.70.80, int. 10851, In atentia:  Chiran Cristina, Email:  cristina.chiran@mai.gov.ro, Fax:  021.313.27.61, Adresa internet (URL):  www.mai.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Achizitia SISTEMULUI INFORMATIC AL CAZIERUL JUDICIAR ROMÂN (ROCRIS)” – JUST/2009/JPEN/AG/CR/723.

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Baza operationala a proiectului va fi în Bucuresti, la sediul INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI ROMANE, Sos. Stefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucuresti,ROCRIS prezinta o arhitectura generala bazata pe o baza de date unica si centralizata, localizata fizic la sediul cazierului central, accesata peste o infrastructura de echipamente, comunicatii si securitate distribuita la nivelul cazierelor locale si clientilor de la distanta, grupati pe judete, din punct de vedere geografic si al accesului unitar si concurent la resursele sistemului.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Achizitia SISTEMULUI INFORMATIC AL CAZIERUL JUDICIAR ROMÂN (ROCRIS)” – JUST/2009/JPEN/AG/CR/723.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Achizitia SISTEMULUI INFORMATIC AL CAZIERUL JUDICIAR ROMÂN (ROCRIS)” – JUST/2009/JPEN/AG/CR/723.
Valoarea estimata fara TVA: 12,095,840 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

16 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

Cuantumul garantiei pentru participare este de 230.000,00 Lei.Garantia de buna executie se constituie în procent de 10% din valoarea fara T.V.A. a contractului.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Acest contract este finantat din proiectul ”SISTEMUL INFORMATIC AL CAZIERULUI JUDICIAR ROMÂN (ROCRIS)” – JUST/2009/JPEN/AG/CR/723

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare / subcontractare.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea,Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181,Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul de stat,Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale,Certificat pentru plata CAS, Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale privind situatia economica si financiara-Fisa de informatii generale, Situatiile financiare aferente exercitiilor financiare 2008, 2009 si 2010.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra de afaceri medie anuala a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici, împreuna) pe anii 2008, 2009 si 2010 sa fie mai mare decât 6.000.000 Lei.

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani,Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreuna) trebuie sa faca dovada ca a prestat în ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor, cel putin un contract având ca obiect dezvoltarea / implementarea unui sistem informatic integrat, având arhitectura orientata pe servicii (SOA), pe minim trei nivele (Three-Tier), web based si redundant.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofert. sa dispuna de urm. pers. de sp.: Pers. si exp. cheie si non-cheie.Prest. va prez.certif./ dipl.pt. pers. resp. cu instal. si config. Echip. si licent., acord. de produc. Tehnolog. Incl. în prop. tehn.Toti exp. care au un rol crucial în impl. Contr. sunt numiti exp. cheie. Prest. va aloca un Lider de Proiect, care va fi resp. pentru gest. si coord. Întreg. proiect. Prest. va furniza suplim., fata de exp. cheie prez. mai jos, o echipa de proiect, formata din pers. calif. si exp., pt. a livra rezult. proiectului. Prest. trebuie sa inform. Benef. cu priv. la întreg pers. pe care intent. sa-l utiliz. Prest. are oblig. de a prop. spre mobiliz. exp. calif. pt. realiz. Activ. Prevaz. în C. S. Prest. este resp. Pt. activ. Exp. si pt. obt. rezult. cerute. Prest. va prop.si va folosi exp. cu o exp. relev. în dom. legate de proiect. Cerin. Pt. exp. cheie sunt cerinte min.si oblig. Prof. exp. cheie :1.Sef echipa dezv.: Cer.:St. Univ. de spec. în dom. IT&C, finaliz., cu dipl.de lic.;min. 5 ani de exp. în dom. IT; Exp. de min.3 ani în tehn. si limb. de progr. Utiliz. pt. dezv. sol. propuse;Exp.în calit. de coord. echipa dezv. aplicatii web pt. min. 1 proiect fin. realizat pt. inst. Publ.sau private, ce au avut ca obiect impl. de sol. Soft. care au inclus comp. de tip web. 2.Expert progr. – min. 5 pers.:Cer.:St. Univ. de spec. în dom. IT&C, final., cu dipl. de lic.;Certif. Relev. în dom. Progr. Obti. din partea unui furnizor pe tehn. Of..Min.5 ani de exp. în dom. IT, Exp. în tehn. si limb. de progr. Utiliz.pt. dezv. sol. prop. ca progr.,Exp. ca progr. în cel putin 1 proiect finaliz. si realizat pt. inst. Publ. sau private, pe tehn. of.3.Exp. tehnic Arhitect de solutie HW-Cer.:St. Univ. de spec. în dom. IT&C, finaliz., cu dipl.de lic.,Cel putin 2 cursuri de instr. prof. intr-una din tehn. Hard. pe care se va impl. Sol. Teh.Cel putin 5 ani de exp. in dom.IT, dupa finaliz. st. Univ.Exp. in activ. de analiza, livrare, impl. Arhit. hardware – partic. la cel putin 1 proiect prin care s-a impl. o sol. Teh. cu comp. de servere de baze de data, servere de aplic., echip. de stocare in arhit. SAN, cu arie de cupr.la niv. Nat.Continuarea la sectiunea VI.3-Alte informatii

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.08.2011 08:00
Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

16.08.2011 16:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

Pana la: 04.11.2011

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 17.08.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Acest contract este finantat din proiectul ”SISTEMUL INFORMATIC AL CAZIERULUI JUDICIAR ROMÂN (ROCRIS)” – JUST/2009/JPEN/AG/CR/723
Tip de finantare: Cofinantare

VI.3) Alte informatii

Continuare de la sectiunea III.2-3 Capacitatea tehnica. 4.Manag.de proiect-Cer.:St. Univ. fin., cu dipl. de lic. însotite de certif. în dom. Manag. de proiect.Min. 5 ani exp. în dom. IT, în proiectarea, impl.si expl. sist. similare.Min.3 ani exp. în cond. de proiecte complexe similare. 5.Manager asigurarea calitatii-Cerinte:St. Univ. finalizate, cu dipl. de lic.,capacit. de a aplica stand. de calit. în mediul IT,exp. în manag. calitatii, în modele de calitate, în asig. calitatii IT, exp. în realiz. st. de manag. la un niv.înalt, exp. în asig. calitatii proiectelor IT.Atributii:Asigura manag. calitatii pentru toate activ. Desfas. de echipa de proiect, asigura asist. si suport în preg. si validarea planurilor de calitate pt. dezv. si mentenanta sist. Info., asig. Proc. de calit. cu privire la sist. Info. si procesele IT, realiz. auditul calitatii si eval. calit. Proces. IT, men. si aplica manag. riscului.6. Expert securitate IT-Exp. este resp. cu dezv.si implem.solutiei de securitate IT pentru ROCRIS. Cerinte:St. Univ. de spec. în dom. IT&C, finaliz. cu dipl.de lic., cunoaste princ. standarde de securitate IT, cunoaste aplicarea tehnologiei PKI în solutia de securitate IT. 7. Sp. în instr. utiliz. si realiz. docum. Utiliz. finali-Acest exp.preg. si coord. activ. de instruire a utiliz. si de elab. a docum. Utiliz. finali.Cerinte:sa aiba instruire în asp. gen. ce privesc sist. inf. si tehn. Info., de ultima gen., sa fie absol. unui curs în instr.utiliz. finali, sa fie un excelent comun. si pedagog, sa aiba capac. de a realiza instr. Prof. în lb. româna, sa aiba capac. de a se int. într-un mediu internat./multic. si exp. priv. lucrul în echipa.

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  021.310.46.41, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR - DIRECTIA GENERALA JURIDICA
Adresa postala:  Piata Revolutiei, nr.1A, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010086, Romania, Email:  legislatie@mai.gov.ro, Fax:  0213130219, Adresa internet (URL):  www.mai.gov.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

30.06.2011 17:33
Daca doriti sa fiti notificat cu privire la evenimentele acestui anunt apasati aici.

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

1. Andrei Petcu spune:
Sistemele free software GPL sau similar sunt cele mai sigure sisteme. Sunt folosite de NASA, CIA, FBI, INTERPOL, majoritatea bancilor si cele mai mari site-uri din lume. De asemenea este recomandata de Uniunea Europeana folosirea acestor produse. Este ilegala si absurda evitarea lor mai ales atunci cand pretul scazut este un criteriu important pentru proiect.
Publicat la data de 22.08.2011 la ora 11:56