E-achizitii     Legislatie
Legislatie
Legislatie // Lege: HG 925/2006 - pentru aprobarea... // Capitol: CAP VI - Evaluarea ofertelor... //
Art. 71. (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achizitie publică, persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare.
(2) Comisia de evaluare trebuie să includă specialisti în domeniul obiectului contractului care urmează să fie atribuit si se nominalizează din cadrul compartimentului intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1). În comisia de evaluare pot fi nominalizati si membri apartinând altor compartimente ale autoritătii contractante sau, în cazul în care beneficiarul final al contractului este o altă autoritate contractantă, din cadrul respectivei autorităti contractante.
(3) Nominalizarea persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor se poate realiza atât pentru atribuirea fiecărui contract în parte, cat si pentru atribuirea mai multor contracte, în acest din urma caz atunci când contractele respective sunt de complexitate redusă.
Art. 72. (1) Autoritatea contractantă va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire, persoană care devine, totodată, si presedinte al comisiei de evaluare. Presedintele poate fi membru în cadrul comisiei de evaluare sau rolul său poate fi limitat numai la aspectele de organizare si reprezentare, în acest din urmă caz neavând drept de vot. În orice situatie, presedintele comisiei de evaluare semnează raportul procedurii de atribuire.
(2) Atributiile comisiei de evaluare sunt următoarele:
a) deschiderea ofertelor si, după caz, a altor documente care însotesc oferta;
b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanti/candidati, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentatia de atribuire;
c) realizarea selectiei/preselectiei candidatilor, dacă este cazul;
d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;
e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;
f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini sau din documentatia descriptivă;
g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, dacă este cazul, din punctul de vedere al încadrării acestora în situatia prevăzută la art. 202 din ordonanta de urgenta;
h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în aceasta categorie;
i) stabilirea ofertelor admisibile;
j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentatia de atribuire, si stabilirea ofertei/ofertelor câstigătoare;
k) în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanta de urgenta, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;
l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la art. 213 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a nominaliza membri de rezerva pentru membrii comisiei de evaluare.
(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerva numai dacă persoana care urmează sa fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-si îndeplini atributiile care rezulta din calitatea de membru al comisiei de evaluare. După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezerva, care isi va exercita atributiile aferente pana la finalizarea procedurii de atribuire.
Art. 73. (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide, cu scopul de a sprijini activitătile de evaluare, desemnarea pe lângă comisia de evaluare a unor specialisti externi, numiti experti cooptati. Expertii cooptati pot fi desemnati încă de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, în functie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.
(2) Decizia de desemnare a expertilor cooptati trebuie să precizeze atributiile si responsabilitătile specifice ale acestora si să justifice necesitatea participării lor la procesul de evaluare.
(3) Atributiile si responsabilitatile expertilor externi cooptati se rezuma, după caz, numai la:
a) verificarea si evaluarea propunerilor tehnice;
b) analiza situatiei financiare a ofertantilor/candidatilor ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;
c) analiza efectelor de natura juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant.

(4) Numai membrii comisiei de evaluare au drept de vot.
(5) Expertii cooptati nu au drept de vot, însă au obligatia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra cărora, pe baza expertizei pe care o detin, îsi exprimă punctul de vedere.”
(6) Raportul de specialitate prevăzut la alin. (5) este destinat sa faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiza a ofertelor si de stabilire a ofertei/ofertelor câstigătoare. Raportul de specialitate se atasează la raportul de atribuire si devine parte a dosarului achizitiei publice.
Art. 74. (1) Pe parcursul desfăsurării procesului de evaluare, comisia si expertii cooptati au obligatia de a păstra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricăror alte informatii prezentate de către candidati/ofertanti, a căror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.
(2) Încălcarea angajamentelor referitoare la confidentialitate se sanctionează conform legii, disciplinar sau penal.
(3) Cu exceptia sedintei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia si, după caz, expertii cooptati.
(4) Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost prevăzute la cap. II, sectiunea a 8-a din ordonanta de urgenta, sunt egal aplicabile atât comisiei de evaluare, cat si expertilor cooptati.
Art. 75. (1) Comisia de evaluare si membrii cooptati au obligatia de a semna pe propria răspundere o declaratie de confidentialitate si impartialitate prin care se angajează sa respecte prevederile art. 74 si prin care confirma ca nu se afla într-o situatie care implica existenta unui conflict de interese.
(2) Declaratia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de preluarea atributiilor specifice, în cadrul procesului de evaluare.
(3) În cazul în care unul dintre membrii desemnati în comisia de evaluare sau unul dintre expertii cooptati constata ca se afla într-o situatie de incompatibilitate, atunci acesta are obligatia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o alta persoana. Situatiile de incompatibilitate pot fi sesizate autoritătii contractante si de către terti.
(4) În cazul în care sunt sesizate astfel de situatii, autoritatea contractantă are obligatia de a verifica cele semnalate si, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina aparitia unui conflict de interese.
Art. 76. (1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord între membrii acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii si perioada solicitată pentru valabilitatea ofertelor.
(2) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza si evalua documentele depuse de ofertanti/candidati individual si/sau în sedinte comune, însă orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel putin 2/3 dintre membrii săi. Comisia de evaluare are obligatia să întocmească înscrisuri prin care se formalizează deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare.
(3) În cazul stabilirii ofertei câstigătoare pe baza de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflecta prin punctajul individual acordat fiecărei oferte în parte.
(4) În cazul în care se ajunge în situatia ca prevederile de la alin. (2) să nu fie respectate datorită unor eventuale divergente de păreri între membrii comisiei de evaluare, atunci conducătorul autoritătii contractante sau, după caz, presedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergentă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor si de stabilire a ofertei câstigătoare. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majoritătii membrilor săi.”
(5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligatia de a-si prezenta punctul de vedere în scris, elaborand în acest sens o nota individuală care se atasează la raportul procedurii de atribuire.
Art. 77. (1) În cazul în care comisia de evaluare constata ca unul sau mai multi ofertanti/candidati a/au omis sa prezinte anumite documente prin care se confirma îndeplinirea cerintelor privind situatia personală, capacitatea de exercitare a activitătii profesionale, situatia economică si financiară, precum si capacitatea tehnica si/sau profesională, aceasta va solicita ofertantilor/candidatilor respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordand în acest scop un termen rezonabil de timp, de regula în limita a 72 de ore de la momentul solicitării. Comisia de evaluare va lua toate măsurile necesare astfel încât solicitarea sa parvina în timp util ofertantilor/candidatilor.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), comisia de evaluare nu are dreptul de a permite si de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipseste, în oricare dintre următoarele situatii:
a) în documentatia de atribuire a fost mentionat expres faptul ca, în caz de neprezentare a respectivului document, nu este permisă completarea ulterioara, neprezentarea având ca efect descalificarea ofertantului/candidatului;
b) ofertantul/candidatul respectiv, desi cunostea cerintele, a omis sa prezinte mai mult de 3 dintre documentele solicitate în cadrul documentatiei de atribuire;
c) prin acceptarea completării documentului respectiv se creează un avantaj evident în raport cu ceilalti ofertanti/candidati, aducandu-se atingere principiului tratamentului egal.
ART. ABROGAT
Art. 78. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificările si completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum si perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificarilor. Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie sa fie clara, precisa si sa definească în mod explicit si suficient de detaliat în ce consta solicitarea comisiei de evaluare.
Art. 79. (1) În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconforma.
(2) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă coninutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. Modificări ale propunerii tehnice se acceptă în măsura în care acestea:
a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice; sau
b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore iar o eventuală modificare a preului, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertantilor participanti la procedura de atribuire; prevederile art. 79 alin. (3) rămân aplicabile.
(3) În cazul în care ofertantul modifica prin răspunsurile pe care le prezintă continutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconforma, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 80 alin. (2).
Art. 80. (1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de formă numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corectia acestor erori/vicii, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.
(2) Erorile aritmetice se corecteaza după cum urmează:
a) dacă exista o discrepanta între pretul unitar si pretul total, trebuie luat în considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzător;
b) dacă exista o discrepanta între litere si cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.

(3) Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document, a căror corectare/completare este sustinută în mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii existente initial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalti participanti la procedura de atribuire.
Art. 81. Comisia de evaluare are obligatia de a respinge ofertele inacceptabile si ofertele neconforme.
Art. 82. (1) Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigătoare dintre ofertele admisibile, în conformitate cu prevederile art. 200 din ordonanta de urgenta.
(2) În cazul în care atribuirea contractului de achizitie publica se face pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare oferta în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentatia de atribuire.
(3) În ordinea descrescătoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie sa întocmească clasamentul pe baza căruia se stabileste oferta câstigătoare.
(4) În cazul în care, atribuirea contractului de achizitie publică se face pe baza criteriului "pretul cel mai scăzut", evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preturilor fiecărei oferte admisibile în parte si prin întocmirea, în ordine crescătoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileste oferta câstigătoare.”.
(5) Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului, compararea preturilor prevăzute în propunerile financiare ale ofertantilor se realizează la valoarea fără TVA.”
Art. 83. (1) După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare are obligatia de a elabora raportul procedurii de atribuire, care se semnează de către toti membrii comisiei de evaluare, inclusiv de presedintele acesteia.
(2) Raportul procedurii de atribuire se înaintează conducatorului autoritătii contractante spre aprobare.