E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:ACHIZITIONAREA DE STATII EMISIE RECEPTIE PORTABILE SI FIXE, IN STANDARD TETRA SI SOFTWARE DISPECERAT AVL GESTIONARE TERMINALE
Nr anunt seap / Data publicare
101758  /  08-06-2010 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 94182 /  2010-10-28
Autoritate contractanta / Judet Politia Comunitara a Municipiului Ploiesti / Prahova
Tip / Denumire contract Furnizare  /  ACHIZITIONAREA DE STATII EMISIE RECEPTIE PORTABILE SI FIXE, IN STANDARD TETRA SI SOFTWARE DISPECERAT AVL GESTIONARE TERMINALE
Cod CPV 32570000-9; 48219000-6;
Valoare estimata 525,500.00 RON
Tip procedura Licitatie deschisa
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 24-06-2010  /  16:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 25-06-2010  /  10:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire -
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Politia Comunitara a Municipiului Ploiesti
Adresa postala:  B-dul Independentei, nr. 21, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100028, Romania, Punct(e) de contact:  Politia Comunitara a Municipiului Ploiesti, Tel.  0244513467, In atentia:  STOICHICIU CEZAR, Email:  office@polcomploiesti.ro, Fax:  0244513255, Adresa internet (URL):  www.polcomploiesti.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

ACHIZITIONAREA DE STATII EMISIE RECEPTIE PORTABILE SI FIXE, IN STANDARD TETRA SI SOFTWARE DISPECERAT AVL GESTIONARE TERMINALE

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: PLOIESTI B-DUL INDEPENDENTEI NR 21
Codul NUTS: RO316 - Prahova

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

ACHIZITIONAREA DE STATII EMISIE RECEPTIE PORTABILE SI FIXE, IN STANDARD TETRA SI SOFTWARE DISPECERAT AVL GESTIONARE TERMINALE

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

32570000-9 - Echipament de comunicatii (Rev.2)
48219000-6 - Diverse pachete software pentru retele (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

100 STATII PORTABILE SI 17 STATII FIXE SI MOBILE SI UN SOFTWARE DISPECERAT AVL
Valoarea estimata fara TVA: 525,500 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare

15 zile incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

GARANTIE PARTICIPARE IN VALOARE DE 10510 LEI

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul local - program 2009

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

subcontractare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea : formular 1; cazier judiciar; certificat constatator emis de oficiul comertului de pe langa camera de comert si industrie, cu maxim 30 zile inainte de deschiderea ofertelor; declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la articolul 181, formular 1 A; certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare precum si obligatiile de plata la bugetele locale la sediul social si punctul de lucru implicit, cu maxim 30 zile inainte de deschiderea ofertelor; certificat de inregistrare/cod unic de inregistrare(cod fiscal); certificat constatator emis de oficiul comertului de pe linga camera de comert si industrie, cu maxim 30 zile inainte de deschiderea ofertelor; declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la articolul 181 formular 1A; documentele edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestate ori apartanenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident; documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Bilantul societatii la data de 31.12.2009, vizat, copie
- Rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani (2007; 2008; 2009)
- Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2007; 2008; 2009)

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, formular 2; lista principalelor livrari in ultimii 3 ani - formularul 3; declaratie privind dotarile tehnice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului - formular 5; certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, in care sa ateste conformitatea produselor; documente corespunzatoare ca terminalele prezinta certificate de conformitate emise de catre serviciul de telecomunicatii speciale conform procedurii de testare publicata pe www.stsnet.ro- sectiunea reglementari ; depunerea la sediul autoritatii contractante cate o mostra din fiecare produs; prezentarea de mostre necorespunzatoare, atrage dupa sine, respingerea ofertelor depuse; in ziua deschiderii ofertelor, fiecare ofertant are obligatia de a desemna cate un reprezentant ce va face o demonstratie a modului de functionare a echipamentelor; certificat ISO 9001

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.06.2010 16:00
Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

24.06.2010 16:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 25.06.2010 10:00
Locul: SEDIUL POLITIEI COMUNITARE PLOIESTI, B-DUL INDEPENDENTEI NR 21
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
din partea fiecarui ofertant poate participa cate un reprezentant

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) Alte informatii

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stavropoleos nr.6, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  021/3104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

CURTEA DE APEL BUCURESTI
Adresa postala:  SPLAIUL INDEPENDENTEI 5 SECTOR 4, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  050091, Romania, Tel.  0213195183, Email:  infocabuc@just.ro, Fax:  0213191688, Adresa internet (URL):  www.just.ro

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SERVICIUL JURIDIC SI CONTENCIOS PROCEDURI AL POLITIEI COMUNITARE PLOIESTI
Adresa postala:  B-DUL INDEPENDENTEI 21, Localitatea:  PLOIESTI, Cod postal:  10285, Romania, Tel.  0244513467, Email:  office@polcomploiesti.ro, Fax:  0244515420, Adresa internet (URL):  www.polcomploiesti.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

08.06.2010 14:06

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !