E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:”SISTEM de CALCUL CURSANTI "- proiect POSDRU
Nr anunt seap / Data publicare
116571  /  09-03-2011 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 108630 /  2011-06-11
Autoritate contractanta / Judet UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI / Iasi
Tip / Denumire contract Furnizare  /  ”SISTEM de CALCUL CURSANTI "- proiect POSDRU
Cod CPV 30213300-8;
Valoare estimata 42,428.96 RON
Tip procedura Licitatie deschisa
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 20-04-2011  /  09:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 20-04-2011  /  11:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire -
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI
Adresa postala:  B-DUL DIMITRIE MANGERON NR.67Facultatea de Mecanica - proiect POSDRU/87/1.3/S/64069, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700050, Romania, Punct(e) de contact:  MARIANA OLARU, Tel.  0232278680/2196, In atentia:  Administrator sef Olaru Mariana, Email:  mar_olaru@yahoo.com, Fax:  0232233360, Adresa internet (URL):  www.tuiasi.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Institut de invatamant superior tehnic de stat
Activitate (activitati)
- Educatie

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

”SISTEM de CALCUL CURSANTI "- proiect POSDRU

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi - Facultatea de Mecanica - catedra de Organe de Masini si Mecatronica - proiect POSDRU87/1.3/S/64069
Codul NUTS: RO213 - Iasi

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Achizitie de sisteme de calcul cursanti(calculatoare) ptr. proiect POSDRU/87/1.3/S/64069 – FLEXFORM- program de formare profesionala flexibila pe platforme mecatronice

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Sisteme de calcul cursanti(calculatoare) = 14 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 42,428.96 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

Incepand de la 13.05.2011 pana la 19.05.2011

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

Garantia de participare = 848 RON; Garantie buna executie 5% din valoarea contractului de furnizare

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Plata achizitiei se va face din fonduri proiect POSDRU/87/1.3/S/64069 – FLEXFORM- program de formare profesionala flexibila pe platforme mecatronice

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia de eligibilitate–Formularul 4 - Sectiunea IV;declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta (Formularul 5 - Sectiunea IV; Declaratie “Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” (Formularul 6 – Sectiunea V); certificat de atestare fiscala D.G.F.P.;certificat fiscal privind impozitele si taxele locale;copie stampilata si semnata ”conform cu originalul” dupa Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului;Certificat constatator emis de Of.Reg. Com. –Formularul 7 - Sectiunea IV; Documentul solicitat se prezinta in original sau copie legalizata si in termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie - Fisa de informatii generale cu cifra medie de afaceri pe ultimii 3(trei) ani si asigurarea riscului profesional, sau alte documente echivalente înregistrate de organele competente.(Fomularul 8 - Sectiunea IV)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima de calificare consta in prezentarea documentelor mentionate in anunt si documentatia de atribuire

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista pricipalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani (Formularul 9 –Sectiunea IV); Declaratie privind livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani (Formularul 10 –Sectiunea IV) Se va anexa : minim o copie contract prin care sa dovedesca experienta similara, însotit de anexa acestuia si minim o recomandare în original din partea unui beneficiar din care sa rezulte calitatea produselor ca fiind cel putin buna;Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate în vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare; Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant în special pentru asigurarea controlului calitatii (Formularul 11 – Sectiunea IV); Lista cuprinzand subcontractantii–Formularul 12 - Sectiunea IV -daca este cazul; Declaratie a ofertantului privind partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora–Formularul 13 - Sectiunea IV - daca este cazul; subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca mai mult de 10% din contract vor prezenta Declaratie – Fisa informatii generale – Formularul 8 – Sectiunea IV si toate cerintele/documentele impuse ofertantilor la capacitatea tehnica.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima de calificare consta in prezentarea documentelor mentionate in anunt si documentatia de atribuire

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Da
Invitatie part. LE ca etapa finala se va transmite electronic în data de 29.04.2011.Licitatie electronica intr-o singura runda(finala): runda I pe data de 03.03.2011

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

4072/03.03.2011

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.04.2011 12:00
Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

20.04.2011 09:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

Pana la: 30.05.2011

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 20.04.2011 11:00
Locul: Sala Consiliu Fac. Mecanica, Universitatea Tehnica “Ghe. Asachi” Iasi, prof.dr.doc. D.Mangeron nr. 4
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Salariati ai universitatii numiti prin Decizie Rector si reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POSDRU/87/1.3/S/64069 – FLEXFORM- program de formare profesionala flexibila pe platforme mecatronice- Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritara: 1 - Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
Tip de finantare: Fonduri europene
Fond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

VI.3) Alte informatii

În conformitate cu prevederile art. 4 din H.G. 925/2006 Universitea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi are obligatia de a stabili programul anual al achizitiilor publice care cuprinde totalitatea contractelor/ acordurilor-cadru pe care intentioneaza sa le atribuie/încheie în decursul anului urmator. La data de 21.02.2011(cand s-a intocmit documentatia ptr. achizitie) la codul CPV : 30213300-8 valoarea estimata fara TVA depaseste 125.000 EURO. Ca urmare la acest cod procedura este. L.c.JOUE

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stravopoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  (+4) 021 310.46.41, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi - Oficiul Juridic- Jr. Mirela TROIA
Adresa postala:  Str. prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr. 43, imobil T, Directia Generala Administrativa, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  70050, Romania, Tel.  023227860/2534, Fax:  0232216853, Adresa internet (URL):  www.tuiasi.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

03.03.2011 12:11
Daca doriti sa fiti notificat cu privire la evenimentele acestui anunt apasati aici.

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !